+2

SAP ABAP Data Dictionary (SE11)

Data Dictionary là gì?

Data Dictionary là một nguồn thông tin trung tâm cho các dữ liệu trong một hệ thống quản lý thông tin. Chức năng chính của nó là hỗ trợ việc tạo và quản lý các định nghĩa dữ liệu (hoặc "metadata").

https://www.guru99.com/images/sap/2011/01/abap-data-dictionary.png

Trong bài hướng dẫn SAP ABAP Data Dictionary này, bạn sẽ học được::

3 levels của ABAP Dictionary

Các đối tượng trong ABAP Dictionary được lưu trữ ở ba cấp độ khác nhau để hỗ trợ tính tái sử dụng của chúng. Ba cấp độ này là:

 1. Tables và structures
 2. Data elements
 3. Domains

Chúng ta hãy xem chúng một cách chi tiết hơn –

Domains

 • Mô tả các đặc tính kỹ thuật của một fields trong bảng
 • Chỉ định một dải giá trị mô tả các giá trị dữ liệu được phép cho các fields
 • Các fields liên quan đến cùng một lĩnh vực (thông qua các yếu tố dữ liệu được gán cho chúng) sẽ thay đổi khi có thay đổi đối với lĩnh vực đó
 • • Đảm bảo tính nhất quán.

Ex. Purchasing document number (EBELN)

https://www.guru99.com/images/sap/2011/01/abap-data-dictionary11.jpg

Data Elements

 • Mô tả vai trò của một field trong ngữ cảnh kỹ thuật
 • Các field cùng ý nghĩa ngữ nghĩa có thể tham chiếu đến cùng một data element
 • Chứa thông tin về các field.

Ex. Purchasing document number (EBELN)

https://www.guru99.com/images/sap/2011/01/abap-data-dictionary22.jpg

Tables

 • Đại diện cho các bảng cơ sở dữ liệu, nơi dữ liệu được lưu trữ thực sự.
 • Các bảng có thể được định nghĩa độc lập với cơ sở dữ liệu trong ABAP Dictionary.
 • Các trường của bảng được định nghĩa với các loại dữ liệu SAP ABAP (độc lập với cơ sở dữ liệu) và độ dài của chúng.

https://www.guru99.com/images/sap/2011/01/abap-data-dictionary211.jpg

Structures

 • Cấu trúc (Structure) là khai báo bản ghi (record declaration) mà KHÔNG tương ứng với một bảng cơ sở dữ liệu nào.
 • Tương tự như kiểu dữ liệu được định nghĩa bởi người dùng.
 • Được định nghĩa giống như một bảng và sau đó có thể được truy xuất từ các chương trình ABAP.
 • Các cấu trúc chỉ chứa dữ liệu trong thời gian chạy của chương trình.

https://www.guru99.com/images/sap/2011/01/abap-data-dictionary31.jpg

Aggregated Objects của ABAP Dictionary

Aggregated Objects trong tiếng Anh có nghĩa là bao gồm nhiều thành phần. Trong ABAP Dictionary, các đối tượng được tổng hợp là các đối tượng bao gồm thông tin từ nhiều bảng trong hệ thống.

Các đối tượng tổng hợp bao gồm:

 1. Views (Xem)
 2. Search Help (Trợ giúp tìm kiếm)
 3. Lock Objects (Đối tượng khóa)

Hãy đi vào chi tiết của từng đối tượng.

Views

 • View trong SAP - ABAP được sử dụng để tóm tắt dữ liệu được phân tán trong nhiều bảng
 • Dữ liệu của một view không được lưu trữ vật lý. Thay vào đó, dữ liệu của một view được lấy từ một hoặc nhiều bảng khác
 • Nó được tùy chỉnh cho nhu cầu của một ứng dụng cụ thể

https://www.guru99.com/images/sap/2011/01/abap-data-dictionary41.jpg

Search Help

 • Một Search Help là một công cụ giúp bạn tìm kiếm các bản ghi dữ liệu trong hệ thống
 • Một công cụ tìm kiếm hiệu quả và dễ sử dụng giúp người dùng trong trường hợp không biết khóa của một bản ghi.

https://www.guru99.com/images/sap/2011/01/abap-data-dictionary51.jpg

Lock Objects

 • Cơ chế khóa đồng thời truy cập vào cùng một bản ghi dữ liệu bởi hai người dùng trong hệ thống SAP được đồng bộ hóa bằng cách sử dụng khóa.
 • Các khóa được thiết lập và giải phóng bằng cách gọi một số function modules cụ thể. Những function modules này được tạo tự động từ định nghĩa của các đối tượng khóa trong ABAP/4 Dictionary.

Function modules :

 • Enqueue_<obj name> - để khóa bảng,
 • Dequeue_<obj name> - để giải phóng khóa.

https://www.guru99.com/images/sap/2011/01/abap-data-dictionary61.jpg

Các Transactions Code (T-Code) quan trọng:

 • SE11 : Data Dictionary Initial Screen (SE12 Display only)

 • SE13 : ABAP Dictionary : Technical Settings

 • SE14 : Database Utility

 • SE15 : Repository Information System

 • SE16 : Data Browser

 • SE17 : General table Display

 • SE55 : Table View Maintenance

 • SM30 : Table Maintenance

  source: guru99.com


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.