how to create perfect enum in 5 steps

Khi dự án của bắt đầu, ta có thể thiết kế sơ đồ ERD hoặc một sơ đồ tương tự. Sau đó, mỗi khi khách hàng request specs mới thì ta lại cần phải sửa đổi nó. Quá trình đó giúp chúng ta hiểu được domain cụ tỷ và phản ánh thực tế. Các thực thể mà model chứa nhiều thuộc tính của nhiều types khác nhau. Một yêu cầu khá phổ biến là tạo một thuộc tính có thể được gán cho một trong những giá trị có sẵn. Trong lập trình, được gọi là enumeration hoặc enum - chắc hẳn mọi người đã vô cùng quen thuộc.

Ở phạm vi bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu 3 phần:

 • solution cơ bản - giới thiệu thằng ActiveRecord::Enum đơn giản nhất có thể
 • 5 steps khác nhau để cải thiện chức năng enum
 • solution cuối cùng - gộp tất cả những cải tiến trong một lần implementation

Ta cùng đi tìm hiểu những phần này từ ví dụ:

Giả sử đang làm việc trên một hệ thống liên quan đến tác phẩm nghệ thuật(Artworks). Artworks được tập hợp vào CatalogsCatalogs là một trong những model lớn nhất trong ứng dụng này. Trong số nhiều thuộc tính thì có 4 loại enum sau:

state: ["incoming", "in_progress", "finished"]

auction_type: ["traditional", "live", "internet"]

status: ["published", "unpublished", "not_set"]

localization: ["home", "foreign", "none"]

Basic Solution

Thêm enum vào 1 model hiện tại là cách thực sự giản đơn. Đầu tiên là tạo một migrate thích hợp và luôn lưu ý rằng type column này là integer và đó cũng chính là cách Rails giữ các giá trị enums trong cơ sở dữ liệu.

Chúng ta lưu enum vào DB là kiểu integer nhưng lại có thể truy vấn thuộc tính mà dùng enum theo tên.

rails g migration add_status_to_catalogs status:integer


class AddStatusToCatalogs < ActiveRecord::Migration[5.1]
 def change
  add_column :catalogs, :status, :integer
 end
end

tiếp theo chỉ cần khai báo enum trong chính model đó:

class Catalog < ActiveRecord::Base
 enum status: [:published, :unpublished, :not_set]
end

Từ bây giờ bạn có thể tận dụng toàn bộ các methods bổ sung, cũng như tận dụng scope mà enum hỗ trợ các dựa trên chính giá trị đã khai báo.

catalog = Catalog.first

- check giá trị hiện tại xem được set 1 giá trị cụ thể hay không:
catalog.published? # false

- change status sang giá trị khác:
catalog.status = "published" # published
catalog.published! # published

- liệt kê list catalog đã pulished
Catalog.published

Ta có thể xem toàn bộ các method ở ActiveRecord::Enum.

5 steps để cải thiện enum

 1. Khai báo enum là một Hash không phải Array

Nhược điểm trước khi thay đổi: Ánh xạ giữa các giá trị khai báo và số nguyên được lưu vào trong cơ sở dữ liệu dựa trên thứ tự trong mảng.

class Catalog < ActiveRecord::Base
 enum localization: [:home, :foreign, :none]
end

0 -> home
1 -> foreign
2 -> none

Việc khai báo enum bằng Array thực sự không được linh hoạt. Với trường hợp cần thêm vào giá trị mới hay xóa đi giá trị cũ nó sẽ gây xáo trộn thứ tự các giá trị đã có.

Chẳng hạn như, ta giả sử rằng localization của foreign nên được chia thành America” và “Asia". Trong trường hợp đó, ta nên loại bỏ giá trị cũ foreign và thêm vào hai giá trị mới. Nhưng ta lại không thể loại bỏ foreign không được sử dụng vì nó vi phạm một trật tự của các giá trị còn lại. Để tránh tình trạng này, ta nên khai báo enum là Hash.

class Catalog < ActiveRecord::Base
 enum localization: { home: 0, foreign: 1, none: 2 }
end

Khai báo như vậy sẽ không phụ thuộc vào order, do đó bạn sẽ có thể thực hiện các thay đổi và thoát khỏi giá trị enum không sử dụng.

 1. Tích hợp ActiveRecord::Enum với PostgreSQL enum

Nhược điểm trước khi thay đổi: Các giá trị nguyên vô nghĩa trong cơ sở dữ liệu.

Làm việc với các thuộc tính đại diện bởi số nguyên trong DB có thể gây phiền toái. Hãy tưởng tượng rằng bạn muốn query trên rails console hay thậm chí bạn cần tạo một scope dựa trên trường enum của mình.

