+1

QR Code với Spring

Khi đi mua hàng chắc hẳn các bạn đã từng gặp QR code đặc biệt là khi mua hàng chính hãng những bạn cẩn thận sẽ check QR code. Vì thế hôm nay mình sẽ tạo một ví dụ đơn giản để trình bày cách thức hoạt động của QR code là như thế nào: Công nghệ sử dụng:

 1. Spring boot
 2. Zxing
 3. Mysql
 4. jstl
 5. maven

1. Cấu trúc package:

2. Cài đặt

File pom.xml

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.1.4.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>com.qrcode</groupId>
  <artifactId>demo</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>demo</name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <!-- JSTL tag lib -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp.jstl</groupId>
      <artifactId>javax.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
      <version>1.2.1</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>taglibs</groupId>
      <artifactId>standard</artifactId>
      <version>1.1.2</version>
    </dependency>

    <!-- Tomcat for JSP rendering -->
    <dependency>
      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
      <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>jstl</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
      <version>1.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.google.zxing</groupId>
      <artifactId>core</artifactId>
      <version>3.3.3</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.google.zxing</groupId>
      <artifactId>javase</artifactId>
      <version>3.3.3</version>
    </dependency>

  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

ở đây là dependencies mà mình sử dụng trong dự án này.

File application.properties

#config template jsp
spring.mvc.view.prefix: /WEB-INF/jsp/
spring.mvc.view.suffix: .jsp
#config database
spring.datasource.url= jdbc:mysql://localhost:3306/qr
spring.datasource.username=root1
spring.datasource.password=root
server.port=8080
#keep connection (need with production)
spring.datasource.testWhileIdle = true
spring.datasource.validationQuery = SELECT 1
spring.jpa.open-in-view=false

# ==============================================================
#show sql
spring.jpa.show-sql = true

# ==============================================================
# = Hibernate ddl auto (create, create-drop, update)
# ==============================================================
spring.jpa.hibernate.ddl-auto =update

Tiếp theo ở package: com.qrcode.demo.helpers tạo class ZXingHelper class này mục đích để generate Qr_code:

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import com.google.zxing.BarcodeFormat;
import com.google.zxing.client.j2se.MatrixToImageWriter;
import com.google.zxing.common.BitMatrix;
import com.google.zxing.qrcode.QRCodeWriter;

public class ZXingHelper {

	public static byte[] getQRCodeImage(String text, int width, int height) {
		try {
			QRCodeWriter qrCodeWriter = new QRCodeWriter();
			BitMatrix bitMatrix = qrCodeWriter.encode(text, BarcodeFormat.QR_CODE, width, height);
			ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
			MatrixToImageWriter.writeToStream(bitMatrix, "png", byteArrayOutputStream);
			return byteArrayOutputStream.toByteArray();
		} catch (Exception e) {
			return null;
		}
	}

}

Entities: Product.java:

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "product")
public class Product {

	@Id
	private String id;
	private String name;
	private double price;
	private int quantity;
	private boolean status;

	public String getId() {
		return id;
	}

	public void setId(String id) {
		this.id = id;
	}

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public double getPrice() {
		return price;
	}

	public void setPrice(double price) {
		this.price = price;
	}

	public int getQuantity() {
		return quantity;
	}

	public void setQuantity(int quantity) {
		this.quantity = quantity;
	}

	public boolean isStatus() {
		return status;
	}

	public void setStatus(boolean status) {
		this.status = status;
	}

}
Create 

Repository và Service: Tạo interface ProductRepsitory.class:

import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import com.demo.entities.Product;

@Repository("productRepository")
public interface ProductRepository extends CrudRepository<Product, String> {
}

Interface ProductService:


import com.demo.entities.Product;

public interface ProductService {

	public Iterable<Product> findAll();

}

Tạo ProductServiceImpl để cài đặt phương thức đã định nghĩa ở Interface ProductService:

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import com.demo.entities.Product;
import com.demo.repositories.ProductRepository;

@Service("productService")
public class ProductServiceImpl implements ProductService {

	@Autowired
	private ProductRepository productRepository;

	@Override
	public Iterable<Product> findAll() {
		return productRepository.findAll();
	}

}

Controller Rất đơn giản thôi Tạo một class ProductController như sau:

import java.io.OutputStream;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import com.demo.helpers.ZXingHelper;
import com.demo.services.ProductService;

@Controller
@RequestMapping("product")
public class ProductController {

	@Autowired
	private ProductService productService;

	@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
	public String index(ModelMap modelMap) {
		modelMap.put("products", productService.findAll());
		return "jsp/index";
	}

	@RequestMapping(value = "qrcode/{id}", method = RequestMethod.GET)
	public void qrcode(@PathVariable("id") String id, HttpServletResponse response) throws Exception {
		response.setContentType("image/png");
		OutputStream outputStream = response.getOutputStream();
		outputStream.write(ZXingHelper.getQRCodeImage(id, 200, 200));
		outputStream.flush();
		outputStream.close();
	}

}

ở đây mình sẽ ghi product_id vào qr code mỗi khi quét mã QR ứng thì sẽ ra Product_id. View Cuối cùng chúng ta tạo ra một view đẻ hiển thị** index.jsp**: ở path webapp\WEB-INF\views tạo một thư mục jsp và tạo file index.jsp ở trong đó:

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>QR Code</title>
</head>
<body>

	<h3>Product List</h3>
	<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
		<tr>
			<th>Id</th>
			<th>Name</th>
			<th>Price</th>
			<th>Quantity</th>
			<th>Status</th>
			<th>BarCode</th>
		</tr>
		<c:forEach var="product" items="${products }">
			<tr>
				<td>${product.id }</td>
				<td>${product.name }</td>
				<td>${product.price }</td>
				<td>${product.quantity }</td>
				<td>${product.status }</td>
				<td>
					<img src="${pageContext.request.contextPath }/product/qrcode/${product.id }" width="100" height="100">
				</td>
			</tr>
		</c:forEach>
	</table>

</body>
</html>

Run Application Chúng ta thực hiện chạy lệnh mvn spring-boot:run rồi truy cập vào url: http://localhost:9596/product để thấy kết quả Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết (bow)


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí