Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

Harmony được giới thiệu là một nển tảng blockchain nhanh và bảo mật cho các ứng dụng phân tán. Mainnet của họ có 1000 nodes được chia thành 4 shards và với khả năng đóng blocks trong 8s. Nền tảng blockchain này giống Ethereum đến lạ kỳ, có chăng cái khác hiện tại của nó là đang sử dụng một cơ chế đồng thuận khác đó là Effective Proof-of-Stake (EPoS), theo như nhà phát triển thì đây là một loại cải tiến của PoS. Trong rất nhiều sự tương đồng với Ethereum thì một trong số đó là đều có smart contract, cũng sử dụng solidity để viết contract và deploy cũng có thể dùng những công cụ phát triển của Ethereum. Để chứng minh cho điều này mình xin viết bài này hướng dẫn các bạn deploy một smart contract lên mạng Harmony

Yêu cầu cài đặt

Cũng có thể sử dụng Truffle để code và deploy smart contract nên ở đâu chúng ta cần install Truffle

  npm install -g [email protected]

Khởi tạo project

  mkdir harmonyERC20
  cd harmonyERC20
  truffle init

Installing Harmony Core

Để deploy ta cần install Harmony @harmony-js/core

  npm install --save @harmony-js/[email protected]
  npm install --save tslib

Install thư viện bổ xung

Nếu contract phát triển trên chuẩn ERC-20 hoặc ERC-721 thì bạn cần install thêm các thư viện của open zeppelin libraries.

  npm install openzeppelin-solidity -s
  npm install --save dotenv

Tạo một file package.json

Cần tạo một file package.json như sau để tải các thư viện:

  {
   "name": "harmony-erc20",
   "version": "1.0.0",
   "description": "Harmony sample ERC20 deploy",
   "main": "truffle.js",
   "dependencies": {
    "@harmony-js/core": "^0.1.22",
    "dotenv": "^8.2.0",
    "tslib": "^1.10.0",
    "openzeppelin-solidity": "^2.2.0"
   }
  }

Sau đó chạy command: npm install

Configure truffle để sử dụng được Harmony

Để build được contract trên Harmony ta cần sử đổi file truffle-config.js, để setup network thành Harmony network.

  require('dotenv').config()
  const { TruffleProvider } = require('@harmony-js/core')
  //Local
  const local_mnemonic = process.env.LOCAL_MNEMONIC
  const local_private_key = process.env.LOCAL_PRIVATE_KEY
  const local_url = process.env.LOCAL_0_URL;
  //Testnet
  const testnet_mnemonic = process.env.TESTNET_MNEMONIC
  const testnet_private_key = process.env.TESTNET_PRIVATE_KEY
  const testnet_url = process.env.TESTNET_0_URL
  //Mainnet
  const mainnet_mnemonic = process.env.MAINNET_MNEMONIC
  const mainnet_private_key = process.env.MAINNET_PRIVATE_KEY
  const mainnet_url = process.env.MAINNET_0_URL;

  //GAS - Currently using same GAS accross all environments
  gasLimit = process.env.GAS_LIMIT
  gasPrice = process.env.GAS_PRICE

  module.exports = {


   networks: {
    local: {
     network_id: '2', // Any network (default: none)
     provider: () => {
      const truffleProvider = new TruffleProvider(
       local_url,
       { memonic: local_mnemonic },
       { shardID: 0, chainId: 2 },
       { gasLimit: gasLimit, gasPrice: gasPrice},
      );
      const newAcc = truffleProvider.addByPrivateKey(local_private_key);
      truffleProvider.setSigner(newAcc);
      return truffleProvider;
     },
    },
    testnet: {
     network_id: '2', // Any network (default: none)
     provider: () => {
      const truffleProvider = new TruffleProvider(
       testnet_url,
       { memonic: testnet_mnemonic },
       { shardID: 0, chainId: 2 },
       { gasLimit: gasLimit, gasPrice: gasPrice},
      );
      const newAcc = truffleProvider.addByPrivateKey(testnet_private_key);
      truffleProvider.setSigner(newAcc);
      return truffleProvider;
     },
    },
    mainnet0: {
     network_id: '1', // Any network (default: none)
     provider: () => {
      const truffleProvider = new TruffleProvider(
       mainnet_url,
       { memonic: mainnet_mnemonic },
       { shardID: 0, chainId: 1 },
       { gasLimit: gasLimit, gasPrice: gasPrice },
      );
      const newAcc = truffleProvider.addByPrivateKey(mainnet_private_key);
      truffleProvider.setSigner(newAcc);
      return truffleProvider;
     },
    },
   },

