0

Tạo và chạy unit test trong Visual studio

Unit test là gì? Unit Test là tạo ra một tập hợp những lớp test cho mỗi thành phần của phần mềm. Unit Test tạo điều kiện thuận lợi cho việc test phần mềm liên tục, không giống những tài liệu về test, sẽ ít tốn kém khi thực hiện chúng nhiều lần. Unit test sẽ đảm bảo chức năng clas chạy đúng theo mong muốn qua các lần chỉnh sửa chuyển đổi, developer có thể dễ thay đổi code và dễ tích hợp các module hơn mà đỡ tốn nhiều công thực hiện test.

1. Create unit test

 • Create một unit test project.

  alt

  Add một unit test project vào solution.

 • Đặt tên cho project test.

  alt

 • Trong project unit test, add reference đến project cần test.

  alt

 • Chọn project cần viết unit test.

  alt

 • Code unit test.

  alt

Thêm Attribute [TestClass] vào trước lớp HomeControllerIndexTests :

[TestClass]
public class HomeControllerIndexTests
{
}

[TestClass] dùng để báo cho Nunit biết đây là lớp unit test.

Thêm Attribute [TestMethod] vào trước method HomeIndexTests :

[TestClass]
public class HomeControllerIndexTests
{
  [TestMethod]
  public void HomeIndexTests(){
  }
}

[TestMethod] dùng để báo cho Nunit đưa method này vào test case.

Hàm Assert.AreEqual ( "Hello, World", result.ViewBag.Message) là của Nunit dùng để kiểm tra result có bằng nhau hay không ? Nếu đúng thì hàm test này sẽ Pass nếu sai sẽ Failed.

2. Run unit tests

 • Open cửa sổ test explorer.

  alt

 • Run unit tests.

  alt

 • Chúng ta có thể kiểm tra unit tests passed or failed qua màn hình test explorer.

  alt

3. Configure run tests mỗi khi build project.

Make sure that your build is running the right unit tests.

 • Chỉnh sửa setting build của project để add thêm unit test chạy khi build.

  alt

 • Chỉnh sửa input, output và setting môi trường chạy unit test.

  alt

 • Sau đó chúng ta có thể add, remove hoặc edit các test case tại màn hình này.

  alt

Bạn có thể down source sample tại đây

Video training tại đây


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.