+10

Một số điều cần biết khi sử dụng Socket.io

Mục đích

**Chia sẻ một chút ** Đây là lần đầu mình viết blog để trên https://viblo.asia/. Có thể bài viết của mình sẽ có đôi chút lủng củng mặc dù vậy mong các bạn đọc đưa thêm phản hồi để bài viết được tốt hơn.

Bài viết này không nhằm mục đích cho những bạn chưa biết gì về socket.io, nodejs, javascript. Bài viết sẽ chủ yếu đưa ra các một số cách để thực hiên socket.io và turning performent ứng dụng một cách triệt để.

Một số cách emit data

1. Self emit

io.on('connect', function(socket){
  socket.emit('B', somethingElse);
})

Hàm này chỉ emit data cho chính socket đó

2. broadcast emit

io.on('connect', function(socket){
  socket.broadcast.emit('user connected');
})

3. room emit

io.on('connect', function(socket){
  io.to('some room').emit('some event');
})

4. socketId emit

io.on('connect', function(socket){
 io.to(socketid).emit('message', 'for your eyes only');
})

bạn có thể thấy emit to room sẽ rất giống với emit socketId vì mỗi socket sẽ được tạo ra 1 socketId và roomId giống nhau (socket đó tự động join cái room có Id === socketId)

Trên đây là một số cách gửi data đơn giản với socket. Phần tiếp theo là một số function hay sử dụng nhất của socket

Function

 1. Lấy tất cả socketId trong 1 name space
const io = require('socket.io')();
io.of('/chat').clients((error, clients) => {
 if (error) throw error;
 console.log(clients); // => [PZDoMHjiu8PYfRiKAAAF, Anw2LatarvGVVXEIAAAD]
});
 1. Lấy tất cả socketId trong 1 room
io.in(roomId).clients((err,clis)) => {
    console.log(clis);
});
 1. Lấy tất cả room mà socket đó join
let roomIds = socket.rooms;
 1. Lấy instance socket với socketId
let socket = io.connected[id];
 1. Lấy instance Room từ roomId
let roomObj = io.nsps[namespace].adapter.rooms[room];
 1. Join multiple room
socket.join(rooms[, callback]) // rooms is Array, not use for
 1. Ack sending
socket.emit('question', 'do you think so?', (answer) => {}); // callback được gọi khi bên nhận đã lấy được data
 1. gửi dữ liệu nén
socket.compress(true).emit('compressed', "this is compress");
 1. Gửi message có thể bị hủy bỏ nếu client chưa sãn sàng nhận
socket.volatile.emit('maybe', 'do you really need it?');
 1. Gửi đến client trong 1 node
io.local.emit('hi', 'Hello my clients in this node');

Lời kết

Mong là bài viết này sẽ có ích cho mọi người, mình rất mong muốn nhận được sự nhận xét và cũng như chia sẻ kiến thức ngược lại từ các bạn. Mình sẽ cố gắng tiếp tục tìm hiểu về NodeJs và đưa ra những bài viết tiếp theo về NodeJs mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Minh xin chân thành cảm ơn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.