   // Set default mocha options here, use special reporters etc.
   mocha: {
    // timeout: 100000
   },

   // Configure your compilers
   compilers: {
    solc: {
     version: "0.5.8",
    }
   }
  }

Trong này sẽ có một số chỗ sử dụng đến các biến môi trường nên ta cũng cần setup file .env như sau:

  //LOCAL
  //Local uses account one103q7qe5t2505lypvltkqtddaef5tzfxwsse4z7 on Shard 0
  LOCAL_PRIVATE_KEY='45e497bd45a9049bcb649016594489ac67b9f052a6cdf5cb74ee2427a60bf25e'
  LOCAL_MNEMONIC='urge clog right example dish drill card maximum mix bachelor section select' 
  LOCAL_0_URL='http://localhost:9500'

  //TESTNET
  //Account: one18t4yj4fuutj83uwqckkvxp9gfa0568uc48ggj7
  TESTNET_PRIVATE_KEY='01F903CE0C960FF3A9E68E80FF5FFC344358D80CE1C221C3F9711AF07F83A3BD'
  TESTNET_MNEMONIC='urge clog right example dish drill card maximum mix bachelor section select' 

  TESTNET_0_URL='https://api.s0.b.hmny.io'
  TESTNET_1_URL='https://api.s1.b.hmny.io'

  //MAINNET
  //Please replace MAINNET_PRIVATE_KEY and MAINNET_MNEMONIC with your own!
  //Account: one18t4yj4fuutj83uwqckkvxp9gfa0568uc48ggj7
  MAINNET_PRIVATE_KEY='01F903CE0C960FF3A9E68E80FF5FFC344358D80CE1C221C3F9711AF07F83A3BD'
  MAINNET_MNEMONIC='urge clog right example dish drill card maximum mix bachelor section select' 
  MAINNET_0_URL='https://api.s0.t.hmny.io'

  GAS_LIMIT=3321900
  GAS_PRICE=1000000000

Viết smart contract

Chúng ta sẽ viết 2 file triển khai trên Harmony HRC20 như dưới đây:

 • HarmonyMintable.sol

    pragma solidity >=0.4.21 <0.6.0;
  
    import "openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20Detailed.sol";
    import "openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20Mintable.sol";
    import "openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
  
    contract HarmonyERC20 is ERC20, ERC20Detailed, ERC20Mintable {
       constructor(string memory _name, string memory _symbols, uint8 _decimals, uint256 _amount) 
        ERC20Detailed(_name, _symbols, _decimals)
        public {
  
        _mint(msg.sender, _amount);
      }
    }
  
 • HarmonyERC20.sol

    pragma solidity >=0.4.21 <0.6.0;
  
    import "openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20Detailed.sol";
    import "openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
  
    contract HarmonyERC20 is ERC20, ERC20Detailed {
       constructor(string memory _name, string memory _symbols, uint8 _decimals, uint256 _amount) 
        ERC20Detailed(_name, _symbols, _decimals)
        public {
  
        _mint(msg.sender, _amount);
      }
    }
  

Add file migration

cuối cùng là file migration để deploy contract:

 • 2_deploy_HarmonyERC20.js

    var HarmonyERC20 = artifacts.require("HarmonyERC20");
  
    module.exports = function(deployer, network, accounts) {
  
    const name = "HarmonyERC20"
    const symbol = "H20"
    const decimals = 18
    const amount = 1000000
    const tokens = web3.utils.toWei(amount.toString(), 'ether')
  
    deployer.then(function() {
     return deployer.deploy(HarmonyERC20, name, symbol, decimals, tokens).then(function() {
      });
     });
    };
  

Cấu trúc thư mục sẽ như sau:

Compile và deploy contracts

Sử dụng các câu lệnh sau để compile và deploy:

  truffle compile
  truffle migrate --network testnet --reset
  truffle networks

Kết quả sẽ như sau

  [email protected] MINGW64 ~/Downloads/harmonyERC20
  $ truffle migrate --network testnet --reset

  Compiling your contracts...
  ===========================
  > Compiling .\contracts\HarmonyERC20.sol
  > Compiling .\contracts\HarmonyMintable.sol
  > Compiling .\contracts\Migrations.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20Detailed.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20Mintable.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity\contracts\GSN\Context.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity\contracts\access\Roles.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity\contracts\access\roles\MinterRole.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity\contracts\math\SafeMath.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity\contracts\token\ERC20\ERC20.sol
  > Compiling openzeppelin-solidity\contracts\token\ERC20\IERC20.sol
  > Artifacts written to C:\Users\ngova\Downloads\harmonyERC20\build\contracts
  > Compiled successfully using:
    - solc: 0.5.8+commit.23d335f2.Emscripten.clang  Migrations dry-run (simulation)
  ===============================
  > Network name:  'testnet-fork'
  > Network id:   2
  > Block gas limit: 3321900 (0x32b02c)


  1_initial_migration.js
  ======================

    Replacing 'Migrations'
    ----------------------
    > block number:    922490
    > block timestamp:   1597312204
    > account:       0x3aea49553Ce2E478f1c0c5ACC304a84F5F4d1f98
    > balance:       3553833.469779825581597178
    > gas used:      147243 (0x23f2b)
    > gas price:      2 gwei
    > value sent:     0 ETH
    > total cost:     0.000294486 ETH

    -------------------------------------
    > Total cost:     0.000294486 ETH


  2_deploy_HarmonyERC20.js
  ========================

    Replacing 'HarmonyERC20'
    ------------------------
    > block number:    922492
    > block timestamp:   1597312282
    > account:       0x3aea49553Ce2E478f1c0c5ACC304a84F5F4d1f98
    > balance:       3553833.466765935581597178
    > gas used:      1479604 (0x1693b4)
    > gas price:      2 gwei
    > value sent:     0 ETH
    > total cost:     0.002959208 ETH

    -------------------------------------
    > Total cost:     0.002959208 ETH


  Summary
  =======
  > Total deployments:  2
  > Final cost:     0.003253694 ETH

  Starting migrations...
  ======================
  > Network name:  'testnet'
  > Network id:   2
  > Block gas limit: 3321900 (0x32b02c)


  1_initial_migration.js
  ======================

    Replacing 'Migrations'
    ----------------------
    > transaction hash:  0x257590b6584a5c3d75cd468fb233f2d52d0197781ead49ab73db2478777d8383
    > Blocks: 1      Seconds: 5
    > contract address:  0xD64Bf0346fDbb6Cb2f95Ec8c2c16129A34f92DB6
    > block number:    0
    > block timestamp:   1561734000
    > account:       0x3aea49553Ce2E478f1c0c5ACC304a84F5F4d1f98
    > balance:       3553833.469888176581597178
    > gas used:      186135 (0x2d717)
    > gas price:      1 gwei
    > value sent:     0 ETH
    > total cost:     0.000186135 ETH


    > Saving migration to chain.
    > Saving artifacts
    -------------------------------------
    > Total cost:     0.000186135 ETH


  2_deploy_HarmonyERC20.js
  ========================

    Replacing 'HarmonyERC20'
    ------------------------
    > transaction hash:  0x64891c54b2143ed696d3fa1cbafd8a8092af9d6d86e451c43dc2297332c33449
    > Blocks: 1      Seconds: 5
    > contract address:  0xc98d647082b2E6A2580355E5D89F080878a07993
    > block number:    0
    > block timestamp:   1561734000
    > account:       0x3aea49553Ce2E478f1c0c5ACC304a84F5F4d1f98
    > balance:       3553833.467895087581597178
    > gas used:      1951088 (0x1dc570)
    > gas price:      1 gwei
    > value sent:     0 ETH
    > total cost:     0.001951088 ETH


    > Saving migration to chain.
    > Saving artifacts
    -------------------------------------
    > Total cost:     0.001951088 ETH


  Summary
  =======
  > Total deployments:  2
  > Final cost:     0.002137223 ETH

  [email protected] MINGW64 ~/Downloads/harmonyERC20
  $ truffle networks

  Network: local (id: 2)
   No contracts deployed.

