+10

Let's fix Chat++ Emo - Part 1

Intro

Vào một ngày đẹp trời, bạn bật Chatwork lên và thấy các emoticon của Chat++ không còn hiển thị được như cũ nữa, thì lúc đó bạn nhận ra rằng Chatwork, họ đã cập nhật source code. Từ thời kì ban đầu sử dụng code JQuery để thay đổi DOM trên trình duyệt, frontend của Chatwork đã chuyển sang sử dụng React, một thư viện nổi tiếng, để đi theo kịp với bước chân của thời đại. Đây là một điều hoàn toàn nên làm, chúng ta không thể sống với những thứ cũ kỹ mãi được. Nhưng đối vối Chat++ extension, cơ chế render đã thay đổi, tức là đã đến lúc phải fix code. Tuy nhiên, do cơ chế render mới, khó hơn, nên lần update này có vẻ đã gây cản trở khá nhiều cho dev team. Bằng chứng là từ lúc update phiên bản mới 09/04 thì mãi đến 04/05, dev team mới đưa ra được một bản fix sử dụng DOM replacement hoạt động không ổn định lắm (được lấy ý tưởng từ https://www.you-stickers.com/) và gần đây 09/05 thì đã release được một bản fix hoàn chỉnh. Bài viết này là câu chuyện về quá trình debug source code frontend Chatwork, những vấn đề gặp phải và cách Chat++ đưa emo trở lại đến tay người dùng. Hàm lượng technique không nhiều, hi vọng sẽ phần nào giải trí cho mọi người 😂

Chat++ Internal

Source code Chat++ ở: https://github.com/wataridori/chatpp

Chat++ phụ thuộc rất nhiều vào các biến global mà Chatwork expose ra để có thể thêm vào các tính năng hữu ích: emo, mention, shortcut,... Cụ thể:

 • CW: là biến global chứa những thông tin account, cấu hình account, emotion,... Chat++ phụ thuộc vào CW.reg_cmp nơi chứa danh sách các regex các emo, thêm mới các emo riêng vào đây để Chat++ có thể hiển thị (bạn có thể xem cụ thể hơn ở những version đầu của Chat++ tại
 • RM: hay là RoomManager là biến chứa thông tin của room hiện tại đang được active: id, danh sách chat, danh sách member, danh sách file,...Chat++ sẽ lấy thông tin từ đây để build ra danh sách người dùng trong room cho tính năng mention. Ngoài ra, call hàm build từ view (cũng chính là một instance của RoomView) của RM cũng cho phép ta re-render lại room hiện tại (sau khi inject emo mới vào)
 • RL: hay là RoomList, là mảng các room hiện có trong account, với id mỗi phần tử trong mảng là id của room.
 • CS: hay ChatSendliên quan đến khung nhập text và gửi message. và nhiều nữa.

Do đó, việc có thể liệt kê được danh sách tên các hàm và xem hàm này có được expose ra thành biến global hay không trở thành việc không thể thiếu trong quá trình tìm hiểu và thêm tính năng mới cho Chat++. Ta sẽ đi vào giải quyết bài toán này trước.

Problem 1: inside of CW

Liệt kê tất cả các thuộc tính và hàm (prototype) của một Object

 • Đối với Object thì JS đã cung cấp sẵn cho chúng ta các hàm Object.key để liệt kê tên các thuộc tính, sau đó lặp qua các thuộc tính này và dùng obj[key_name] để truy cập vào giá trị của thuộc tính. Chú ý: các giá trị này cũng có thể là một object khác.
 • Tương tự với các hàm prototype được định nghĩa trong obj.__proto__ chúng ta cũng có thể lặp tương tự.

Vậy chiến lược ban đầu là: sẽ viết một hàm đệ quy, lặp qua tất cả các thuộc tính trong object, kiểm tra xem nó có phải object hay không, nếu có chúng ta lại tiếp tục lặp tiếp. Phiên bản ban đầu:

var isDefinedFunction = function (param) {
 return typeof (param) == "function";
}

function loopObject (obj, prefix) {
  Object.keys(obj).forEach(function (item) {
    if (typeof (obj[item]) == "object" && obj[item] != null) {
     loopObject(obj[item], prefix + "." + item);
    } else if (isDefinedFunction(obj[item])) {
     console.log(`${prefix} -> func: ${item}`);
    } else {
     // console.log(`${prefix}.${item} -> `, obj[item]);
    }
   });

 for (var item in obj.__proto__) {
  try {
   if (isDefinedFunction(obj.__proto__[item])) {
    console.log(`${prefix} -> func: ${item}`);
   }
  } catch {
   // console.log(`Error in checking ${ prefix } -> ${ item }`);
  }
 };
}
loopObject(CW, "CW");

Chúng ta sẽ thêm prefix ở mỗi lần đệ quy để có thể biết chính xác câu lệnh cần thể nào để gọi được thuộc tính hoặc hàm.

