+2

JSON Serialized Columns with Rails

1. Lời tựa

Khi làm việc với Rails , hay cụ thể ở đây mình muốn nói làm việc với model trong rails. Bình thường các bạn thường lưu một giá trị trên một column. Nhưng bài toán ở đây là giá sử bạn muốn lưu một mảng giá trị cho một column hay thậm trí một hash. Vậy sẽ giải quyết thế nào? Vâng giải pháp ở đây chính là "Serialized Columns"

2. Tạo model với Serialized Columns

# Migration for adding a JSON column to the users table.
def change
 add_column :users, :facebook_profile_data, :json
end
# user.rb
class User < ApplicationRecord
 #...
 serialize :facebook_profile_data, JSON
end

Và bậy giờ đơn giản có thé chạy:

  user = User.create!({
 username: 'usama.ashraf',
 facebook_profile_data: {
  object_id: '...',
  profile_image_url: '...'
 }
})
user.facebook_profile_data
# {'object_id' => '...', 'profile_image_url' => '...'}
user.facebook_profile_data['profile_image_url']
user.facebook_profile_data['object_id'] = 'new-object-id'
user.save

Việc tạo như vậy nhiều khi thực sự là không cần thiết. Nhưng ở đây mình thực sự không muốn tạo thêm một bảng nên sẽ làm như vậy. 3. Custom serializer

 • Chúng ta sẽ sửa lại model trên một chút:
# models/user.rb
class User < ApplicationRecord
 #...
 serialize :facebook_profile_data, FacebookProfileData
end
# models/facebook_profile_data.rb
class FacebookProfileData
 attr_accessor :object_id, :profile_image_url
 include Serializable
end

Và sau đó thêm custom như sau:


# models/concerns/serializable.rb
module Serializable
 extend ActiveSupport::Concern
 def initialize(json)
  unless json.blank?
   if json.is_a?(String)
    json = JSON.parse(json)
   end
   # Will only set the properties that have an accessor,
   # such as those provided to an attr_accessor call.
   json.to_hash.each { |k, v| self.public_send("#{k}=", v) }
  end
 end
 class_methods do
  def load(json)
   return nil if json.blank?
   self.new(json)
  end
  def dump(obj)
   # Make sure the type is right.
   if obj.is_a?(self)
    obj.to_json   
   else
    raise StandardException, "Expected #{self}, got #{obj.class}" 
   end
  end
 end
end

Sau khi custom chúng tạo tạo như thế này sẽ lỗi.

# This will now raise an error because of the type mismatch.
user = User.create!({
 username: 'usama.ashraf',
 facebook_profile_data: {
  object_id: '...',
  profile_image_url: '...'
 }
})

Mà sẽ phải là:

user = User.create!({
 username: 'usama.ashraf',
 facebook_profile_data: FacebookProfileData.new({
  object_id: '...',
  profile_image_url: '...'
 })
})

Nếu ta có để ý thì dòng này:

json.to_hash.each { |k, v| self.public_send("#{k}=", v) }

Dòng đảm bảo các attr phải được attr_accessor Và bây giờ bạn có thẻ dễ dàng thêm một attr mới:

# models/facebook_profile_data.rb
class FacebookProfileData
 attr_accessor :object_id, :profile_image_url, :city, :birthday
 include Serializable
end

3. Note

Trên đó là cách mình đã tạo 1 serialize json ngoài ra bạn có thể tạo vơi aray...

4.Tham khảo

https://codeburst.io/json-serialized-columns-with-rails-a610a410fcdf


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.