GIới thiệu về switch case trong JavaScript

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới bạn về JavaScript Switch case và cách sử dụng nó trong một vài ví dụ thực tế.

Bài viết này sẽ giải thích rõ hơn bằng những ví dụ thực tế giúp các bạn có thể hiểu sâu hơn về switch case.

Một vài thứ bạn cần có:

 • Kiến thức cơ bản về JavaScript
 • Code editor
 • Web Brower
 • Não là thứ quan trọng nhất 😃))

Câu lệnh switch có thể dùng để thay thế nhiều lệnh if trong JS Nó cho nhiều cách mô tả hơn để so sánh một giá trị với nhiều biến thể khác.

Cú pháp của Switch

Câu lệnh switch có một hoặc nhiều case và một tùy chọn default case.


switch(x) {
 case 'value1': // if (x === 'value1')
  //code here
  [break]

 case 'value2': // if (x === 'value2')
  //code here
  [break]

 default:
  //code here
  [break]
}

*Giá trị của x sẽ được so sánh tới giá trị từ case đầu tiên (dó là value1)sau đó tới case thứ hai (value2) và cứ như vậy cho đến hết. *Nếu tìm thấy giá trị bằng x, switch sẽ thi hành code bắt đầu từ case tương ứng cho tới break gần nhât (hoặc cho tới khi kết thúc switch) *Nếu không có trường hợp nào phù hợp thì code trong default sẽ được thi hành (nếu nó tồn tại 😃))

Một vài ví dụ thực tế

Simple Play & Pause Switch

Câu lệnh switch có thể được sử dụng cho nhiều nhánh (mỗi case là một nhánh) dựa trên số hoặc chuỗi:

switch (movie) {
 case 'play':
  playMovie();
  break;
 case 'pause':
  pauseMovie();
  break;
 default:
  doNothing();
}

Nếu bạn không thêm câu lệnh break, việc thi hành code sẽ fall through tới nhánh tiếp theo. Nếu bạn không muốn gặp lỗi này, bạn có thể làm như ở dưới:

switch (movie) {
 case 'play': // fallthrough
 case 'pause':
  pauseMovie();
  break;
 default:
  doNothing();
}

Mệnh đề mặc định là tùy chọn. Bạn có thể dùng biểu thức trong cả switchcase nếu bạn muốn. Chúng dùng toán từ === để so sánh:

switch (3 + 7) {
 case 5 + 5:
  correct();
  break;
 default:
  neverhappens();
}

bonus

Vì switch đơn gian so sánh đầu vào với các case bằng toán tử === nên chúng ta có thể làm kiểu này:

switch (true) {
 case x >== 5 + 5:
  correct();
  break;
 default:
  neverhappens();
}

với dạng này sẽ giúp chúng ta đa dạng được phép so sánh

Simple Maths Calc Switch

let average = 2 + 6;

switch (average) {
 case 4:
  alert( 'Too small' );
  break;
 case 8:
  alert( 'Exactly!' );
  break;
 case 10:
  alert( 'Too large' );
  break;
 default:
  alert( "Incorrect values!" );
}

Ở trên, switch bắt đầu so sánh average từ case đầu tiên với giá trị là 4 và nó không phù hợp. Tiếp đến giá trị 8. Giá trị này phù hợp. Vì vậy, code ở đây được thi hành từ case 8 cho tới break gần nhất. Nếu không có break thì code sẽ được tiếp tục thi hành cho tới case tiếp theo mà không cần kiểm tra lại. Dưới đây là một ví dụ mà không có break:

let average = 2 + 6;

switch (average) {
 case 4:
  alert( 'Too small' );
 case 8:
  alert( 'Exactly!' );
 case 10:
  alert( 'Too big' );
 default:
  alert( "Incorrect values!" );
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ thấy 3 alerts được thi hành tuần tự :

alert( 'Exactly!' );
alert( 'Too big' );
alert( "Incorrect values!" );

getDay() method switch case

Phương thức getDay() trả lại các ngày trong tuần là một số trong các số từ 0 đến 6. Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2 , Wednesday=3, Thursday=4, Friday=5, Saturday=6 Ví dụ dưới đây sử dụng số ngày trong tuần để tính toán và trả ra tên ngày trong tuần:

switch (new Date().getDay()) {
 case 0:
  day = "Sunday";
  break;
 case 1:
  day = "Monday";
  break;
 case 2:
   day = "Tuesday";
  break;
 case 3:
  day = "Wednesday";
  break;
 case 4:
  day = "Thursday";
  break;
 case 5:
  day = "Friday";
  break;
 case 6:
  day = "Saturday";
}
The result of day will be th

Kết quả sẽ là ngày hiện tại theo định dạng ngày. PS: Điều này có thể thay đổi theo ngày bạn đọc bài viết này Tôi viết bài này vào thứ ba ngày 13/06/2019, nên kết quả trả về là:

Thursday

The default Keyword

default keyword xác định code chạy nếu không có case nào phù hợp, giống như câu lệnh dưới đây:

switch (new Date().getDay()) {
 case 6:
  text = "Today is Saturday";
  break; 
 case 0:
  text = "Today is Sunday";
  break; 
 default: 
  text = "Its not weekend yet!";
}

Kết quả trả về sẽ là:

Its not weekend yet!

default case không cần phải là case cuối cùng trong khối switch

switch (new Date().getDay()) {
 default: 
  text = "Its not weekend yet!";
  break;
 case 6:
  text = "Today is Saturday";
  break; 
 case 0:
  text = "Today is Sunday";
}

Nếu default không phải là case cuối cũng trong khối switch, bạn cần nhớ kết thúc default với một breackk

Kết luận

Có rất nhiều ví dụ thực tế về switch, bạn có thể truy cập vào google.com và tìm kiếm một cách nhanh chóng để có thêm nhiều ví dụ khác.

Bài tham khảo


All Rights Reserved