+2

Introduction


Ngoài việc hỗ trợ [sending email](https://laravel.com/docs/5.5/mail), Laravel còn cung cấp gửi thông báo qua nhiều kênh, gồm mail, SMS (qua [Nexmo](https://www.nexmo.com/)), và [Slack](https://slack.com/intl/fr). Thông báo có thể được lưu trong cơ sở dữ liệu và nó có thể hiển thị trên webiste.

Thông thường, thông báo nên ngắn gọn, thông tin thông báo là để báo cho người dùng những gì xảy ra trong ứng dụng của bạn. Ví dụ, nếu bạn viết một ứng dụng thanh toán, bạn phải gửi một thông báo "Hóa đơn thanh toán" đến người dùng qua kênh email và SMS.

Creating Notifications


Trong Laravel, mỗi một thông báo là một đại diện của một lớp (thường lưu trong thư mục ```app/Notifications```). Đừng lo lắng nếu bạn không tìm thấy thư mục này trong ứng dụng của bạn, nó sẽ được tạo ra khi bạn chạy lệnh Artisan ```make:notification```: ``` php artisan make:notification InvoicePaid ``` Lệnh này sẽ thêm một class trong thư mục ```app/Notifications```. Mỗi class notification chưa một phương thức ```via``` và một biến số thông báo của phương thức (như là ```toMail``` hoặc ```toDatabase```) chuyển thông báo thành nội dung tối ưu nó cho các channel.
## Sending Notifications
### Using The Notifiable Trait Notification có thể được gửi thông qua 2 cách: sử dụng phương thức ```notify``` của ```Notifiable``` trait hoặc sử dụng ```Notification``` [facade](https://laravel.com/docs/5.5/facades). Đầu tiên, hãy xem cách sử dụng trait: ``` <?php

namespace App;

use Illuminate\Notifications\Notifiable; use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class User extends Authenticatable { use Notifiable; }

Trait này được sử dụng mặc định bởi ```App\User``` model và chứa một phương pháp có thể được sử dụng để gửi thông báo: ```notify```. Phương thức ```notify``` dự kiến sẽ nhận được một instance notification:

use App\Notifications\InvoicePaid;

user>notify(newInvoicePaid(user->notify(new InvoicePaid(invoice));

<br>
### Using The Notification Facade
Ngoài ra, bạn có thể gửi thông báo qua ```Notification``` [facade](https://laravel.com/docs/5.5/facades). Nó sẽ hữu ích khi bạn cần gửi một thông báo đến nhiềunotifiable entities như một collection của người dùng. Để gửi thông báo sử dụng facade, truyền tất cả các notifiable entities và thông báo vào phương thức ```send```:

Notification::send(users,newInvoicePaid(users, new InvoicePaid(invoice));

<br>
### Specifying Delivery Channels
Mọi class notification có một phương thức ```via``` để xác định kênh thông báo sẽ được chuyển đi. Thông báo có thể được gửi qua các kênh ```mail```, ```database```, ```broadcast```, ```nexmo```, và ```slack```.
Phương thức ```via``` nhận một ```$notifiable``` instance, là thể hiện của class đang được gửi đi. Bạn có thể dùng  ```$notifiable``` để xác định kênh thông báo được phục vụ:

