+2

Sử dụng animation tuỳ chỉnh việc chuyển đổi giữa các ViewControllers

CVU-IXFUkAAlGZK (1)_678x452.png

1. Chuyển đổi giữa các viewcontroller

Trong iOS để chuyển từ viewcontroller này sang viewcontroller khác chúng ta có 2 cách:

 • Đơn giản nhất là từ viecontrollerA ta sử dụng hàm
- (void)presentViewController:(UIViewController *)viewControllerToPresent
           animated:(BOOL)flag
          completion:(void (^)(void))completion;
 • Cách thứ 2: dùng navigationController quản lý việc chuyển đổi các viewController này.

Tuy nhiên 2 cách trên thì được apple xây dựng sẵn cho chúng ta nên không thể tuỳ chỉnh việc các viewController xuất hiện: thêm hiệu ứng, tuỳ chỉnh thời gian chuyển đổi ...

Trong bài viết này mình bày cách tuỳ chỉnh việc chuyển đổi giữa các viewController trong iOS.

2. Tuỳ chỉnh Present Modal ViewController

Trước khi chỉnh sửa việc chuyển đổi viewcontroller có hiệu ứng như sau:

31a3d35ad77beea01fa604610302cd21.gif

Chúng ta có thể thấy nó khá đơn giản không có nhiều hiệu ứng lắm, chúng ta sẽ chỉnh sủa 1 chút để việc chuyển viewController trông đẹp hơn.

Để tuỳ chỉnh việc chuyển đổi viewcontroller ta để viewcontroller đó adpot UIViewControllerTransitioningDelegate, mỗi khi chúng ta hiển thị 1 viewcontroller mới lên thông qua delegate viewcontroller sẽ sử dụng 1 custom transition tuỳ chỉnh việc hiển thị 1 viewcontroller khác từ viewController đó.

report.png

3. Thực hiện

Đầu tiên ta tạo 1 file CustomPresentModalAnimator

class CustomPresentModalAnimator: NSObject, UIViewControllerAnimatedTransitioning {
}

Để file CustomPresentModalAnimator adpot protocol UIViewControllerAnimatedTransitioning ta thêm vào 2 hàm sau:

func transitionDuration(transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning?)-> NSTimeInterval
func animateTransition(transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning)

Tiếp đó ở CustomPresentModalViewController ta adopt protocol UIViewControllerTransitioningDelegate và thêm 2 hàm sau:

func animationControllerForPresentedController(presented: UIViewController, presentingController presenting: UIViewController, sourceController source: UIViewController) ->
    UIViewControllerAnimatedTransitioning?

viewcontroller sẽ nhận object trả về ở đây để làm animation khi ta present viewcontroller

func animationControllerForDismissedController(dismissed: UIViewController) -> UIViewControllerAnimatedTransitioning?

Viewcontroller sẽ nhận object trả về ở đây để làm animation khi dismiss viewcontroller vừa present lên

Mở lại file CustomPresentModalAnimator ta sẽ thêm vào 1 số thuộc tính sau:

let duration = 0.4
var presenting = true
var xScaleFactor: CGFloat = 0.0
var yScaleFactor: CGFloat = 0.0
var originFrame = CGRect.zero
var initialFrame = CGRect.zero
var finalFrame = CGRect.zero
 • duration: là thời gian dùng để hiển thị animation trong quá trình chuyển đổi viewcontroller.
 • presenting: xác định khi nào là present , khi nào dismiss viewcontroller
 • xScaleFactor, yScaleFactor: tỉ lệ avatar imageview khi tiến hành animation.
 • originFrame, initialFrame, finalFrame: frame của avatar imageview thay đổi trong quá trình present lên và dismiss

Trong hàm transitionDuration chúng ta return về duration vừa khai báo ở trên.

Quá trình present và dismiss được tóm gọn lại như sau

report.png

Để xác định đc viewcontroller fromVC và toVC ta thêm đoạn code sau vào hàm animateTransition

guard let fromVC = transitionContext.viewControllerForKey(UITransitionContextFromViewControllerKey) else {
  return
}

guard let toVC = transitionContext.viewControllerForKey(UITransitionContextToViewControllerKey) else {
  return
 }

Ở đây ta sẽ làm animation khi present từ viewcontroller A -> B avatar sẽ chuyển từ nhỏ sang to và khi dismiss thì chuyển từ to về nhỏ

animation.png

Ta thấy rằng để làm được animation như vậy thì trong quá trình diễn ra animation ta phải ẩn 2 avatar image view ở 2 viewcontroller

Để làm được điều đó trước tiên ta phải lấy ra được 2 viewcontroller A và B Để lấy viewcontroller A ta sử dụng đoạn code sau:

let navigationControllerFirst = presenting ? (fromVC as! UINavigationController) : (toVC as! UINavigationController)
let customPresentModalVC = navigationControllerFirst.viewControllers.last as! CustomPresentModalViewController

Để lấy viewcontroller B:

let avatarViewController = presenting ? (toVC as! AvatarViewController) : (fromVC as! AvatarViewController)

Tiếp đó ta lấy tiếp ra 2 avatar image view

let avatarImageViewFirst = topView.subviews.flatMap{ $0 }.filter{ $0.tag == AvatarImageViewTag }.first!
let avatarImageViewSecond = avatarViewController.view.subviews.flatMap{ $0 }.filter{ $0.tag == AvatarImageViewTag }.first!

và ẩn 2 avatar đó đi

avatarImageViewFirst.layer.opacity = 0.0
avatarImageViewSecond.layer.opacity = 0.0

để có hiệu ứng animation avatar sẽ phóng to ra khi present và nhỏ lại khi dismiss ta cần tạo 1 fakeAvatarImageView

let fakeAvatarImageView = UIImageView(image: UIImage(named: "image.jpg"))

Tính tỉ lệ scale của avatar imageview

xScaleFactor = finalFrame.size.width / initialFrame.size.width
yScaleFactor = finalFrame.size.height / initialFrame.size.height
let scaleTransform = CGAffineTransformMakeScale(xScaleFactor, yScaleFactor)

và tạo animation cho toàn bộ quá trình trên:

UIView.animateWithDuration(transitionDuration(transitionContext),
              delay: 0,
              options: .CurveEaseInOut,
              animations: {
              fakeAvatarImageView.transform = scaleTransform
              fakeAvatarImageView.center = CGPointMake(CGRectGetMidX(self.finalFrame), CGRectGetMidY(self.finalFrame))
              toVC.view.layer.opacity = 1.0
  }) { finished in
    // show avatar in both view controller
    avatarImageViewFirst.layer.opacity = 1.0
    avatarImageViewSecond.layer.opacity = 1.0

    // remove fake avatar iamge view
    fakeAvatarImageView.removeFromSuperview()

    // complete
    transitionContext.completeTransition(!transitionContext.transitionWasCancelled())
}

và đây là thành quả chúng ta đặt được

f0335d6d68971adb4f9827badd1b1403.gif

4. Demo

https://github.com/pqhuy87it/MonthlyReport/tree/master/CusomPresentViewController

5. Tham khảo

https://www.raywenderlich.com/113845/ios-animation-tutorial-custom-view-controller-presentation-transitions


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.