+2

Migrate Circle CI version 2.0 - Automation testing

1. Bài viết này dành cho

 • Muốn dùng free CircleCI Android 😄.
 • Đã nắm khái niệm Continuous Integration, test coverage (thường xuất hiện trong quy trình Agile).
 • Đã từng sử dụng CircleCI 1.0 và có nhu cầu migrate lên CircleCI 2.0 (version 1.0 đã không còn được hỗ trợ từ ngày 31/08/2018.

2. Sơ lược về CI

Trong quy trình Test Driven Development (TDD), việc testing là không thể thiếu. Quá trình automation test cần 1 server để developer có thể intergrate code liên tục và đảm bảo chất lượng của code. Hiểu nôm na là với mỗi một commit bạn push lên Source Version Control (Github, Bitbucket,...) đều phải được CI chạy test. Và commit của bạn phải thỏa mãn 1 điều kiện: không làm cho các test hiện tại bị fail. Nếu fail test, sẽ có 2 trường hợp:

 • Logic của commit bạn vừa push có thể sai, làm ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại.
 • Logic của commit bạn vừa push đúng, và bạn cần cập nhập lại các test để pass được logic mới.

Những ý ở trên được tóm gọn lại ở hình dưới đây:

3. CI service hoạt động như thế nào

CI sẽ hook vào project Github của bạn. Khi bạn push lên 1 commit mới, CI sẽ được thông báo và tiến hành chạy các job bạn đã config, ví dụ như: unit test, intrumental test, report, coverall,...

Có nhiều service CI khác nhau, như Jenkins, Travis, GitLab, CircleCI,... Ở bài viết này, mình tập trung vào Circle CI cho Android.

4. CircleCI 2.0

 • Nếu ở CircleCI 1.0, bạn có thể config chạy test cho Android với 1 free emulator thì ở CircleCI 2.0 mọi chuyện lại khác. Theo thông báo chính thức của CircleCI, họ không hỗ trợ chạy máy ảo Android nữa. Vì vậy khi migrate, bạn phải dùng 1 servicec máy ảo của bên thứ ba, ở đây mình dùng Firebase Test Lab (FTL). Bài viết sẽ nhấn mạnh 1 số trick để dùng free dịch vụ này 😄.

 • Với bảng giá của FTL, bạn sẽ có 10 lần chạy test free mỗi ngày với máy ảo, và 5 lần free khi chạy với máy vật lý (máy thật). Đối với project vừa và nhỏ (khoảng 3-4 người), bạn vẫn có thể dùng free dịch vụ này. Nếu muốn chạy nhiều lần test hơn với máy ảo/máy thật, bạn phải trả thêm phí khoảng 1$/giờ. Lưu ý là Unit test sẽ được chạy trên CircleCI (nghĩa là chạy bao nhiêu lần tùy thích), còn Android test sẽ được chạy trên FTL (bị giới hạn số lần nếu muốn free).

 • Vậy có đáng không cho việc migrate này? Theo mình trải nghiệm thì với hiệu suất cũng như thời gian chạy test, migrate lên version 2.0 là việc hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên việc migrate này khá vất vả.

Test Version 1.0 Version 2.0 (máy ảo)
Unit test (~100 test) 9 phút 2.5 phút
Android test (~150 test) 25 phút 12 phút

5. Chuẩn bị setup

5.1 Firebase Test Lab

 • Vào trang Firebase console tạo 1 project mới.
 • Thêm 1 Android app vào project vừa tạo. Bạn cần cung cấp Android package name. Sau đó ở bước Download a config file, bạn sẽ nhận được file google-services.json. Tạm thời lưu lại file này để dùng về. Có thể bỏ qua bước Add Firebase SDKRun your app to verify installation.

5.2 Google Cloud SDK

5.2.1 Authorize

 • Vào trang Service account page, chọn project bạn vừa tạo bên FTL. Bạn kiểm tra xem có nhìn thấy email nào tương tự như firebase-adminsdk-xxx@xxx.iam.gserviceaccount.com hay không. Email này là tài khoản Fibase service được dùng để chứng thực khi bạn dùng dịch vụ Tesing của FTL. Nếu không thấy email nào giống vậy, bạn trở lại phần project setting ở bên FTL. Tại mục Service account, click Generate new private key, sau đó kiểm tra lại tài khoản Fibase service bên GCloud đã có hay chưa.
 • Tại dòng bạn thấy có email firebase-adminsdk-xxx@xxx.iam.gserviceaccount.com, click vào Create key ở cột Actions. Bạn sẽ tải về được 1 file json, đặt tên là client-secret.json.
 • Kiểm tra lại lần nữa tài khoản Fibase service có role là Editor hay chưa, nếu chưa hãy cấp cho nó. Bạn cò thể kiểm tra ở menu IAM & admin, tab IAM.