Tuy nhiên, đến đây thì một vấn đề phát sinh: Circular reference

Circular reference

Circular reference is a series of references where an object references itself directly or indirectly through a series of objects, resulting in a closed loop, appearing in most computer programming including JavaScript.

Nghĩa là bên trong các thuộc tính của một object lại có thể tham chiếu đến chính bản thân nó hoặc một object khác, và trong object khác đó lại reference đến object này. Ví dụ như sau:

function Foo() {
 this.abc = "Hello";
 this.circular = this;
}

var foo = new Foo();
alert(foo.circular.circular.circular.circular.circular.abc);

hoặc một ví dụ kinh điển khác là:

window.window.window.window

Như vậy, với hàm ban đầu chúng ta sẽ bị rơi vào vòng lặp vô hạn. Cách giải quyết thì cũng khá đơn giản, sử dụng cached: lưu lại các hàm và thuộc tính chúng ta đã quét qua, khi lặp đến thuộc tính mới, ta kiểm tra xem thuộc tính này đã được check chưa. Và cũng có hai hình thức để implement: Array hoặc Object.

 • Array: lưu hết vào một mảng, lặp qua từng phần tử. Cách này implement dễ nhưng đối với số lượng lớn thì duyệt qua từng phần tử của mảng sẽ chậm.
 • Object: sử dụng https://www.npmjs.com/package/object-hash cho phép chúng ta sinh ra một mã hash cho một object Javascript bất kỳ. Lưu hash này làm key, mỗi lần ta sẽ hash và check. Cách này thì không tốn công lặp qua cả mảng các phần tử
var hash = require('object-hash'); 
hash({foo: 'bar'}) // => '67b69634f9880a282c14a0f0cb7ba20cf5d677e9'

tuy nhiên FAILED vì chúng ta loop từ ngoài vào trong nên object CW ban đầu đã là quá lớn để hash, phải đi từ tận trong cùng -> khá rắc rối. Cuối cùng mình chọn theo cách 1.

Minor tweaks

Sau vài lần chạy thử, mình thêm vào một số các tweak

 • Trong một số thuộc tính có tham chiếu đến window thông qua $window, mà lặp vào đây thì chết chắc, chúng ta cần thêm đoạn kiểm tra cái này.

 • Trong một số thuộc tính có tham chiếu đến __reactInternalInstance, đây là object React (với state, props,...) đây cũng lầ cái chúng ta không quan tâm nên có thể skip qua.

 • Trong một vài thuộc tính sẽ có dạng object với các thuộc tính là id. Ví dụ: Object chứa toàn bộ các chat của room với các key là id của 1 dòng chat. Vì ta chỉ quan tâm đến structure của nó nên sẽ chỉ loop qua phần tử đầu tiên và bỏ qua phần còn lại.

Final Code

var allObjects = [];

var isIntKeyedObject = function (obj) {
 return Object.keys(obj).every(function (item) {
  return !isNaN(parseInt(item));
 })
};

var isDefinedFunction = function (param) {
 return typeof (param) == "function";
}

function loopObject (obj, prefix) {
 if (typeof obj != "object") {
  console.log(`${prefix} -> `, obj);
  return;
 }

 if (isDefinedFunction(obj)) {
  console.log(`${prefix} -> func`);
  return;
 }
 // check if we visited
 var cached = false;
 var i = 0;
 for (i = 0; i < allObjects.length; i++) {
  if (allObjects[i].value === obj) {
   cached = true;
   break;
  }
 }

 if (cached) {
  var ref = allObjects[i];
  console.log(`${prefix} -> ref: ${ref.prefix}`);
 } else {
  allObjects.push({ prefix: prefix, value: obj });
  if (prefix.indexOf("$window") != -1) {
   console.log(`${prefix} -> bad element`);
   return;
  }

  if (prefix.indexOf("_react") != -1) {
   console.log(`${prefix} -> react ref`);
   return;
  }

  if (Array.isArray(obj)) {
   console.log(`${prefix} -> array: length ${obj.length}`);
   // check only first element
   if (obj.length) {
    obj = obj.shift();
    prefix = `${prefix}[0]`;
   } else {
    return;
   }

