+1

React Native: Push Notification sử dụng FCM (Android only)

Giới thiệu

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm 1 demo về Push Notification trong React-Native bằng Firebase nhé.

Nguồn tham khảo:

https://medium.com/@yangnana11/how-to-set-up-firebase-notification-in-react-native-app-android-only-4920eb875eae

https://rnfirebase.io/docs/v5.x.x/installation/android

Mình chưa config trên iOS nên bản demo này sẽ chỉ chạy trên Android thôi nhé 😄

Github demo : https://github.com/oNguyenManhDuc/rn-demo-firebase/tree/push_notification

Thư viện sử dụng

"react-native": "0.57.0",

"react-native-firebase": "^5.0.0",

Firebase Console

Đầu tiên các bạn hãy tạo Project ở Firebase console(https://console.firebase.google.com/). Sau đó vào phần Cloud Messaging nhé.

Config Android

Mở file android/build.gradle :

buildscript {
 // ...
 repositories {
    google() // <-- Check this line exists and is above jcenter
    jcenter()
    // ...
  }
 dependencies {
  // ...
  classpath 'com.google.gms:google-services:4.0.1'
 }
}

Sử dụng build tool 3.2.0:

classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.2.0'

file android/app/build.gradle :

dependencies {
 // This should be here already
 implementation project(':react-native-firebase')

 // Firebase dependencies
 implementation "com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1"
 implementation "com.google.firebase:firebase-core:16.0.4"
 ...
 }
implementation project(':react-native-firebase')

File android/app/src/.../MainApplication.java :

...
import io.invertase.firebase.messaging.RNFirebaseMessagingPackage;
import io.invertase.firebase.notifications.RNFirebaseNotificationsPackage;
...

@Override
protected List<ReactPackage> getPackages() {
   return Arrays.<ReactPackage>asList(
     new MainReactPackage(),
      new RNFirebasePackage(),
       new RNFirebaseMessagingPackage(),
        new RNFirebaseNotificationsPackage()
   );
}

@Override
public void onCreate() {
  super.onCreate();
  SoLoader.init(this, /* native exopackage */ false);
}

File android/app/src/main/AndroidManifest.xml :

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
<activity
...
android:launchMode="singleTop">
...
</activity>
<application ....>
<service android:name="io.invertase.firebase.messaging.RNFirebaseMessagingService">
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
      </intent-filter>
    </service>
    <service android:name="io.invertase.firebase.messaging.RNFirebaseInstanceIdService">
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.firebase.INSTANCE_ID_EVENT"/>
      </intent-filter>
    </service>
    <service android:name="io.invertase.firebase.messaging.RNFirebaseBackgroundMessagingService" />
  </application>

Đến đây hãy thử build nhé. Nếu may mắn các bạn có thể build được ngay, nếu không hay comment cho mình biết vấn đề của bạn nhé. Mình cũng đã phải build và sửa khá nhiều lần mới có thể chạy được 😃)

(Android) Lắng nghe FCM message ở background.

Tham khảo : https://rnfirebase.io/docs/v5.x.x/messaging/receiving-messages#4

Tạo 1 file .js VD: bgMessaging.js

// @flow
import firebase from 'react-native-firebase';
// Optional flow type
import type { RemoteMessage } from 'react-native-firebase';

export default async (message: RemoteMessage) => {
  // handle your message

  return Promise.resolve();
}

Đăng ký background handler này ở index.js:

import bgMessaging from './src/bgMessaging'; //Đường dẫn tới file bgMessaging bạn vừa tạo ở trên nhé

 AppRegistry.registerComponent(appName, () => App);
AppRegistry.registerHeadlessTask('RNFirebaseBackgroundMessage', () => bgMessaging); 

Receiving message

export default class App extends Component {
  async componentDidMount() {
    const notificationOpen: NotificationOpen = await firebase.notifications().getInitialNotification();
    if (notificationOpen) {
      const action = notificationOpen.action;
      const notification: Notification = notificationOpen.notification;
      var seen = [];
      alert(JSON.stringify(notification.data, function(key, val) {
        if (val != null && typeof val == "object") {
          if (seen.indexOf(val) >= 0) {
            return;
          }
          seen.push(val);
        }
        return val;
      }));
    } 
    const channel = new firebase.notifications.Android.Channel('test-channel', 'Test Channel', firebase.notifications.Android.Importance.Max)
        .setDescription('My apps test channel');
// Create the channel
    firebase.notifications().android.createChannel(channel);
    this.notificationDisplayedListener = firebase.notifications().onNotificationDisplayed((notification: Notification) => {
      // Process your notification as required
      // ANDROID: Remote notifications do not contain the channel ID. You will have to specify this manually if you'd like to re-display the notification.
    });
    this.notificationListener = firebase.notifications().onNotification((notification: Notification) => {
      // Process your notification as required
      notification
        .android.setChannelId('test-channel')
        .android.setSmallIcon('ic_launcher');
      firebase.notifications()
        .displayNotification(notification);
      
    });
    this.notificationOpenedListener = firebase.notifications().onNotificationOpened((notificationOpen: NotificationOpen) => {
      // Get the action triggered by the notification being opened
      const action = notificationOpen.action;
      // Get information about the notification that was opened
      const notification: Notification = notificationOpen.notification;
      var seen = [];
      alert(JSON.stringify(notification.data, function(key, val) {
        if (val != null && typeof val == "object") {
          if (seen.indexOf(val) >= 0) {
            return;
          }
          seen.push(val);
        }
        return val;
      }));
      firebase.notifications().removeDeliveredNotification(notification.notificationId);
      
    });
  }
  componentWillUnmount() {
    this.notificationDisplayedListener();
    this.notificationListener();
    this.notificationOpenedListener();
  }
render() {
  return (
  ...
  )
  }
}

Remind: Các bạn nhớ để ý phần này nhé

const channel = new firebase.notifications.Android.Channel('test-channel', 'Test Channel', firebase.notifications.Android.Importance.Max)
        .setDescription('My apps test channel');

Ở Firebase Console khi Compose notification. mục 5. Additional options (optional), nhớ chọn channel là "test-channel" nhé. Hoặc đổi trong code đi 😄.

Kết quả

Vậy là xong rồi. Bây giờ hãy mở phần Firebase Console >> Cloud Messaging ra và test nào. Và đay là kết quả của mình. Chúc các bạn thành công


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.