+2

Tạo Web CURD đơn giản với Nodejs + Mysql + EJS

Mở đầu

Trong bài viết này mình sẽ tạo web CRUD đơn giản bằng Nodejs sử dụng Mysql , Express, Ejs.

Chuẩn bị

Các bạn hãy xem bài viết này để tạo cơ sở dữ liệu cũng như tạo một dự án nodejs + express. Mình sẽ không nhắc lại để tránh mất thời gian của các bạn.

Cấu trúc thư mục

image.png

Tạo Model

Trong file bangDia.model.js ta sẽ tạo 2 class BangDiaQLBD.

"use strict";
const sql = require("../conf/db");

class BangDia {
 constructor(bangDia) {
  this.tenBangDia = bangDia?.tenBangDia;
  this.theLoai = bangDia?.theLoai;
  this.nhaSX = bangDia?.nhaSX;
  this.noiDung = bangDia?.noiDung;
  this.gia = bangDia?.gia;
 }
}

class QLBD {
 static insert(bangDia, callback) {
  sql.query("INSERT INTO bangdia SET ?", bangDia, (err, res) => {
   if (err) {
    console.log("err", err);
    callback(err, null);
    return;
   }
   console.log("inserted:", { id: res.insertId });
   callback(null, {
    id: res.insertId,
    ...bangDia,
   });
  });
 }
 static getById(id, callback) {
  sql.query(`SELECT * FROM bangdia WHERE id = ${id}`, (err, res) => {
   if (err) {
    console.log("err", err);
    callback(err, null);
    return;
   }
   if (res.length) {
    console.log("found: ", res[0]);
    callback(null, res[0]);
    return;
   }
   // not found with the id
   callback({ kind: "not_found" }, null);
  });
 }
 static getAll(tenBangDia, callback) {
  let query = "SELECT * FROM bangdia";
  if (tenBangDia) {
   query += ` WHERE tenBangDia LIKE '%${tenBangDia}%'`;
  } // nếu có truyền vào tên băng đĩa thì sẽ tìm kiếm theo tên
  sql.query(query, (err, res) => {
   if (err) {
    console.log("error: ", err);
    callback(null, err);
    return;
   }
   console.log("bangDia: ", res);
   callback(null, res);
  });
 }
 static update(id, bangDia, callback) {
  sql.query(
   "UPDATE bangdia SET ? WHERE id = ?",
   [bangDia, id],
   (err, res) => {
    if (err) {
     console.log("error: ", err);
     callback(null, err);
     return;
    }
    if (res.affectedRows == 0) {
     // not found with the id
     callback({ kind: "not_found" }, null);
     return;
    }
    console.log("updated : ", { id: id, ...bangDia });
    callback(null, { id: id, ...bangDia });
   }
  );
 }
 static delete(id, callback) {
  sql.query("DELETE FROM bangdia WHERE id = ?", id, (err, res) => {
   if (err) {
    console.log("error: ", err);
    callback(null, err);
    return;
   }
   if (res.affectedRows == 0) {
    // not found with the id
    callback({ kind: "not_found" }, null);
    return;
   }
   console.log("deleted with id: ", id);
   callback(null, res);
  });
 }
}
module.exports = { BangDia, QLBD };

Tạo Controller

Trong file bangDia.controller.js tạo class BangDiaCtrl. và require 2 class BangDiaQLBD mà ta đã tạo trong model.

"use strict";
const { BangDia, QLBD } = require("../models/bangDia.model");
class BangDiaCtrl {
 // lấy tất cả các băng đĩa trong csdl sau đó truyền vào trang bangDia/index.js trong view
 index(req, res) {
  res.locals.deleted = req.query.deleted;
  const tenBangDia = req.query.tenBangDia;
  QLBD.getAll(tenBangDia, (err, data) => {
   if (err) res.redirect("/500");
   else res.render("bangDia/index", { bangDias: data });
  });
 }
 // hiển thị form tạo băng đĩa 
 showFormCreate(req, res) {
  res.locals.status = req.query.status;
  res.render("bangDia/create");
 }
 // thực hiện thêm băng đĩa mới vào csdl khi ấn save
 create(req, res) {
  if (!req.body) {
   res.redirect("bangDia/create?status=error");
  }
  const newBangDia = new BangDia(req.body); // tạo một băng đĩa mới 
  QLBD.insert(newBangDia, (err, result) => {
   if (err) res.redirect("/bangDia/create?status=error");
   else {
    console.log(result);
    res.redirect("/bangDia");
   }
  });
 }
 // hiển thị form chỉnh sửa băng đĩa
 showFormEdit(req, res) {
  res.locals.status = req.query.status;
  // lấy thông tin băng đĩa theo id sau đó truyền vào view
  QLBD.getById(req.params.id, (err, result) => {
   if (err) {
    if (err.kind === "not_found") {
     res.redirect("/404");
    } else {
     res.redirect("/500");
    }
   } else res.render("bangDia/edit", { bangDia: result });
  });
 }
 // thực hiện lưu thông tin sau khi thay đổi
 update(req, res) {
  const newBangDia = new BangDia(req.body); // tạo băng đĩa với thông tin được thay đổi
  QLBD.update(req.params.id, newBangDia, (err, result) => {
   if (err) {
    if (err.kind === "not_found") {
     res.redirect("/404");
    } else {
     res.redirect("/500");
    }
   } else {
    res.redirect("/bangDia");
   }
  });
 }
 // xóa băng đĩa theo id
 delete(req, res) {
  QLBD.delete(req.params.id, (err, result) => {
   if (err) {
    if (err.kind === "not_found") {
     res.redirect("/404");
    } else {
     res.redirect("/500");
    }
   } else res.redirect("/bangDia?deleted=true");
  });
 }
}
module.exports = new BangDiaCtrl();