Trở lại với ví dụ trong bài viết này, giả sử rằng bây giờ muốn query tất cả catalog vẫn còn đang cập nhật, ta sẽ query như sau:

Catalog.where.not(“state = ?”, “finished”)

raise 1 lỗi như expected

ActiveRecord::StatementInvalid: PG::InvalidTextRepresentation:
ERROR: invalid input syntax for integer: "finished"

Vấn đề này chỉ xảy ra ở format array của mệnh đề where bởi vì giá trị thứ hai được đặt trực tiếp vào mệnh đề where SQL và rõ ràng là "finished" không phải là một số nguyên.

Một trường hợp tương tự có thể xuất hiện khi bạn triển khai query SQL phức tạp và bỏ qua lớp ActiveRecord. Khi query không có quyền truy cập vào model thì bạn sẽ mất thông tin có ý nghĩa về các giá trị và trở thành các số nguyên thuần túy. Trong trường hợp đó, bạn cần phải làm cho các số nguyên này có ý nghĩa trở lại.

Một tình huống phiền toái khác có thể xảy ra khi bạn làm việc với DB kế thừa như thế này. Bạn có quyền truy cập vào DB và bạn chỉ quan tâm đến data được lưu giữ ở đó. Bạn không thể get được thông tin ngay tức thì từ những gì bạn nhìn thấy. Luôn luôn cần mapping những số này thành các giá trị thực từ domain.

Do đó, ta phải nhớ rằng khi integer enum được tách ra khỏi model của nó như trong các ví dụ ở trên thì chúng ta sẽ mất thông tin.

Khi khai báo ActiveRecord :: Enum, không có gì đảm bảo rằng data của bạn sẽ chỉ bị giới hạn ở các giá trị được cung cấp. Thay đổi có thể được thực hiện bởi bất kỳ SQL insertions. Mặt khác, khi bạn khai báo PostgreSQL enum bạn sẽ bị ràng buộc về mức độ DB.

PostgreSQL thường được sử dụng làm cơ sở dữ liệu trong các dự án Ruby on Rails. Bạn có thể sử dụng PostgreSQL enum như một loại thuộc tính trong bảng cơ sở dữ liệu.

rails g migration add_status_to_catalogs status:catalog_status
 • thay đổi 1 chút migrate như sau:
class AddStatusToCatalogs < ActiveRecord::Migration[5.1]
 def up
  execute <<-SQL
   CREATE TYPE catalog_status AS ENUM ('published', 'unpublished', 'not_set');
  SQL
  add_column :catalogs, :status, :catalog_status
 end

 def down
  remove_column :catalogs, :status
  execute <<-SQL
   DROP TYPE catalog_status;
  SQL
 end
end
 • Khai báo trong model:
class Catalog < ActiveRecord::Base
 enum status: { published: "published", unpublished: "unpublished", not_set: "not_set" }
end
 1. Add index cho một thuộc tính enum

Nhược điểm trước khi thay đổi: Tốc độ query

Giống như với status trong ví dụ: thì một số catalog được published và một số khác thì không. Do đó, tìm kiếm hoặc filter theo thuộc tính đó sẽ là một task khá thường xuyên, vậy nên đáng để thêm một index vào trường status vì nó sẽ cải thiện được tốc độ query một cách đáng kể.

class AddIndexToCatalogs < ActiveRecord::Migration
 def change
  add_index :catalogs, :status
 end
end
 1. Dùng frefix và suffix cho enums

Nhược điểm trước khi thay đổi:

 • scope không trực quan

 • Khả năng đọc kém của các helper method

 • Dễ bị lỗi

Có thể thêm prefix và suffix như sau:

class Catalog < ActiveRecord::Base
 enum status: { published: "published", unpublished: "unpublished", not_set: "not_set" }, _prefix: :status
 enum auction_type: { traditional: "traditional", live: "live", internet: "internet" }, _suffix: true
end

Chúng ta cùng xem tại sao khi thêm frefix hay suffix lại thêm hữu ích như vậy.

 • Trong model Catalog, chúng tôi có 4 enum và 12 values. Nó tạo ra 12 scope và scope này thật sự rất không trực quan.
Catalog.not_set
Catalog.live
Catalog.unpublished
Catalog.in_progress

Bạn thấy clear và hiểu những gì các method trả về? Không, bạn cần phải nhớ tất cả các scope trông như thế nào và điều này thật sự gây nên sự phiền toái.

 • Nhưng sau khi thêm prefix hay suffix nó sẽ trở nên clear và dễ nhìn hơn hẳn
Catalog.status_not_set
Catalog.live_auction_type
Catalog.status_unpublished
Catalog.state_in_progress
 1. Implement một Value Object để xử lý một enum

Nhược điểm trước khi thay đổi: Fat model

Nên trích xuất thuộc tính enum vào Value Object tách biệt trong hai trường hợp:

 • Thuộc tính Enum được sử dụng trong nhiều model (từ 2 trở lên)
 • Thuộc tính Enum có logic cụ thể làm phức tạp model.

