+16

Position "sticky" trong CSS

Trong lập trình giao diện web, khi chúng ta muốn một thành phần có sự bám dính trên giao diện, cách đơn giản nhất mọi người thường dùng là sử dụng fixed cho thuộc tính position và có thể kết hợp thêm javascript để xử lý. Tuy nhiên, CSS3 đã cung cấp một giá trị mới cho thuộc tính positionsticky cho phép định nghĩa các thành phần bám dính trên giao diện một cách linh hoạt, không phụ thuộc vào javascript.

Hiện tại, CSS3 sticky đã hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt, mọi người có thể tham khảo bảng bên dưới:

Cách sử dụng

Để sử dụng position sticky, mọi người chỉ cần đặt thuộc tính này vào thành phần muốn bám dính và định nghĩa khoảng cách căn các lề top, bottom, left, right.

VD:

.sticky{
  position: -webkit-sticky;
  position: sticky;
  top: 0;
  /*left: 10px;*/
  /*right: 20px;*/
  /*bottom: 10px;*/
}

Lưu ý

 • Một thành phần được định nghĩa sử dụng position: sticky chỉ hoạt động trong thành phần cha chứa nó (Tức là: chỉ bám dính trên thành phần cha chứa nó, nếu thành phần cha bị scroll ra ngoài window thì thành phần con có sử dụng sticky cũng sẽ bị kéo theo).

VD:

body{
  height: 2000px;
}

.cha{
  width: 500px;
  height: 1000px;
  margin: 30px auto;
  padding: 10px;
  background-color: #eee;
}

.con{
  width: 480px;
  height: 300px;
  margin-top: 30px;
  background-color: #666;
  position: -webkit-sticky;
  position: sticky;
  top: 0;
}

 • Các lề top, bottom, left, right sẽ lấy các lề của khung chứa nó làm gốc.

Ví dụ sử dụng sticky trong hiển thị bảng


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.