  }

  if (isIntKeyedObject(obj) && Object.keys(obj).length != 0) {
   console.log(`${prefix} -> interger key object: length ${Object.keys(obj).length}`);
   intKey = Object.keys(obj)[0];
   obj = obj[intKey];
   loopObject(obj, prefix + `[${intKey}]`);
  } else {
   Object.keys(obj).forEach(function (item) {
    if (typeof (obj[item]) == "object" && obj[item] != null) {
     loopObject(obj[item], prefix + "." + item);
    } else if (isDefinedFunction(obj[item])) {
     console.log(`${prefix} -> func: ${item}`);
    } else {
     // console.log(`${prefix}.${item} -> `, obj[item]);
    }
   });

   for (var item in obj.__proto__) {
    try {
     if (isDefinedFunction(obj.__proto__[item])) {
      console.log(`${prefix} -> func: ${item}`);
     }
    } catch {
     // console.log(`Error in checking ${ prefix } -> ${ item }`);
    }
   };
  }
 }
}
loopObject(CW, "CW");

với allObjects sẽ làm biến cached của chúng ta. Và ta chạy thử:

Check allObjects thấy có 630 phần tử, cũng không nhiều nhỉ 😄 Áp dụng những thông tin vừa có được, ta có thể confirm được một số thông tin khi debug. Ví dụ, với hàm updateContactTypesngay lập tức ta sẽ tìm được cách call và vị trí tương ứng:

CW.application.domainServiceContext.userService -> func: updateContactTypes

và tương ứng trong source code https://front.chatwork.com/biwa/all/app/index.js (chú ý lag máy)

vậy ta biết được e sẽ là userService, t tươn ứng với CW.application.domainServiceContext.

Sau khi lượt qua một lượt các thuộc tính, thì có một thuộc tính rất quan trọng, sẽ được nhắc nhiều đến ở phần sau, khi ta debug thêm về cơ chế render của Chat++

CW.application.domainLifecycleContext.messageRepository.entities

Problem 2: how Chatwork render messsage

Để có thể debug, thêm, sửa xoá source frontend của Chatwork, các bạn hãy làm theo hướng dẫn trong bài: Tiếp cận reverse engineering javascript - Case study: Chatwork

Story begin

Ở trên box Chat++ Contributor các điều tra đầu tiên đã được tiến hành.

Old method

Tạm thời gác lại phần thay đổi emo, Chat++ sẽ overwrite lại hàm build của RoomView để cập nhật emo vào render lại như code dưới đây:

      RoomView.prototype.buildOld = RoomView.prototype.build;
      RoomView.prototype.build = function(a) {
        this.buildOld(a);
        if (window.chatpp_id != RM.id) {
          window.chatpp_id = RM.id;
          setTimeout(() => {![](https://images.viblo.asia/5a2ee675-c3e0-400d-87c8-863c18e2a7d3.png)

            emoticon.addExternalEmoList(false);
            room_information.setUp();
            mention.setUp();
          }, 100);
        }
      }

      if (rebuild) {
        RL.rooms[RM.id].build();
      }

Tuy nhiên, khi Chatwork thay đổi sang sử dụng React thì hàm này không còn hoạt động nữa. Tìm kiếm với từ khoá renderMessage trong source của index.js ta đi đến hàm sau:

và nếu đặt console.trace() ở hàm renderAstToHtml

và kiểm tra log trong hai trường hợp render khi sử dụng Chat++ và khi không sử dụng Chat++ ta sẽ thấy:

 • Load bình thường
21:20:04.666 cw_latest.js:51150 console.trace
t.renderAstToHtml @ cw_latest.js:51150
e.renderMessage @ cw_latest.js:169966
e.renderMessage @ cw_latest.js:112269
e.getAutoCreatedMessagePanel @ cw_latest.js:24278
e.getTimeLine @ cw_latest.js:24195
e.build @ cw_latest.js:24137
e.build @ cw_latest.js:64003
build @ cw_latest.js:172931
RoomView.build @ all.js:563
build @ cw_latest.js:63787
e.build @ cw_latest.js:173413
T @ cw_latest.js:173402
e.updateRoomData @ cw_latest.js:173405
(anonymous) @ cw_latest.js:173318
e.success @ cw_latest.js:112235
 • Load với Chat++
21:14:47.229 cw_latest.js:51150 console.trace
t.renderAstToHtml @ cw_latest.js:51150
e.renderMessage @ cw_latest.js:169966
e.renderMessage @ cw_latest.js:112269
e.getMessagePanel @ cw_latest.js:24234
TimeLineView.getMessagePanel @ all.js:1631
e.getTimeLine @ cw_latest.js:24195
e.build @ cw_latest.js:24137
e.build @ cw_latest.js:64003
build @ cw_latest.js:172931
RoomView.build @ all.js:563
build @ cw_latest.js:63787

Về thứ tự call là khá tương đương, không có gì thay đổi mấy 🤔

Tuy nhiên, ở thời điểm đầu tiên khi các đoạn chat được load lên thì xuất hiện một số hàm khác nữa:

21:14:39.903 cw_latest.js:51150 console.trace
t.renderAstToHtml @ cw_latest.js:51150
t.getTimelineHtml @ cw_latest.js:16016
t.getBodyHtml @ cw_latest.js:137668
e.create @ cw_latest.js:165021
(anonymous) @ cw_latest.js:62430
(anonymous) @ cw_latest.js:144563
t.makeTimelineMessages @ cw_latest.js:144556
e.getApplicationMessageEntities @ cw_latest.js:62429
o @ cw_latest.js:62407

Cùng kiểm tra hàm getTimelineHtml:

}, t.prototype.getNotation = function() {
  return new t(t.getNotation(this.getValue()))
}, t.prototype.getTimelineHtml = function(e, t, n) {
  return null !== this.htmlCache ? this.htmlCache : (this.htmlCache = l.renderAstToHtml(this.getValue(), this.getRenderAstOption(e, t, n)), this.htmlCache)
}, t.prototype.isDeleted = function() {
  return "[deleted]" === this.value || "[deleted_by_admin]" === this.value
}, t.prototype.isMentioned = function(e, t) {

hmm, vậy là hàm sẽ kiểm tra htmlCache trước, nếu không có sẽ render rồi lưu vào cache.

Đến đây thì ta có thể tóm tắt lại flow như sau:

 1. Chatwork load message, render và lưu vào htmlCache
 2. Chat++ được load sau, inject emo vào, call view.build nhằm render lại
 3. Nhưng lúc này cache đã có nên hoàn toàn việc render lại không được thực hiện

Mình đã thử xoá htmlCache và thậm chí là thay đổi lại cả hàm render nhưng vẫn không được tin nhắn được sinh ra. Cuộc điều tra đi vào bế tắc...

React: who are you?

Tiếp tục tìm kiếm với hàm getTimelineHtml đưa chúng ta đến hàm sau:

function(e, t, n) {
  "use strict";
  var o, r = this && this.__extends || (o = function(e, t) {
    return (o = Object.setPrototypeOf || {
        __proto__: []
      }
      instanceof Array && function(e, t) {
        e.__proto__ = t
      } || function(e, t) {
        for (var n in t) t.hasOwnProperty(n) && (e[n] = t[n])
      })(e, t)
  }, function(e, t) {
    function n() {
      this.constructor = e
    }
    o(e, t), e.prototype = null === t ? Object.create(t) : (n.prototype = t.prototype, new n)
  });
  Object.defineProperty(t, "__esModule", {
    value: !0
  });
  var i = n(18),
    a = n(48),
    c = n(47),
    l = n(446),
    s = n(447),
    u = n(1046),
    d = function(e) {
      function t(t, n, o, r, i, a, c, s, u, d, p) {
        var f = e.call(this, t) || this;
        return f.userId = n, f.roomId = o, f.body = r, f.reactions = i, f.postDate = a, f.editDate = c, f.selected = s, f.editing = u, f.sending = d, f.linkPreviews = p, f.type = l.MessageType.from(f.editDate), f
      }
      return r(t, e), t.prototype.edit = function(e, t) {
        this.body = this.body.updateBody(e), this.type = l.MessageType.edited(), this.editDate = new i.Some(c.DateTime.now(t))
      }, t.prototype.toEditing = function() {
        this.editing = !0
      }, t.prototype.clearEditing = function() {
        this.editing = !1
      }, t.prototype.isEditing = function() {
        return this.editing
      }, t.prototype.canEditing = function(e) {
        return !!this.userId.equals(e.getUserId()) && this.body.matchType({
          default: function() {
            return !0
          },
          userAutoCreatedMessage: function() {
            return !1
          },
          autoCreatedMessage: function() {
            return !1
          },
          deleted: function() {
            return !1
          }
        })
      }, t.prototype.select = function() {
        this.selected = !0
      }, t.prototype.clear = function() {
        this.selected = !1
      }, t.prototype.cacheClear = function() {
        this.body.cacheClear()
      }, t.prototype.isSelected = function() {
        return this.selected
      }, t.prototype.delete = function(e) {
        this.body = s.MessageBody.deleted(), this.editDate = new i.Some(c.DateTime.now(e)), this.type = l.MessageType.edited()
      }, t.prototype.matchType = function(e) {
        return this.type.matchType(e)
      }, t.prototype.getUserId = function() {
        return this.userId
      }, t.prototype.getRoomId = function() {
        return this.roomId
      }, t.prototype.getBodyHtml = function(e, t) {
        return this.body.getBody().getTimelineHtml(this.getId(), e, t)
      }, t.prototype.getAST = function() {
        return this.body.getAST()
      }, t.prototype.getInputText = function() {
        return this.body.getBody()
      }, t.prototype.matchBodyType = function(e) {
        return this.body.matchType(e)
      }, t.prototype.getBodyType = function() {
        return this.body.getType()
      }, t.prototype.isMentioned = function(e) {
        return this.body.getBody().isMentioned(e, this.userId)
      }, t.prototype.getPostDate = function() {
        return this.postDate
      }, t.prototype.getEditDate = function() {
        return this.editDate
      }, t.prototype.getReactions = function() {
        return this.reactions
      }, t.prototype.groupByReactionType = function() {
        return u.groupByReactionType(this.reactions)
      }, t.prototype.compare = function(e) {
        return this.sending || e.sending ? this.getIdentity().compare(e.getIdentity()) : this.postDate.compare(e.postDate) || this.getIdentity().compare(e.getIdentity())
      }, t
    }(a.BaseEntity);
  t.MessageEntity = d
}

và đây là ở module MessageEntity sẽ define hết các hàm liên quan đến một message bất kỳ. Ví dụ: với một message như thế này:

Thì sẽ được lưu trữ trong CW.application.domainLifecycleContext.messageRepository.entities[189765401][1] như sau:

Đến đây, mình quay lại với 1 sự thật là: Chatwork sử dụng React. Vậy hãy thử tìm hiểu theo hướng này. Để có thể render một element trong React ta cần sử dụng createElement:

React.createElement(component, props, ...children)

thử theo dấu hàm trong tổng cộng 2037 chỗ tham chiếu, này đã đưa ta đến đúng nơi cần tìm:

nhìn hàm componentDidMount, shouldComponentUpdate hay là render trông có quen không anh em 😄. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là component để render message rồi và messageRepository.entities chính là props truyền vào để render. Đọc thôi!

Summary

Sau khi kiểm tra thêm các hàm khác và biến ẩn số m.FeatureFlags.FRE2252 chúng ta đi được đến flow như sau:

 1. Chatwork load message, đưa vào CW.application.domainLifecycleContext.messageRepository.entities

 2. nếu feature FeatureFlags.FRE2252 được bật:

  • a. r sẽ được gán bằng {__html: n.getBody()} với hàm getBody trả về body được sinh ra từ
  t.getBodyHtml(this.myAccount.isDisableDownloadFile(), this.myAccount.getSetting().isShortenUrl())
  

  được gọi từ

  return this.body.getBody().getTimelineHtml(this.getId(), e, t)
  

  và hàm này ta đã nói ở trên, sẽ sử dụng renderAstToHtml nến không có htmlCache. Sau đó React sẽ truyền vào dangerouslySetInnerHTML: rđể render ra các element.

