+5

Kiểm thử chuyển đổi cơ sở dữ liệu: Hộp Đen hay Hộp Trắng?

mLogica_Database-Migrations-Image.jpg

Việc tạo ra chiến lược hiệu quả trong việc chuyển đổi dữ liệu là tiêu chí giúp giảm thiểu rủi ro và đem lại thành công trong việc chuyển đổi. Bài viết này tôi sẽ cung cấp cho các bạn những quan điểm và đề xuất việc làm thế nào để tạo ra phương pháp kiểm thử trong việc chuyển đổi dữ liệu cho phù hợp hơn bằng việc sử dụng cách tiếp cận là hộp đen hoặc hộp trắng.

Chuyển đổi dữ liệu là quy trình thực hiện chuyển đổi từ một nguồn cơ sở dữ liệu đã có sẵn sang một nguồn mới. Bất cứ lúc nào một tổ chức muốn nâng cấp hoặc thay đổi cơ sở dữ liệu, quy trình này sẽ là cần thiết để thực hiện. Phạm vi chuyển đổi dữ liệu là nhiều hơn so với những gì được chúng ta nhìn thấy. Hoạt động chuyển đổi dữ liệu thông thường sẽ bao gồm tất cả những hoạt động để đảm bảo cơ sở dữ liệu mới được chạy mà không có bất kỳ lỗi nào, phải chứa đầy đủ dữ liệu gốc, và dữ liệu được chuyển đổi đúng bảng, đúng cột.

migration-testing.jpg

Vì vậy, cách duy nhất để đảm bảo tính đúng đắn của nó là việc kiểm thử cho quy trình chuyển đổi. Quy trình kiểm thử cho việc chuyển đổi được bắt đầu từ việc phân thích yêu cầu chuyển đồi sau đó là xác định được cách tiếp cận. Việc phân tích sẽ dựa trên những quan điểm như:

 1. Loại dữ liệu được chuyển đổi
 2. Nguồn dữ liệu sẽ thực hiện chuyển đổi
 3. Tài liệu phân tích, mô tả quy trình chuyển đổi
 4. Phân tích thay đổi của cơ sở dữ liệu
 5. Cấu trúc và loại cơ sở dữ liệu
 6. Định dạng lưu trữ dữ liệu
 7. Phân tích phương thức chuyển đổi
 8. Cách tiếp cận cho việc chuyển đổi

Khi việc kiểm thử được sẵn sàng cùng với việc phân tích, đó là thời điểm để lựa chọn phương pháp tiếp cận để chuyển đổi. Có 3 cách để tiếp cận:

 1. Kiểm thử hộp đen
 2. Kiểm thử hộp trắng
 3. Tiếp cận phức hợp

Các kết quả phân tích không chỉ là thông số để lựa chọn phương pháp tiếp cận. Người thực hiện cần chú ý đến những công việc phức tạp liên quan, khách hàng và cả những mục tiêu của người quản lý. Ngoài ra còn có cả nhận thức của những người trực tiếp sử dụng về những chi tiết cụ thể của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và một số bên liên quan. Bên cạnh đó, sự khác biệt dữa nguồn cơ sở dữ liệu, người nhận và định dạng lưu trữ dữ liệu được xem như là phức tạp hơn những công việc thông thường khác.

black.jpg

**Kiểm thử hộp đen **là phương pháp thường được áp dụng nhất. Nó bao gồm các công đoạn trong việc chạy kiểm thử chức năng chuyển đổi dữ liệu. Người kiểm thử sẽ kiểm tra dữ liệu chạy trong hệ thống bao gồm các nội dung sau:

 1. tổng quan về dữ liệu
 2. Sự biến đổi về dữ liệu
 3. Tra cứu tìm kiếm
 4. Báo cáo thống kê
 5. Một số nghiệp vụ khác

Cách tiếp cận này, trên thực tế không đòi hỏi kiến thức nào khác của một người kiểm thử. Việc thực hiện kiểm thử chức năng bằng phương pháp hộp đen cho phép xác định được các trường hợp không tuân thủ với những yêu cầu về hiệu suất của hệ thống trước khi quá trình kiểm tra những yêu cầu phức tạp hơn như việc chịu tải của hệ thống. Nó phát hiện ra được những sai sót của cơ sở dữ liệu được sử dụng đồng thời bởi nhiều người dùng và đó cũng là một thách thức trong việc xử lý yêu cầu chuyển đổi dữ liệu.