/**

  • Get the notification's delivery channels.
  • @param mixed $$otifiable
  • @return array */ public function via(notifiable) { return notifiable->prefers_sms ? ['nexmo'] : ['mail', 'database']; }
<br>
### Queueing Notifications
Gửi thông báo có thể mất thời gian, đặc biệt nếu kênh cần một API ngoài để gọi phục vụ thông báo. Để tăng tốc ứng dụng của bạn, hãy đặt nó vào queue bằng cách thêm ```ShouldQueue``` interface và ```Queueable``` trait đến class của bạn. Interface và trait được thêm vào tất cả các thông báo được tạo ra sử dụng lệnh  ```make:notification```, vì vậy bạn có thể trực tiếp thêm chúng vào trong class notification:
<?php namespace App\Notifications; use Illuminate\Bus\Queueable; use Illuminate\Notifications\Notification; use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue; class InvoicePaid extends Notification implements ShouldQueue { use Queueable; // ... } ``` Mỗi ```ShouldQueue``` interface được thêm vào thông báo của bạn, bạn có thể gửi thông báo như bình thương. Laravel sẽ detect ```ShouldQueue``` interface trong class và tự động queue để chuyển thông báo: ``` $user->notify(new InvoicePaid($invoice)); ``` Nếu bạn muốn hoãn thông báo, bạn có thể chain phương thức ```delay``` vào trong instantiation notification của bạn: ``` $when = now()->addMinutes(10); $user->notify((new InvoicePaid($invoice))->delay($when)); ```
### On-Demand Notifications Đội khi, bạn có thể cần phải gửi thông báo cho người không phải là người sử dụng ứng dụng của bạn. Sử dụng phương thức ```Notification::route```, bạn có thể chỉ định thông tin định tuyến thông báo ad-hoc trước khi gửi thông báo: ``` Notification::route('mail', 'taylor@laravel.com') ->route('nexmo', '5555555555') ->notify(new InvoicePaid($invoice)); ```
## Mail Notifications
### Formatting Mail Messages Nếu một thông báo được gửi bằng email, bạn nên định nghĩa một phương thức ```toMail``` trong class notification. Phương thức này sẽ nhận một ```$notifiable``` entity và nên trả về một ```Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage``` instance. Nội dung mail có thể chứa nhiều dòng text như "call to action". Hãy xem một ví dụ về phương thức ``toMail``` như bên dưới: ``` /** * Get the mail representation of the notification. * * @param mixed $notifiable * @return \Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage */ public function toMail($notifiable) { $url = url('/invoice/'.$this->invoice->id); return (new MailMessage) ->greeting('Hello!') ->line('One of your invoices has been paid!') ->action('View Invoice', $url) ->line('Thank you for using our application!'); } ``` Trong ví dụ này, chúng ta đăng ký một lời chào, một dòng text, một hành động, và một dòng text khác. Phương thức này cung cấp bởi ```MailMessage``` object làm nó đơn giản và nhanh để format transactional emails nhỏ. Kênh mail sẽ được dịch nội dung có css cho bạn, responsive HTML email template với một bản sao plain-text. Đây là một ví dụ tạo email bởi kênh ```mail```: ![](https://viblo.asia/uploads/94cc535f-b1ac-4105-95c9-7d3d875e2af0.png) **Other Notification Formatting Options** Thay vì xác định "lines"của văn bản trong class notification, bạn có thể sử dụng phương thức ```view``` để chỉ định một mẫu tùy chỉnh cần được sử dụng để hiển thị email thông báo: ``` /** * Get the mail representation of the notification. * * @param mixed $notifiable * @return \Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage */ public function toMail($notifiable) { return (new MailMessage)->view( 'emails.name', ['invoice' => $this->invoice] ); } ``` Ngoài ra, bạn có thể trả về một [mailable object ](https://laravel.com/docs/5.5/mail) từ phương thức ```toMail```: ``` use App\Mail\InvoicePaid as Mailable; /** * Get the mail representation of the notification. * * @param mixed $notifiable * @return Mailable */ public function toMail($notifiable) { return (new Mailable($this->invoice))->to($this->user->email); } ``` **Error Messages** Một số thông báo thông báo cho người dùng về các lỗi, chẳng hạn như thanh toán hóa đơn không thành công. Bạn có thể chỉ ra rằng một thông báo mail là liên quan đến một lỗi bằng cách gọi cho các phương thức ```error``` khi xây dựng tin nhắn của bạn. Khi sử dụng phương thức ```error`` trên email message, nút gọi hành động sẽ là màu đỏ thay vì màu xanh lam: ``` /** * Get the mail representation of the notification. * * @param mixed $notifiable * @return \Illuminate\Notifications\Message */ public function toMail($notifiable) { return (new MailMessage) ->error() ->subject('Notification Subject') ->line('...'); } ```
### Customizing The Recipient Khi gửi thông báo qua kênh ```mail```, thông báo hệ thống sẽ tự động