Tạo Router

Tạo file bangDia.router.js .

const router = require("express").Router();
const bangDiaCtrl = require("../controllers/bangDia.controller");
module.exports = (app) => {
 router.get("/", bangDiaCtrl.index);
 router.get("/create", bangDiaCtrl.showFormCreate);
 router.post("/", bangDiaCtrl.create);
 router.get("/delete/:id", bangDiaCtrl.delete);
 router.put("/:id", bangDiaCtrl.update);
 router.get("/edit/:id",bangDiaCtrl.showFormEdit);
 app.use("/bangDia", router);
};

Tạo View

Tạo View index.ejs để hiển thị tất cả băng đĩa.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="/css/index.css" />
  <title>BangDia</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Get All BangDia</h1>
  <% if (typeof deleted !=='undefined' ) { %> <%if (deleted=='true' ) { %>
  <div style="color: green">Deleted Successfully</div>
  <% } %>
  <br />
  <% } %>
  <form action="/bangDia" method="get">
   <input type="text" name="tenBangDia" placeholder="Enter tenBangDia" />
   <button type="submit">Search</button>
  </form>
  <br />
  <a href="/bangDia/create">insert</a>
  <br />
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
    <th>ID</th>
    <th>tenBangDia</th>
    <th>theLoai</th>
    <th>nhaSX</th>
    <th>noiDung</th>
    <th>gia</th>
    <th>Action</th>
   </tr>
   <% bangDias.forEach((item)=> { %>
   <tr>
    <td><%= item.id %></td>
    <td><%= item.tenBangDia %></td>
    <td><%= item.theLoai %></td>
    <td><%= item.nhaSX %></td>
    <td><%= item.noiDung %></td>
    <td><%= item.gia %></td>
    <td>
     <a href="/bangDia/edit/<%= item.id %>">Edit</a> <br />
     <a href="/bangDia/delete/<%= item.id %>">Delete</a>
    </td>
   </tr>
   <% }) %>
  </table>
  <br />
  <a href="/">back</a>
  <br />
 </body>
</html>

Tạo view create.ejs để thêm mới băng đĩa.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="/css/index.css" />
  <title>Create BangDia</title>
 </head>
 <body>
  <h2>Create new BangDia</h2>
  <form action="/bangDia" method="post">
   <label for="tenBangDia">tenBangDia</label>
   <input type="text" id="tenBangDia" name="tenBangDia" />
   <br />
   <br />
   <label for="theLoai">theLoai</label>
   <input type="text" name="theLoai" id="theLoai" />
   <br />
   <br />
   <label for="nhaSX">nhaSX</label>
   <input type="text" name="nhaSX" id="nhaSX" />
   <br /><br />
   <label for="noiDung">noiDung</label>
   <input type="text" name="noiDung" id="noiDung" />
   <br /><br />
   <label for="gia">gia</label>
   <input type="number" name="gia" id="gia" />
   <br /><br />
   <button type="submit">Save</button>
  </form>
  <br />
  <a href="/bangDia">back</a>
  <br />
 </body>
</html>

Tạo view edit.ejs để sửa thông tin băng đĩa.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="/css/index.css" />
  <title>Edit BangDia - <%= bangDia.tenBangDia %></title>
 </head>
 <body>
  <h2>Edit BangDia</h2>
  <form action="/bangDia/<%= bangDia.id %>" method="post">
   <input name="_method" type="hidden" value="put" />
   <label for="title">tenBangDia</label>
   <input
    type="text"
    id="tenBangDia"
    name="tenBangDia"
    value="<%= bangDia.tenBangDia %>"
   />
   <br />
   <br />
   <label for="theLoai">theLoai</label>
   <input
    type="text"
    name="theLoai"
    id="theLoai"
    value="<%= bangDia.theLoai %>"
   />
   <br />
   <br />
   <label for="nhaSX">nhaSX</label>
   <input type="text" name="nhaSX" id="nhaSX" value="<%= bangDia.nhaSX %>" />
   <br /><br />
   <br />
   <label for="noiDung">noiDung</label>
   <input
    type="text"
    name="noiDung"
    id="noiDung"
    value="<%= bangDia.noiDung %>"
   />
   <br /><br />
   <br />
   <label for="gia">gia</label>
   <input type="number" name="gia" id="gia" value="<%= bangDia.gia %>" />
   <br /><br />
   <button type="submit">Update</button>
  </form>
  <br />
  <a href="/bangDia">back</a>
  <br />
 </body>
</html>

Kết luận

Mình đã hướng dẫn xây dựng web crud đơn giản bằng nodejs các bạn có thể tham khảo sroure code tại đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.