Lazy Collection trong Laravel 6.0

Laravel 6.0 đã giới thiệu Lazy Collection. Lazy collection sử dụng PHP generators để cho phép chúng ta làm việc với một tập dữ liệu rất lớn và giữ cho mức sử dụng bộ nhớ ở mức thấp. Ví dụ với 60.000 bản ghi user. Nếu bây giờ chúng ta lấy ra tất cả các bản ghi cùng 1 lúc thì sao? Chúng ta nhận được lỗi 500 do quá tải bộ nhớ, bởi vì tất cả 60.000 user đều được tải vào bộ nhớ cùng lúc.

$users = \App\User::all();

Và để loại bỏ việc sử dụng bộ nhớ này chúng ta sử dụng method cursor() . Method này cho phép chỉ thực hiện 1 câu truy vấn duy nhất và chỉ 1 Eloquent model được load ra tại 1 thời điểm .

Trong ví dụ này, việc gọi filter sẽ không được thực thi cho đến khi từng user được lặp lại, làm giảm đáng kể việc sử dụng bộ nhớ

$users = App\User::cursor()->filter(function ($user) {
  return $user->id > 500;
});

foreach ($users as $user) {
  echo $user->id;
}

Read Large File

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng lazy collection để đọc hàng GB khổng lồ. Method make() dùng để tạo 1 lazy collection class object

Ví dụ, chúng ta lấy 4 bản ghi với method chuck(), load các bản ghi vào LogEntry model và lặp qua các bản ghi đó.

use App\LogEntry;
use Illuminate\Support\LazyCollection;

LazyCollection::make(function () {
  $handle = fopen('log.txt', 'r');

  while (($line = fgets($handle)) !== false) {
    yield $line;
  }
})
->chunk(4)
->map(function ($lines) {
  return LogEntry::fromLines($lines);
})
->each(function (LogEntry $logEntry) {
  // Process the log entry...
});

Điểm chú ý ở đây chính là việc ta sử dụng hàm yield của php thay choreturn như Collection. Thay vì dừng thực thi hàm và trả về (return), yield trả về giá trị khi giá trị đó cần sử dụng đến mà không lưu trữ tất cả các giá trị trong bộ nhớ.

Ban có thể tìm hiểu thêm về yield tại đây 😃

Kết luận

Như vậy LazyCollection giúp chúng ta thao tác với cơ sở dữ liệu rất lớn nhưng vẫn giữ mức sử dụng bộ nhớ thấp hơn rất nhiều so với Collection.

Nguồn tham khảo

https://laravel.com/docs/master/collections#lazy-collections

https://webomnizz.com/working-with-lazy-collection-in-laravel-6/

https://blog.haposoft.com/so-sanh-lazy-collection-va-collection-trong-laravel-6-0/