+5

Sử dụng ControlValueAccessor để tạo custom form control trong Angular

Trong công việc của một DEV Angular chắc hẳn các bạn đã từng cần phải tạo ra các component FormControl để phục vụ các nhu cầu riêng biệt mà các FormControl default của angular không đáp ứng được? Có nhiều cách để tạo được một custom form control, nhưng trong bài viết này mình sẽ nói về ControlValueAccessor, một cách khá thú vị và chuyên nghiệp để tạo các form control trong angular.

Chúng ta sẽ làm gì?

Trong bài viết này mình sẽ tạo một custom selectbox có chức năng chọn ra các tỉnh, thành phố theo điều kiện (tỉnh, thành phố đó có phải là thành phố trực thuộc trung ương không?)

Sử dụng ControlValueAccessor như thế nào?

ControlValueAccessor là một interface đóng vai trò là cầu nối giữa Form API của angular với các native element trên DOM. Nó định nghĩa các phương thức để ghi giá trị và lắng nghe những thay đổi trên dữ liệu của các input element.

Chúng ta sẽ sử dụng interface này để tạo các lệnh điều khiển cho custom form control một cách đồng nhất với Angular.

Để sử dụng ControlValueAccessor chúng ta cần đăng ký một provider là NG_VALUE_ACCESSOR và implements các phương thức của ControlValueAccessor trong custom component.

import { Component, forwardRef } from '@angular/core';
import { ControlValueAccessor, NG_VALUE_ACCESSOR } from '@angular/forms';

@Component({
 selector: 'province-select',
 templateUrl: './province-select.component.html',
 providers: [
  {
   provide: NG_VALUE_ACCESSOR,
   useExisting: forwardRef(() => ProvinceSelect),
   multi: true
  }
 ]
})
export class ProvinceSelect implements ControlValueAccessor {

 writeValue(obj: any) {
 }

 registerOnChange(fn: any) {
 }

 registerOnTouched(fn: any) {
 }

 setDisabledState(isDisabled: boolean) {
 }
 
}

ControlValueAccessor định nghĩa 4 phương thức chính

 • writeValue() để ghi giá trị cho element
 • registerOnChange() để đăng ký hàm callback được gọi để thông báo cho angular khi có sự thay đổi của giá trị
 • registerOnTouched() để đăng ký hàm callback được gọi để thông báo cho angular khi element có sự thao tác
 • setDisabledState() để gán giá trị cho thuộc tính [disabled]

Đối với writeValue() nó sẽ được gọi ngay sau khi chúng ta sử dụng FormControlDirective, FormControlName hoặc NgModel directives.

VD: <province-select [(ngModel)]="provinceModel" name="provinceModel"></province-select> lúc này writeValue() sẽ nhận vào giá trị của ngModel là giá trị của biến provinceModel.

Chúng ta triển khai component <province-select> như sau:

// province-select.component.ts
export class ProvinceSelect implements ControlValueAccessor {
 provincesList: { id: number, name: string, type: 'central' | 'province' }[] = [
  { id: 1, name: 'Hà Nội', type: 'central' },
  { id: 2, name: 'TP Hồ Chí Minh', type: 'central' },
  { id: 3, name: 'Đà Nẵng', type: 'central' },
  { id: 4, name: 'Lào Cai', type: 'province' },
  { id: 5, name: 'Yên Bái', type: 'province' },
  { id: 6, name: 'Quảng Bình', type: 'province' },
  { id: 7, name: 'Thái Nguyên', type: 'province' },
  { id: 8, name: 'Daklak', type: 'province' },
  { id: 9, name: 'Nghệ An', type: 'province' },
  { id: 10, name: 'Hà Tĩnh', type: 'province' }
 ];
 private provinceData: { id: number, name: string, type: 'central' | 'province' };
 onChange: (provinceData: any) => void;
 onTouched: () => void;
 isDisabled: boolean;

 isSelect(provinceId: number): boolean {
  return !this.provinceData ? false : (provinceId === this.provinceData.id);
 }

 writeValue(obj: any) {
  this.provinceData = obj;
 }

 registerOnChange(fn: any) {
  this.onChange = fn;
 }

 registerOnTouched(fn: any) {
  this.onTouched = fn;
 }

 setDisabledState(isDisabled: boolean) {
  this.isDisabled = isDisabled;
 }

 handleOnProvinceChange(e) {
  const provinceId = parseInt(e.target.value);
  const provinceSelect = this.provincesList.find(province => province.id === provinceId);
  this.writeValue(provinceSelect);
  this.onChange(provinceSelect);
 }

}
<!--province-select.component.html-->
<select (change)="handleOnProvinceChange($event)" (focus)="onTouched()" [disabled]="isDisabled">
 <option disabled hidden>-- Select a province --</option>
 <option *ngFor="let province of provincesList" [value]="province.id" [selected]="isSelect(province.id)">{{province.name}}</option>
</select>
<!--app.component.html-->
<province-select [(ngModel)]="provinceModel" name="provinceModel" #provinceEl="ngModel"></province-select>
<span>{{provinceEl.touched ? 'touched' : 'none touch'}}</span>
 • onChange được đăng ký là hàm callback của registerOnChange() và được gọi trong hàm handleOnProvinceChange() khi chúng ta thay đổi giá trị của select. Khi onChange được gọi, nó sẽ phát ra một event và có thể nhận được qua Subject valueChanges của #provinceEl.
 • onTouched được đăng ký là hàm callback của registerOnTouched() và được gọi khi chúng ta focus vào select. Khi onTouched được gọi, nó sẽ thay đổi giá trị touched của #provinceEl.
 • Khi chúng ta thêm thuộc tính [disabled] vào province-select <province-select [disabled]="true"></province-select> thì setDisabledState() được gọi và thay đổi giá trị cho isDisabled;

Implement Validator

Để tạo các custom validator cho formControl, chúng ta cần đăng ký provider NG_VALIDATORS và implement interface Validator của angular.

import { Component, forwardRef, Input } from '@angular/core';
import { ControlValueAccessor, Validator, FormControl, NG_VALUE_ACCESSOR, NG_VALIDATORS } from '@angular/forms';

@Component({
 selector: 'province-select',
 templateUrl: './province-select.component.html',
 providers: [
  {
   provide: NG_VALUE_ACCESSOR,
   useExisting: forwardRef(() => ProvinceSelect),
   multi: true
  },
  {
   provide: NG_VALIDATORS,
   useExisting: forwardRef(() => ProvinceSelect),
   multi: true
  }
 ]
})
export class ProvinceSelect implements ControlValueAccessor, Validator {
 // ...
 @Input('type') type: 'central' | 'province';
 
 validate(c: FormControl) {
  if (!this.type || !this.provinceData) {
   return null;
  }
  return this.provinceData.type === this.type ? null : {
   type: {
    valid: false,
    actual: c.value
   }
  }
 }
 
 // ...
}

Interface Validator định nghĩa một phương thức validate() trả về giá trị null hoặc một object mô tả trạng thái kết quả validate.

<!--app.component.html-->
<province-select [(ngModel)]="provinceModel" name="provinceModel" #provinceEl="ngModel" [type]="'central'"></province-select>
<span>{{provinceEl.touched ? 'touched' : 'none touch'}}</span>
<p style="color:red" *ngIf="provinceEl.invalid && provinceEl.errors.type">Type is not correct</p>

Khi chúng ta thêm một input [type] chỉ ra kiểu mà Province được chấp nhận thì hàm validate() sẽ thực hiện kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.

Demo

Xem ví dụ tại đây


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.