5.2.2 Enable API

5.3 Encode JSON file

 • Bạn có thể skip bước này nếu không muốn bảo mật project của bạn 😄.
 • Khi đến bước này, bạn sẽ phải có được 2 file JSON: google-services.jsonclient-secret.json. Bạn không nên push 2 file này lên Git, vì nếu ai đó vô tình có được key này, họ có thể dùng và kích hoạt các gói phải trả phí (chẳng hạn mở mắt ra sẽ được GCloud gửi bill bạn đã tiêu vài nghìn $ chẳng hạn 😄 ).
 • Bạn nên encode 2 file này lại thành chuỗi base64, sau đó add vào CircleCI environment variables để dùng.
base64 -i ./google-services.json -u ./google-services-encoded.txt
base64 -i ./client-secret.json -u ./client-secret-encoded.txt
Name Value
CI_NAME _
COVERALLS_REPO_TOKEN _
GCLOUD_SERVICE_KEY key client-secret đã encoded
GOOGLE_SERVICES_KEY key google-services đã encoded

6. Config file YML

Thay vì tạo file circleci.yml ở root project như ở version 1.0. Trong version 2.0, bạn cần tạo 1 folder .circleci ở root project, sau đó đặt file config.yml vào trong đó.

6.1 Cấu trúc file

Bạn có thể tùy chỉnh theo cấu trúc khác, mình thì thích cấu trúc này:

version: 2

references:
 # We will define reusable references here

jobs:
 # Build debug APK for unit tests and an instrumented test APK
 build_debug:
  # ...

 # Run unit tests
 test_unit:
  # ...

 # Run instrumented tests
 test_instrumented:
  # ...

 # Submit JaCoCo coverage report
 report_coverage:
  # ...

workflows:
 version: 2
 #Setup your workflow here
 workflow:
  jobs:
   # ...

6.2 Setup References

Mình define một số biến để lưu cache hay đường dẫn workspace ở phần này

Cache

 cache_key: &cache_key
  key: cache-{{ checksum "gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties" }}-{{ checksum "build.gradle" }}-{{ checksum "app/build.gradle" }}
 restore_cache: &restore_cache
  restore_cache:
   <<: *cache_key
 save_cache: &save_cache
  save_cache:
   <<: *cache_key
   paths:
    - ~/.gradle
    - ~/.m2

Workspace

Để hiểu hơn về workspace, bạn có thể đọc thêm ở đây.

 workspace: &workspace
  ~/workspace
 attach_debug_workspace: &attach_debug_workspace
  attach_workspace:
   at: *workspace
 attach_release_workspace: &attach_release_workspace
  attach_workspace:
   at: *workspace
 persist_debug_workspace: &persist_debug_workspace
  persist_to_workspace:
   root: *workspace
   paths:
    - app/build/intermediates
    - app/build/outputs/androidTest-results
    - app/build/outputs/apk
    - app/build/outputs/code-coverage
    - app/build/test-results
 persist_release_workspace: &persist_release_workspace
  persist_to_workspace:
   root: *workspace
   paths:
    - app/build
 attach_firebase_workspace: &attach_firebase_workspace
  attach_workspace:
   at: *workspace
 persist_firebase_workspace: &persist_firebase_workspace
  persist_to_workspace:
   root: *workspace
   paths:
    - firebase

Docker

 • Ở version 2.0, CircleCI hỗ trợ dùng Docker để cấu hình rất tiện, bạn có thể tự cấu hình docker hay dùng các docker được build sẵn here
 • Lưu ý version của google cloud docker, một số version có thể gây ra các lỗi nhảm nhí, ở đây mình dùng version 216.0.0 cho ổn định, bạn có thể thay bằng version khác (nếu sau này 216.0.0 đã bị deprecated )
 android_config: &android_config
  working_directory: *workspace
  docker:
   - image: circleci/android:api-27-alpha
  environment:
   TERM: dumb
   _JAVA_OPTIONS: "-Xmx2048m -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseCGroupMemoryLimitForHeap"
   GRADLE_OPTS: '-Dorg.gradle.jvmargs="-Xmx2048m"'
   ADB_INSTALL_TIMEOUT : 20

 gcloud_config: &gcloud_config
  working_directory: *workspace
  docker:
   - image: google/cloud-sdk:216.0.0
  environment:
   TERM: dumb

Verify key

Ở đây mình dùng lại 2 biến CircleCI mình đã add ở bước decode file JSON: GOOGLE_SERVICES_KEYGCLOUD_SERVICE_KEY. Nếu bạn không decode, bạn có thể thay bằng đường dẫn tới 2 file JSON của bạn