tìm thuộc tính ```email``` trong notifiable entity. Bạn có thể tùy biến email được sử dụng để gửi thông báo bằng cách định nghĩa một phương thức ```routeNotificationForMail``` trên entity: ``` <?php namespace App; use Illuminate\Notifications\Notifiable; use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable; class User extends Authenticatable { use Notifiable; /** * Route notifications for the mail channel. * * @return string */ public function routeNotificationForMail() { return $this->email_address; } } ```
### Customizing The Subject Mặc định, subject của mail trong tên class của thông báo có dạng "title case". Vì vậy, nếu tên class notification của bạn là ```InvoicePaid```, subject của mail sẽ là ```Invoice Paid```. Nếu bạn muốn thay đổi, bạn có thể gọi phương thức ```subject``` khi xây dựng nội dung: ``` /** * Get the mail representation of the notification. * * @param mixed $notifiable * @return \Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage */ public function toMail($notifiable) { return (new MailMessage) ->subject('Notification Subject') ->line('...'); } ```
### Customizing The Templates Bạn có thể chỉnh sửa HTML và plain-text template được sử dụng bởi mail thông báo bằng cách publishing gói thông báo resources. Sau khi chạy lệnh này, templates mail thông báo sẽ nằm tại ```resources/views/vendor/notifications```: ``` php artisan vendor:publish --tag=laravel-notifications ```
## Markdown Mail Notifications Markdown mail notification cho phép bạn tận dụng lwoij thế của các mẫu được tạo sẵn của thông báo qua mail. đồng thời cho phép bạn tự do viết thư dài hơn, tùy chỉnh. Khi message được viết trong Markdown, Laravel có thể render dẹp hơn, reponsive HTML template cho các message trong khi cũng tự động generate một plain-text.
### Generating The Message Để tạo một thông báo với mẫu Markdown tương ứng, bạn có thể sử dụng option ```--markdown``` của câu lệnh Artisan ```make:notification```: ``` php artisan make:notification InvoicePaid --markdown=mail.invoice.paid ``` Giống như tất cả các mail notification, các thông báo sử dụng Markdown template nên định nghĩa một phương thức ```toMail``` trên class notification. Tuy nhiên, thay vì sử dụng phương thức ```line``` và ```action``` để constrcut notification, sử dụng phương thức ```markdown``` để chỉ định tên của Markdown template được sử dụng ``` /** * Get the mail representation of the notification. * * @param mixed $notifiable * @return \Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage */ public function toMail($notifiable) { $url = url('/invoice/'.$this->invoice->id); return (new MailMessage) ->subject('Invoice Paid') ->markdown('mail.invoice.paid', ['url' => $url]); } ```
### Writing The Message Markdown mail notification sử dụng kết hợp các thành phần của Blade component và Markdown systax cho phép bạn dễ dàng xây dựng các thông báo trong khi tận dụng được các thành phần pre-crafted notification components của Laravel. ``` @component('mail::message') # Invoice Paid Your invoice has been paid! @component('mail::button', ['url' => $url]) View Invoice @endcomponent Thanks,
{{ config('app.name') }} @endcomponent ```
**Button Component** Button component render một centered button link. Các component nhận 2 đối số, một ```url``` và ` option ```color```. Các màu được hỗ trợ là ```blue```, ```green``` và ```red```. Bạn có thể thêm nhiều button component đến một notification như bạn muốn: ``` @component('mail::button', ['url' => $url, 'color' => 'green']) View Invoice @endcomponent ```
**Panel Component** Table component cho phép bạn chuyển đổi một Markdown table thành một HTML table. Các component chấp nhận Markdown table làm nội dung của nó. Căn lề table được hỗ trợ bằng cách sử dụng cú pháp căn chỉnh Markdown table mặc định: ``` @component('mail::table') | Laravel | Table | Example | | ------------- |:-------------:| --------:| | Col 2 is | Centered | $10 | | Col 3 is | Right-Aligned | $20 | @endcomponent ```
### Customizing The Components Bạn có thể export tất cả các Markdown notification component vào ứng dụng của bạn để tùy chỉnh. Để export các component, sử dụng câu lệnh Artisan ```vendor:publish``` để publish ```laravel-mail``` aset tag: ``` php artisan vendor:publish --tag=laravel-mail ``` Lệnh này sẽ publish các Markdown mail component tới thư mục ```resources/views/vendor/mail```. Thư mục ```mail``` sẽ chứa một ```html``` và một thư mục ```markdown```, mỗi tệp chứa các biểu diễn tương ứng của mỗi component có sẵn. Bạn được tự do tùy biến các component này theo ý mình. Nguồn: https://laravel.com/docs/5.5/notifications
Have problems with Laravel or PHP? Ask on Viblo »

Comments

Login to comment
+2