Cùng xem xét thông qua ví dụ cụ thể sau đây:

Tại các nhà đấu giá (nơi bán tác phẩm nghệ thuật - artworks trong ví dụ phía trên bài viết) được đặt trên toàn quốc. Ba Lan chia thành 16 khu vực, được gọi là voivodeships. Mỗi một model AuctionHouse thì có Address cụ thể có chứa thuộc tính Voivodeship.

Giả sử rằng vì một số lý do, chỉ cần liệt kê các nhà đấu giá phía bắc hoặc những nhà từ các voivodeships phổ biến. Trong trường hợp đó, cần phải đưa thêm logic vào model, điều này dẫn đến tình trạng fat model.

Chúng ta có thể thấy class Voivodeship sau đây bị phình to nhìn rất rối mắt

class Voivodeship
 VOIVODESHIPS = %w(dolnoslaskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie lodzkie
  malopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie
  pomorskie slaskie swietokrzyskie warminsko-mazurskie
  wielkopolskie zachodnio-pomorskie).freeze
 NORTHERN_VOIVODESHIPS = %w(warminsko-mazurskie pomorskie zachodnio-pomorskie podlaskie).freeze
 MOST_POPULAR_VOIVODESHIPS = %w(dolnoslaskie mazowieckie slaskie malopolskie).freeze

 def initialize(voivodeship)
  @voivodeship = voivodeship
 end

 def northern?
  NORTHERN_VOIVODESHIPS.include? @voivodeship
 end

 def popular?
  MOST_POPULAR_VOIVODESHIPS.include? @voivodeship
 end

 def eql?(other)
  to_s.eql?(other.to_s)
 end

 def to_s
  @voivodeship.to_s
 end
end
 • Để tránh việc fat model, bạn có thể đưa logic đó vào một class khác làm cho nó có thể tái sử dụng và clear hơn.
 • Sau đó, cần overwrite thuộc tính này trong model tương ứng. Trong ví dụ này thì đó là model Address. array_to_enum_hash là method giúp convert mảng giá trị enum thành hash.

=> Và chúng ta đã đạt được mục đích khi đã đưa được toàn bộ logic liên quan đến voivodeships gói gọn trong một class duy nhất.

class Address < ApplicationRecord
 enum voivodeship: array_to_enum_hash(Voivodeship::VOIVODESHIPS), _sufix: true

 def voivodeship
  @voivodeship ||= Voivodeship.new(read_attribute(:voivodeship))
 end
end
 • cả 2 voivodeships đều có cùng value nhưng object của chúng lại khác nhau. Nhờ vào method helper mà chúng ta có thể kiểm tra được equal theo cách đó:
voivodeship_a = Address.first.voivodeship
# #<Voivodeship:0x000000000651eef0 @voivodeship="pomorskie">

voivodeship_b = Address.second.voivodeship
# #<Voivodeship:0x00000000064e9cf0 @voivodeship="pomorskie">

voivodeship_c = Address.third.voivodeship
# #<Voivodeship:0x000000000641ef00 @voivodeship="lodzkie">

voivodeship_a.eql? voivodeship_b
# true

voivodeship_a.eql? voivodeship_c
# false
 • Và những gì mạnh nhất bạn có thể tận dụng tất cả ưu thể của các method được xác định đại diện cho các yêu cầu đã chỉ định trước đó.
voivodeship_a.northern? # true
voivodeship_a.popular? # false

voivodeship_c.northern? # false
voivodeship_c.popular? # false

Giải pháp cuối

Chúng ta đã đi qua 5 steps để cải tiến enum và giờ là lúc tổng hợp tất cả các bước và tạo ra giải pháp cuối cùng.

Ví du: lấy thuộc tính status của Catalog và làm như bên dưới đây

 • Migration Generation:
rails g migration add_status_to_catalogs status:catalog_status
 • Migration:
class AddStatusToCatalogs < ActiveRecord::Migration[5.1]
 def up
  execute <<-SQL
   CREATE TYPE catalog_status AS ENUM ('published', 'unpublished', 'not_set');
  SQL
  add_column :catalogs, :status, :catalog_status
  add_index :catalogs, :status
 end

 def down
  remove_column :catalogs, :status
  execute <<-SQL
   DROP TYPE catalog_status;
  SQL
 end
end
 • ValueObject:
class CatalogStatus
 STATUSES = %w(published unpublished not_set).freeze

 def initialize(status)
  @status = status
 end

 # what you need here
end
 • Catalog model & khai báo enum:
class Catalog
 enum status: array_to_enum_hash(CatalogStatus::STATUSES), _sufix: true

 def status
  @status ||= CatalogStatus.new(read_attribute(:status))
 end
end

Tóm lại, bài viết đưa ra tất cả - 5 bước để xây dựng một implement enum trong Rails tốt hơn.

Bài viết được dịch từ how to create perfect enum in 5 steps

Thanks for your reading!


All Rights Reserved