 # Google Services

 export_gservices_key: &export_gservices_key
  run:
   name: Export Google Services key environment variable
   command: echo 'export GOOGLE_SERVICES_KEY="$GOOGLE_SERVICES_KEY"' >> $BASH_ENV
 decode_gservices_key: &decode_gservices_key
  run:
   name: Decode Google Services key
   command: echo $GOOGLE_SERVICES_KEY | base64 -di > app/google-services.json

 # Google Cloud Service

 export_gcloud_key: &export_gcloud_key
  run:
   name: Export Google Cloud Service key environment variable
   command: echo 'export GCLOUD_SERVICE_KEY="$GCLOUD_SERVICE_KEY"' >> $BASH_ENV
 decode_gcloud_key: &decode_gcloud_key
  run:
   name: Decode Google Cloud credentials
   command: echo $GCLOUD_SERVICE_KEY | base64 -di > ${HOME}/client-secret.json

 grant_gradle_permission: &grant_gradle_permission
  run:
   name: Grant Permission
   command: chmod +x gradlew

6.3 Config job

Build Debug

Bạn cần build 1 file Debug APK file để đưa cho FTL chạy Android Test.

jobs:
 # Build debug APK for unit tests and an instrumented test APK
 build_debug:
   <<: *android_config
   steps:
    - checkout
    - *grant_gradle_permission
    - *restore_cache
    - run:
      name: Download dependencies
      command: ./gradlew androidDependencies
    - *save_cache
    - *export_gservices_key
    - *decode_gservices_key
    - run:
      name: Gradle build (debug)
      command: ./gradlew -PciBuild=true :app:assembleDebug :app:assembleAndroidTest
    - *persist_debug_workspace
    - store_artifacts:
      path: app/build/outputs/apk/
      destination: /apk/

Run unit test

 test_unit:
   <<: *android_config
   steps:
    - checkout
    - *grant_gradle_permission
    - *restore_cache
    - run:
      name: Download dependencies
      command: ./gradlew androidDependencies
    - *save_cache
    - *export_gservices_key
    - *decode_gservices_key
    - run:
      name: Run unit tests
      command: ./gradlew -PciBuild=true :app:testDebugUnitTest --no-daemon --max-workers 2
    - *persist_debug_workspace
    - store_artifacts:
      path: app/build/reports/
      destination: /reports/
    - store_test_results:
      path: app/build/test-results/
      destination: /test-results/

 • Chú ý flags --no-daemon --max-workers 2, nếu trong quá trình chạy bạn gặp phải lỗi nào giống như vậy:
Execution failed for task ':app:testDebugUnitTest'.
> Process 'Gradle Test Executor 1' finished with non-zero exit value 137

Bạn hãy add thêm flag --max-workers vào. Có thể do unit test bạn nhiều quá, nó chạy nhiều thread quá nên đứng con server.

Run instrumented test

 test_instrumented:
   <<: *gcloud_config
   steps:
    - *attach_debug_workspace
    - *export_gcloud_key
    - *decode_gcloud_key
    - run:
      name: Set Google Cloud target project
      command: gcloud config set project {your-project-id}
    - run:
      name: Authenticate with Google Cloud
      command: gcloud auth activate-service-account {your-serivce-account-email} --key-file ${HOME}/client-secret.json
    - run:
      name: Run instrumented test on Firebase Test Lab
      command: |
       gcloud firebase test android run \
        --type instrumentation \
        --app app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk \
        --test app/build/outputs/apk/androidTest/debug/app-debug-androidTest.apk \
        --device model=Nexus4,version=22,locale=en_US,orientation=portrait \
        --environment-variables coverage=true,coverageFile="/sdcard/coverage.ec" \
        --directories-to-pull=/sdcard --timeout 30m
      no_output_timeout: 45m
    - run:
      name: Create directory to store test results
      command: mkdir firebase
    - run:
      name: Download instrumented test results from Firebase Test Lab
      command: gsutil -m cp -r -U "`gsutil ls gs://test-lab-{some random ID}-{some other random ID} | tail -1`*" /root/workspace/firebase/ | true
    - *persist_firebase_workspace
    - store_artifacts:
      path: firebase/
      destination: /firebase/

Bước này, bạn cần thay đổi 1 số chỗ ở đoạn config trên:

 • Ở bước Set Google Cloud target project , thay {your-project-id} bằng project id của bạn (xem trong Settings Firebase Test Lab)

 • Ở bước Authenticate with Google Cloud , thay {your-serivce-account-email} bằng service account email, ví dụ :firebase-adminsdk-xxx@xxx.iam.gserviceaccount.com

 • Ở bước Run instrumented test on Firebase Test Lab, bạn nên đọc cái này trước để config cho đúng here.

