+4

React Native Firebase

Giới thiệu

Firebase là gì ?

Firebase là một dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây được cung cấp bởi Google nhằm giúp các lập trình phát triển nhanh các ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu.

Đăng ký

 • Bây giờ chúng ta cần đăng ký một tài khoản ở https://console.firebase.google.com/
 • Tạo một project
 • Authentication chọn SIGN-IN METHOD rồi Enabled Email/password
 • Project Overview -> Project setting click Add Firebase to your web app rồi copy file config

Build app

Cài đăt react native mình đã hướng dẫn ở https://viblo.asia/p/react-native-LzD5d6kdZjY

Run app

create-react-native-app MyProject

cd MyProject
npm start

Cài thêm thư viện firebase-tools tham khảo https://firebase.google.com/docs/cli/?hl=es-419

npm install -g firebase-tools
firebase login
firebase init

Mình làm cái demo login with firebase nhé, sau khi cài đặt và chạy thành công thì tạo một số component chính như Login, Register, Welcome, ...

Cài thêm thư viện react-navigation

npm install --save react-navigation

Để kết nối đến firebase thì vào đọc tài liệu ở https://firebase.google.com/docs/auth/web/password-auth?authuser=0 nó viết cho mình sẵn method

firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password).catch(function(error) {
 // Handle Errors here.
 var errorCode = error.code;
 var errorMessage = error.message;
 // ...
});

firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password).catch(function(error) {
 // Handle Errors here.
 var errorCode = error.code;
 var errorMessage = error.message;
 // ...
});
 • Login.js
# components/Login.js
import React from 'react';
import {AppRegistry, StyleSheet, Text, View, TouchableOpacity, Button, TextInput, Alert} from 'react-native';
import {StackNavigator,} from 'react-navigation';
import {firebaseApp} from './FirebaseConfig';
import {EMAIL, PASSWORD} from './Regexs';
import styles from './Styles';

class Login extends React.Component {
 static navigationOptions = {header: null}

 constructor(props){
  super(props);
  this.state = {
   email: '',
   password: '',
   emailValid: true,
   passwordValid: true
  }
 }

 validate(type, value){
  if(type == "email"){
   this.setState({email: value})
   if(value == '' || EMAIL.test(value)){
    this.setState({emailValid: true})
   } else {
    this.setState({emailValid: false})
   }
  } else if(type == "password"){
   this.setState({password: value})
   if(value == '' || PASSWORD.test(value)){
    this.setState({passwordValid: true})
   } else {
    this.setState({passwordValid: false})
   }
  }
 }

 _login(){
  if(this.state.emailValid && this.state.passwordValid && this.state.email != '' && this.state.password != ''){
   firebaseApp.auth().signInWithEmailAndPassword(this.state.email, this.state.password)
    .then(()=>{
     const {navigate} = this.props.navigation;
     navigate('welcome');
    })
    .catch(function(error){
     Alert.alert(
      'Login fail',
      'email or password invalid',
      [
       {text: 'Cancel', onPress: () => console.log('Cancel Pressed'), style: 'cancel'},
       {text: 'OK', onPress: () => console.log('OK Pressed')},
      ],
      {cancelable: false}
     )
    });
  } else {
   if(this.state.email == '' && this.state.password == ''){
    Alert.alert(
     'Login',
     'Please enter email and password',
     [
      {text: 'Cancel', onPress: () => console.log('Cancel Pressed'), style: 'cancel'},
      {text: 'OK', onPress: () => console.log('OK Pressed')},
     ],
     {cancelable: false}
    )
   }
  }
 }

 render() {
  const {navigate} = this.props.navigation;
  return(
   <View style={styles.container}>
    <TextInput
     style={[styles.inputStyle, !this.state.emailValid? styles.error:null]}
     placeholder='Email'
     onChangeText={(email) => {this.validate("email", email)}}
     value={this.state.email}
     />
     <TextInput
      style={[styles.inputStyle, !this.state.passwordValid? styles.error:null]}
      placeholder='Password'
      onChangeText={(password) => {this.validate("password", password)}}
      value={this.state.password}
     />
    <TouchableOpacity onPress={() => {this._login()}}>
     <Text style={styles.btnText}>Login</Text>
    </TouchableOpacity>
    <TouchableOpacity onPress={() => navigate('register')}>
     <Text style={styles.btnTextSignUp}>Register</Text>
    </TouchableOpacity>
   </View>
  )
 }
}

export default Login
 • Register.js
# components/Register.js
import React from 'react';
import {AppRegistry, StyleSheet, Text, View, TouchableOpacity, Button, TextInput, Alert} from 'react-native';
import {StackNavigator,} from 'react-navigation';
import {firebaseApp} from './FirebaseConfig';
import {EMAIL, PASSWORD} from './Regexs';
import styles from './Styles';

class Register extends React.Component {
 static navigationOptions = {header: null}

 constructor(props){
  super(props);
  this.state = {
   email: '',
   password: '',
   emailValid: true,
   passwordValid: true
  }
 }

