+2

Laravel CSRF Protection

Introduction

 • CSRF (Cross-site request forgeries) là một dạng giả mạo tấn công ứng dụng thông qua request
 • Laravel xây dựng sẵn cơ chế để chống tấn công giả mạo CSRF
 • Laravel mặc định sẽ bảo vệ CSRF với các method POST, PUT, PATCH, or DELETE của route web
 • CSRF được verify trong VerifyCsrfToken middleware, khai báo trong mảng thuộc tính $middlewareGroups cho các route web và được tự động sử dụng cho các route trong file routes/web.php bởi method mapWebRoutes trong app/Providers/RouteServiceProvider.php)

An Explanation Of The Vulnerability

 • Kẻ tấn công ứng dụng có thể gửi 1 form request đến url của bạn để thực hiện các hành động độc hại
<form action="https://your-application.com/user/email" method="POST">
  <input type="email" value="malicious-email@example.com">
</form>
 
<script>
  document.forms[0].submit();
</script>
 • Nếu không có bảo vệ CSRF thì không thể phân biệt đâu là request giả mạo đâu là request từ ứng dụng của bạn

Preventing CSRF Requests

 • Để chống tấn công giả mạo CSRF, laravel tự động sinh ra 1 CSRF token cho mỗi user session. Token này để xác thực người dùng của ứng dụng, khi kết thúc 1 session người dùng thì token này sẽ bị xóa và tạo lại vào phiên làm việc tiếp theo.
 • token CSRF của phiên hiện tại có thể được truy cập thông qua phiên của yêu cầu hoặc thông qua chức năng trợ giúp csrf_token:
use Illuminate\Http\Request;
 
Route::get('/token', function (Request $request) {
  $token = $request->session()->token();
  //OR
  $token = csrf_token();
 
  // ...
});
 • Sau đó với mỗi method "POST", "PUT", "PATCH", or "DELETE" của HTMLD form trong ứng dụng. bạn cần thêm 1 trường ẩn CSRF token vào trong biểu form HTML, sau đó token từ request sẽ được verify với token lưu trong sesion ở file App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken
<form method="POST" action="/profile">
  @csrf
 
  <!-- Equivalent to... -->
  <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token() }}" />
</form>

Excluding URIs From CSRF Protection

 • Đôi khi bạn muốn loại bỏ route khỏi bảo vệ CSRF, thông thường bạn có thể khai báo route ngoài nhóm route web trong file routes/web.php, tuy nhiên bạn có thể loại bỏ route khỏi bảo vệ CSRF bằng cách thêm url vào mảng thuộc tính $except trong file VerifyCsrfToken middleware
<?php
 
namespace App\Http\Middleware;
 
use Illuminate\Foundation\Http\Middleware\VerifyCsrfToken as Middleware;
 
class VerifyCsrfToken extends Middleware
{
  /**
   * The URIs that should be excluded from CSRF verification.
   *
   * @var array
   */
  protected $except = [
    'stripe/*',
    'http://example.com/foo/bar',
    'http://example.com/foo/*',
  ];
}

X-CSRF-TOKEN

 • Ngoài việc kiểm tra mã thông báo CSRF dưới dạng tham số POST, middleware App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken cũng sẽ kiểm tra X-CSRF-TOKEN thông qua request header. Ví dụ: bạn có thể lưu trữ token trong thẻ meta HTML:
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
 • Khi đó bạn có thể thêm token bằng jquery cho các request header
$.ajaxSetup({
  headers: {
    'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
  }
});

X-XSRF-TOKEN

 • Laravel lưu CSRF token hiện tại trong cookie XSRF-TOKEN được mã hóa đi kèm mỗi response trả về.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.