 • Ở bước Download instrumented test results from Firebase Test Lab, thay test-lab-{some random ID}-{some other random ID} bằng test-lab-x4hsbadixp1m2-i4n4wknmh0d5w. Vậy cái test-lab... lấy ở đâu? Tới đây mình cần cheat 1 tí. Thật ra khi bạn chạy 1 Android test trên FTL, kết quả test chạy được sẽ được FTL lưu vào 1 folder trên Google Cloud Storage, và sau khoảng 30 ngày sẽ bị xóa. Folder có 1 ID , đây là cái mình cần tìm.

 • Đầu tiên, push commit để cho nó chạy Android Test thử. Sau khi chạy xong, bạn vào Firebase Console, mục Quality chọn Test lab. Sau đó mở phần xem chi tiết kết quả test. Click Test results, nó sẽ dẫn bạn tới 1 link Google Cloud Storage, trong link này bạn sẽ tìm được ID:

  https://console.cloud.google.com/storage/browser/test-lab-{some-random-ID}-{some-other-random-ID}/2018-09-12_11:16:23.701595_DgjM/Nexus4-22-en_US-portrait?authuser=1

❗️❗️❗️ Chú ý

 • Chắn chắn là đường dẫn đến file APK phải đúng ở các flag --app--test.

 • Ở flag --device, bạn có thể thay đổi device khác nếu bạn muốn. Ở đây mình dùng máy ảo Nexus4 , API 22. Bạn có thể xem danh sách device mà FTL support bằng cách chạy lệnh (cần cài gcloud SDK vào máy install).

 gcloud firebase test android models list
 • Ở flag --environment-variables,kiểm tra kĩ coverageFile="/sdcard/coverage.ec", nếu bạn set coverageFile = /sdcard/tmp/coverage.ec thì có thể file coverage tạo được cho bạn không có quyền ghi trên cái máy ảo của FTL . Nếu bạn có nhiều test, thì nên set --timeout , maximum 60m cho máy ảo và 30m cho máy thật. Đồng thời, set thêm no_output_timeout để tránh CircleCI tự cancle jon của bạn khi nó đang đợi FTL chạy test (nó sẽ tính thời gian sau bao lâu mà không có dòng log nào được in ra sẽ là timout 😐)

 • Kiểm tra lại lần nữa xem file coverage.ec có nằm trong thư mục của artifact hay không. Nếu không thấy, bạn thử mở file logcat trong artifact ra xem thử có lỗi nào như vậy không:

9-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): Failed to generate Emma/JaCoCo coverage.
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): java.lang.reflect.InvocationTargetException
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
...
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): Caused by: java.io.FileNotFoundException: /sdcard/coverage.ec: open failed: EACCES (Permission denied)
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): 	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:456)
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): 	at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:87)
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): 	at com.vladium.emma.rt.RT.dumpCoverageData(RT.java:50)
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): 	... 8 more
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): Caused by: android.system.ErrnoException: open failed: EACCES (Permission denied)
09-12 05:53:52.812: E/CoverageListener(7747): 	at libcore.io.Posix.open(Native Method)
...

Có một vào cách giải quyết lỗi này:

 • Cấp quyền Writing on SD card
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
 • Kiểm tra testCoverageEnabled đã được enable là true trong file app/build.gradle
debug {
  testCoverageEnabled true
}
 • Không dùng HoockeyApp (lib dùng để CD) chung với Jacoco. Có thể dùng Fabric để thay thế.

Submit Jacoco coverage

 report_coverage:
   <<: *android_config
   steps:
    - checkout
    - *grant_gradle_permission
    - *restore_cache
    - run:
      name: Download dependencies
      command: ./gradlew androidDependencies
    - *attach_debug_workspace
    - *attach_firebase_workspace
    - run:
      name: Move Firebase coverage report
      command: mkdir -p app/build/outputs/code-coverage/connected && cp firebase/Nexus4-22-en_US-portrait/artifacts/*coverage.ec app/build/outputs/code-coverage/connected/coverage.ec
    - *export_gservices_key
    - *decode_gservices_key
    - run:
      name: Generate JaCoCo report
      command: ./gradlew -PciBuild=true :app:jacocoTestReport
    - run:
      name: Upload coverage report to coveralls.io
      command: ./gradlew -PciBuild=true coveralls
    - store_artifacts:
      path: app/build/reports/
      destination: /reports/

6.4. Config workflow

Đây là workflow của mình

workflows:
 version: 2
 workflow:
  jobs:
   - build_debug
   - test_unit:
     requires:
      - build_debug
   - test_instrumented:
     requires:
      - build_debug
   - report_coverage:
     requires:
      - test_unit
      - test_instrumented

Nếu bạn thấy job xanh, tức là bạn đã config thành công CircleCI 2.0 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.