+9

Một số JavaScript Snippet hữu dụng - Phần 1

Hôm nay mình sẽ viết một sersie nho nhỏ về một số đoạn snippets trong JS và mong nó sẽ giúp ích cho mọi người. Cùng tìm hiểu nhé!😁

1. all

Kiểm tra các phần tử trong mảng có thỏa mãn điểu kiện đã cho không (fn). Khi không truyền tham số thứ 2, mặc định fn = true

const all = (arr, fn = Boolean) => arr.every(fn);

all([4, 2, 3], x => x > 1); // true
all([1, 2, 3], x => x > 1); // false
all([1, 2, 3]); // true

2. allEqual

Kiểm tra các phần tử trong mảng có bằng nhau không

const allEqual = arr => arr.every(val => val === arr[0]);

allEqual([1, 2, 3, 4, 5, 6]); // false
allEqual([1, 1, 1, 1]); // true

3. approximatelyEqual

Kiểm tra hai số đã cho có xấp xỉ bằng nhau không với 1 sai số nhất định

const approximatelyEqual = (n1, n2, epsilon = 0.001) => Math.abs(n1 - n2) < epsilon;

approximatelyEqual(Math.PI / 2.0, 1.5708); // true
approximatelyEqual(2, 1.5708); // false
approximatelyEqual(2, 1.5708, 1); // true

4. arrayToCSV

Convert các phần tử thành chuỗi với các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.

const arrayToCSV = (arr, delimiter = ',') =>
 arr.map(val => val.map(item => `"${item}"`).join(delimiter)).join('\n');

arrayToCSV([['a', 'b'], ['c', 'd']]); // '"a","b"\n"c","d"'
arrayToCSV([['a', 'b'], ['c', 'd']], ':'); // '"a":"b"\n"c":"d"'

5. attempt

Thực thi một hàm, trả về kết quả hoặc error object đã bắt được.

const attempt = (fn, ...args) => {
 try {
  return fn(...args);
 } catch (e) {
  return e instanceof Error ? e : new Error(e);
 }
};

const elements = attempt(function(selector) {
 return document.querySelectorAll(selector);
}, '>_>');

if (elements instanceof Error) elements = []; // elements = []

6. average

Trả về giá trị trung bình của hai hay nhiều phân tử

const average = (...nums) => nums.reduce((acc, val) => acc + val, 0) / nums.length;

average(...[1, 2, 3]); // 2
average(1, 2, 3); // 2

7. averageBy

Trả về giá trị trung bình của một mảng.

const averageBy = (arr, fn) =>
 arr.map(typeof fn === 'function' ? fn : val => val[fn]).reduce((acc, val) => acc + val, 0) /
 arr.length;

averageBy([{ x: 1 }, { x: 2 }, { n: 3 }, { n: 4 }], item => item.x); // 2.5
averageBy([{ x: 1 }, { x: 2 }, { n: 3 }, { n: 4 }], 'x'); // 2.5

8. bottomVisible

Kiểm tra xem cuối trang có hiển thị hay không.

const bottomVisible = () => document.documentElement.clientHeight + window.scrollY >=
 (document.documentElement.scrollHeight || document.documentElement.clientHeight);

bottomVisible(); // true

9. byteSize

Trả về độ dài của một chuỗi được tính bằng byte.

const byteSize = str => new Blob([str]).size;

byteSize('😍'); // 4
byteSize('Viblo May fest'); // 14

10. capitalize

Viết hoa chữ cái đầu tiên của một chuỗi.

const capitalize = ([first, ...rest]) => first.toUpperCase() + rest.join('');

capitalize('vibloMayFest'); // 'VibloMayFest'

11. capitalizeEveryWord

Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi.

const capitalizeEveryWord = str => str.replace(/\b[a-z]/g, char => char.toUpperCase());

capitalizeEveryWord('viblo may Fest'); // 'Viblo May Fest'

12. castArray

Convert một giá trị không phải mảng thành mảng.

const castArray = val => (Array.isArray(val) ? val : [val]);

castArray('viblo'); // ['viblo']
castArray([1]); // [1]

13. compact

remove những giá trị false ra khỏi một mảng.

const compact = arr => arr.filter(Boolean);

compact([0, 1, false, 2, '', 'a', 'e' * 23, NaN, 100]); // [1, 2, "a", 100]

14. countOccurrences

Đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một mảng.

const countOccurrences = (arr, val) => arr.reduce((a, v) => (v === val ? a + 1 : a), 0);

countOccurrences([1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 4], 1); // 2

15. Create Directory

Kiểm tra thư mục đã tồn tại hay chưa. Nếu chưa sẽ tạo thư mục

const fs = require('fs');
const createDirIfNotExists = dir => (!fs.existsSync(dir) ? fs.mkdirSync(dir) : undefined);

createDirIfNotExists('test'); // tạo thư mục 'test' nếu nó chưa tồn tại

16. currentURL

Trả về đường dẫn hiện tại (cái này chắc ai cũng biết r😅)

const currentURL = () => window.location.href;

currentURL(); // 'https://viblo.asia/followings'

17. decapitalize

Covert chữ cái đầu tiên thành chữ thường trong 1 chuỗi.

const decapitalize = ([first, ...rest]) => first.toLowerCase() + rest.join('')

decapitalize('Viblo May Fest'); // 'viblo May Fest'

18. deepFlatten

Làm phẳng một mảng bằng cách sử dụng đệ quy.

const deepFlatten = arr => [].concat(...arr.map(val => (Array.isArray(val) ? deepFlatten(val) : val)));

deepFlatten([1, [2], [[3], 4], 5]); // [1,2,3,4,5]

19. defer

Thực thi sau cùng, các fuction khác sẽ được gọi trước hàm này.

const defer = (fn, ...args) => setTimeout(fn, 1, ...args);

defer(console.log, 'a'), console.log('b'), console.log('c'); 
// log của 'b', 'c' thực thi trước sau đó mới đến 'a'

20. degreesToRads

Chuyển đổi từ độ sang radian (cái này chắc ít dùng 😄)

const degreesToRads = deg => (deg * Math.PI) / 180.0;

degreesToRads(45); // ~0.7854

Bài vẫn còn tiếp. Hẹn mọi người ở phần 2 nhé!

Thanks for reading💖


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.