 validate(type, value){
  if(type == "email"){
   this.setState({email: value})
   if(value == '' || EMAIL.test(value)){
    this.setState({emailValid: true})
   } else {
    this.setState({emailValid: false})
   }
  } else if(type == "password"){
   this.setState({password: value})
   if(value == '' || PASSWORD.test(value)){
    this.setState({passwordValid: true})
   } else {
    this.setState({passwordValid: false})
   }
  }
 }

 goLogin(){
  const {navigate} = this.props.navigation;
  navigate('login');
 }

 _register(){
  if(this.state.emailValid && this.state.passwordValid && this.state.email != '' && this.state.password != ''){
   firebaseApp.auth().createUserWithEmailAndPassword(this.state.email, this.state.password)
    .then(()=>{
     Alert.alert(
      'Register success',
      'Click OK to get to the login page',
      [
       {text: 'Cancel', onPress: () => console.log('Cancel Pressed'), style: 'cancel'},
       {text: 'OK', onPress: () => this.goLogin()},
      ],
      { cancelable: false }
     )
     this.setState({
      email: '',
      password: ''
     })
    })
    .catch(function(error){
     Alert.alert(
      'Register fail',
      '...',
      [
       {text: 'Cancel', onPress: () => console.log('Cancel Pressed'), style: 'cancel'},
       {text: 'OK', onPress: () => console.log('OK Pressed')},
      ],
      {cancelable: false}
     )
    });
  } else {
   if(this.state.email == '' && this.state.password == ''){
    Alert.alert(
     'Register account',
     'Please enter email and password',
     [
      {text: 'Cancel', onPress: () => console.log('Cancel Pressed'), style: 'cancel'},
      {text: 'OK', onPress: () => console.log('OK Pressed')},
     ],
     {cancelable: false}
    )
   }
  }
 }

 render() {
  const {navigate} = this.props.navigation;
  return(
   <View style={styles.container}>
    <TextInput
     style={[styles.inputStyle, !this.state.emailValid? styles.error:null]}
     placeholder='Email'
     onChangeText={(email) => {this.validate("email", email)}}
     value={this.state.email}
     />
     <TextInput
      style={[styles.inputStyle, !this.state.passwordValid? styles.error:null]}
      placeholder='Password'
      onChangeText={(password) => {this.validate("password", password)}}
      value={this.state.password}
     />
    <TouchableOpacity onPress={() => {this._register()}}>
     <Text style={styles.btnText}>Register</Text>
    </TouchableOpacity>
    <TouchableOpacity onPress={() => navigate('login')}>
     <Text style={styles.btnTextSignUp}>Login</Text>
    </TouchableOpacity>
   </View>
  )
 }
}

export default Register
 • Welcome.js
# components/Welcome.js
import React from 'react';
import {Text, View} from 'react-native';
import {StackNavigator,} from 'react-navigation';

class Welcome extends React.Component {
 static navigationOptions = {header: null}

 render() {
  const {navigate} = this.props.navigation;
  return(
   <View style={{backgroundColor:'yellow', flex:1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center'}}>
    <Text style={{color:'red', marginTop: 50}}>Welcome !!!</Text>
   </View>
  )
 }
}

export default Welcome
 • Styles.js
# components/Styles.js
import {StyleSheet} from 'react-native';

export default StyleSheet.create({
 container: {
  backgroundColor: '#26AE90',
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  paddingRight: 20,
  paddingLeft: 20
 },
 inputStyle: {
  backgroundColor: '#fff',
  marginBottom: 15,
  fontSize: 18,
  paddingLeft: 15,
  height: 40
 },
 btnText: {
  backgroundColor: '#fff',
  paddingBottom: 10,
  paddingTop: 10,
  fontSize: 18,
  marginTop: 20,
  textAlign: 'center'
 },
 btnTextSignUp: {
  fontSize: 16,
  color: '#fff',
  marginTop: 30,
  fontWeight: 'bold',
  textAlign: 'center'
 },
 error: {
  borderWidth: 2,
  borderColor: 'red'
 }
});
 • Regexs.js
# components/Regexs.js
export const PASSWORD = /^[a-zA-Z0-9]+$/;
export const EMAIL = /^(([^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/;
 • FirebaseConfig.js Project Overview -> Project setting click Add Firebase to your web app rồi copy file config
# components/FirebaseConfig.js
import * as firebase from 'firebase';

var config = {
 apiKey: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 authDomain: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 databaseURL: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 projectId: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 storageBucket: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 messagingSenderId: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
};

export const firebaseApp = firebase.initializeApp(config);

Kết quả

Page login, Register

Register account and Login

+ Xem các tài khoản đã đăng ký https://console.firebase.google.com/project/.....

Thật đơn giản, vậy là chúng ta đã làm xong phần login, 😄

Tài liệu tham khảo

React Native Firebase https://rnfirebase.io/docs/v4.1.x/getting-started https://firebase.google.com/docs/web/setup?authuser=0


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.