  • b. Trường hợp còn lại, chúng ta sẽ tạo các element children dựa trên ast: n.notationAST được gán ở ApplicationMessageEntity và cũng chính là giá trị trả về từ hàm getAST tại MessageEntity:
  return this.body.getAST()
  

  cuối cùng ở

  t.prototype.getAST = function() {
    return d.FeatureFlags.FRE2252 ? i.ChatworkSyntax.tokenize(this.getValue()) : null
    return window.tokenizer.default(this.getValue());
  }
  

  là nơi sẽ parse message value theo syntax của Chatwok. Ví dụ:

  "[To:657237]Nguyen Anh Tien (off 5/5)
  (*)"
  

  sẽ được parse thành các tokens lưu ở bodyAST:

Ngoài ra FeatureFlags.FRE2252 còn được dùng ở rất nhiều chỗ khác nữa, càng giúp ta khẳng định rằng, đây là kill switch để chuyển giữa render theo phương pháp cũ dùng dangerouslySetInnerHTML và mới dùng AST (Abstract Syntax Tree).

    return r(n, e), n.prototype.create = function(e, t) {
      return this.createFromUpdater(this.createMessageParamUpdater(e, t))
    }, n.prototype.update = function(e, t) {
      return this.updateFromUpdater(e, this.createMessageParamUpdater(e.getRoomId(), t))
    }, n.prototype.createSending = function(e, t) {
      return new p.SendingMessageEntity(new f.SendingMessageId(this.getNewId()), this.myId.getUserId(), e, t, l.DateTime.now(this.dateFormat), m.FeatureFlags.FRE2829 ? b.default.from(t) : [])
    }, n.prototype.toSend = function(e, t) {
      var n = t.getBody(),
        o = m.FeatureFlags.FRE2252 ? n.getAST() : null;
      return new u.MessageEntity(e, t.getUserId(), t.getRoomId(), new g.MessageBody(t.getBody(), o, h.MessageBodyType.textMessage(), null, null), [], t.getPostDate(), i.None, !1, !1, !0, t.linkPreviews)
    }, n.prototype.createEditing = function(e, t) {
      var n = m.FeatureFlags.FRE2252 ? e.getAST() : null,
        o = m.FeatureFlags.FRE2252 ? e.getAST() : null;
      return new u.MessageEntity(t.getIdentity(), t.getUserId(), t.getRoomId(), new g.MessageBody(e, n, t.getBodyType(), e, o), t.getReactions(), t.getPostDate(), new i.Some(l.DateTime.now(this.dateFormat)), t.isSelected(), t.isEditing(), !1, b.default.from(e))
    }, n.prototype.toEdited = function(e, t) {
      var n = m.FeatureFlags.FRE2252 ? e.getAST() : null,
        o = m.FeatureFlags.FRE2252 ? e.getAST() : null;
      return new u.MessageEntity(t.getIdentity(), t.getUserId(), t.getRoomId(), new g.MessageBody(e, n, t.getBodyType(), e, o), t.getReactions(), t.getPostDate(), t.getEditDate(), t.isSelected(), !1, !1, b.default.from(e))
    }, n.prototype.toDeleted = function(e) {
      return new u.MessageEntity(e.getIdentity(), e.getUserId(), e.getRoomId(), g.MessageBody.deleted(), e.getReactions(), e.getPostDate(), new i.Some(l.DateTime.now(this.dateFormat)), e.isSelected(), !1, !1, [])
    }, n.prototype.createFromUpdater = function(e) {
      var t = m.FeatureFlags.FRE2252 ? e.body.getAST() : null,
        n = m.FeatureFlags.FRE2252 ? e.systemMessage && e.systemMessage.getAST() : null;
      return new u.MessageEntity(e.messageId, e.userId, e.roomId, new g.MessageBody(e.body, t, e.type, e.systemMessage, n), e.reactions, e.postDate, e.editDate, !1, !1, !1, e.linkPreview)
    }, n.prototype.updateFromUpdater = function(e, t) {
      var n = m.FeatureFlags.FRE2252 ? t.body.getAST() : null,
        o = m.FeatureFlags.FRE2252 ? t.systemMessage && t.systemMessage.getAST() : null;
      return new u.MessageEntity(t.messageId, t.userId, t.roomId, new g.MessageBody(t.body, n, t.type, t.systemMessage, o), t.reactions, t.postDate, t.editDate, e.isSelected(), e.isEditing(), !1, t.linkPreview)
    }

Conclusion

Túm lại. nếu tắt được FeatureFlags.FRE2252, Chat++ emo sẽ về như cũ.

phần 2, chúng ta sẽ đi vào cụ thể cách để lấy ra được flag này và đưa Chat++ Emo trở lại 😄.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.