Tuy nhiên, việc kiểm thử chức năng không phải là yêu cầu hàng đầu trong quá trình chuyển đổi dữ liệu. Hiệu suất và tải mới là điều tối quan trọng. Chất lượng tốt của hệ thống được xác định bởi việc cơ sở dữ liệu mới hoạt động hiệu quả và chính xác.

white(1).jpg

Kiểm thử hộp trắng là kiểm tra dựa trên tính logic của kịch bản chuyển đổi. Với nền tảng kiến thức về nguồn cơ sở dữ liệu và cơ cấu tiếp nhận, Nhóm kỹ sư kiểm thử kiểm tra tính đầy đủ và đúng đắn của kịch bản. Để bắt đầu kiểm thử việc chuyển đổi dữ liệu bằng phương pháp kiểm thử hộp trắng, người thực hiện nên tuân theo những yêu cầu nhất định:

 1. Mô tả chi tiết kịch bản test (nó sẽ ngăn chặn những vấn đề khi chuyển đổi dữ liệu như: không chính xác hoặc không đầy đủ)
 2. Cấu trúc của nguồn cơ sở dữ liệu và cơ cấu tiếp nhận.
 3. Mapping dữ liệu chuyển đổi (tạo những quy tắc chuyển đổi dữ liệu phù hợp)

Khi người kiểm thử thực hiện quá trình kiểm thử, cần có những quan điểm cơ bản như sau:

 1. Kiểm tra số lượng đăng ký chuyển đổi
 2. Dữ liệu được chuyển đổi được chuyển tới nơi thích hợp
 3. Tính đầy đủ của dữ liệu
 4. Điền các trường bắt buộc
 5. Quy trình thao tác giữa nguồn cơ sở dữ liệu và cơ chế tiếp nhận thích hợp
 6. Thay đổi về mặt logic của nghiệp vụ

Cùng với việc kiểm tra các quan điểm trong kịch bản chuyển đổi dữ liệu, những người kiểm thử thực hiện phân tích SQL code. Cách tiếp cận bao gồm chi tiết cấu trúc cơ sở dữ liệu, sử dụng các định dạng lưu trữ dữ liệu, yêu cầu chuyển đổi, phân tích về tính bền vững, sự khác nhau giữa các phương pháp. Các định dạng của từng trường và kịch bản chuyển đổi cũng là yếu tố tối quan trọng.

Phương pháp kiểm thử hộp trắng đòi hỏi kiến thức cụ thể của người kiểm thử trong việc thừa kế cơ sở dữ liệu cũng như cấu trúc cơ sở dữ liệu, nó không giống với phương pháp kiểm thử hộp đen.

Kết luận

Trên đây là mô tả về cách tiếp cận hộp đen hoặc hộp trắng khi chuyển đổi dữ liệu. Tuy nhiên, bạn hiếm khi gặp việc thực hiện hoàn toàn chỉ có kiểm thử hộp đen hoặc kiểm thử hộp trắng, thường là phương thử phức hợp được sử dụng. Trong việc tiếp cận phức hợp, kỹ sư đảm bảo chất lượng thực hiện kiểm tra tính logic của kịch bản chuyển đổi đầu tiên (phương pháp hộp trắng), sau đó học thực hiện chạy kiểm thử từng chức năng (phương pháp hộp đen) trên ứng dụng để kiểm tra việc chuyển đổi dữ liệu.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.