  Network: mainnet0 (id: 1)
   No contracts deployed.

  Network: testnet (id: 2)
   HarmonyERC20: 0xc98d647082b2E6A2580355E5D89F080878a07993
   Migrations: 0xD64Bf0346fDbb6Cb2f95Ec8c2c16129A34f92DB6

Kiểm tra totalSupply

Chúng ta sẽ thử trên 2 môi trường là: môi trường test và môi trường gọi từ client

 • Môi trường test

  Ta cần tạo một file test Harmony.js trong thư mục test

    const HarmonyERC20 = artifacts.require('HarmonyERC20');
  
    module.exports = function () {
     async function test() {
      let instance = await HarmonyERC20.deployed();
      let total = await instance.totalSupply();
      console.log('total supply: ' + total);
     }
     test();
    };
  

  Sau đó chạy command:

    truffle exec test/Harmony.js --network testnet
  

  Kết quả

    $ truffle exec test/Harmony.js --network testnet
    Using network 'testnet'.
  
    total supply: 1000000000000000000000000
  

  Mọi người hãy để ý lên file 2_deploy_HarmonyERC20.js thì ta đang config giống như wei của Ethereum là dể decimal = 18amount=1000000 nên total trả về sẽ là : 1000000000000000000000000 ( 10^(6+18) )

      ...
  
      const name = "HarmonyERC20"
      const symbol = "H20"
      const decimals = 18
      const amount = 1000000
      const tokens = web3.utils.toWei(amount.toString(), 'ether')
  
      ...
  


 • Môi trường client

  Cũng giống như môi trường client ta sẽ giả lập 1 file js gọi hàm totalSupply thông qua instance của contract. Ta sẽ tạo 1 file có tên Harmony_sdk.js trong thư mục test:

    const { Harmony } = require('@harmony-js/core');
    const { ChainID, ChainType } = require('@harmony-js/utils');
    const hmy = new Harmony('https://api.s0.b.hmny.io', {
     chainType: ChainType.Harmony,
     chainId: ChainID.HmyTestnet,
    });
  
    const contractJson = require('../build/contracts/HarmonyERC20.json');
    const contractAddr = contractJson.networks[2].address;
  
    const contract = hmy.contracts.createContract(contractJson.abi, contractAddr);
    contract.methods
     .totalSupply()
     .call()
     .then((total) => {
      console.log('total supply ' + total);
      process.exit(0);
     })
     .catch((e) => {
      console.log(e);
     });
  

  Sau đó chạy command: node test/Harmony_sdk.js

  Kết quả

    $ node test/Harmony_sdk.js
    total supply: 1000000000000000000000000
  

  Mọi người chú ý giúp mình chỗ này mình đang sử dụng mạng Testnet với Id là 2. Nên nếu trong trường hợp sử dụng cho Mainnet hoặc Testnet khác thì mọi người có thể thay đổi ở đây để có thể get được đúng địa chỉ nha

    const contractAddr = contractJson.networks[2].address;
  

Block exporers

Cũng giống như Ethereum thì Harmony cũng có trang để để block exporers: Mainnet và Testnet

 • Như ở đây ta deploy nó lên môi trường testnet nên sẽ vào Testnet để kiểm tra

 • Contract đã có trên mạng

 • Nhưng chưa có transaction nào

Kết luận

Như vậy là chúng ta đã deploy thành công một smart contract lên mạng Harmony blockchain. Chắc hẳn mọi người bây giờ đang có chút ngờ ngợ, ớ không biết có deploy lên đúng mạng không nhỉ mà cứ như là lên Ethereum thế. Không bạn deploy lên đúng mạng rồi đấy chẳng qua là nó giống Ethereum quá thôi mà. Cảm ơn các bạn đã đón đọc rất vui và hẹn gặp lại cách bạn trong các bài viết tiêp theo.


Nguồn: https://docs.harmony.one/home/developers/smart-contracts

All Rights Reserved