0

Getter và Setter trong ruby

1.Tìm hiểu về getter và setter.

 • Chúng ta sẽ thực hành trên 1 class để có thể hiểu rõ hơn về Getter và Setter:
  class Person
  end
  person = Person.new
  person.read #=> Không có method lỗi.
 • Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cho method read:
class Person
  def read
   @name # chỉ cần trả về 1 instance variable @name
  end
end
  person = Person.new
  person.read # => nil
  person.write = "Anh" # => Không có method lỗi.
 • Từ ví dụ trên ta nhận ra rằng:
  • Khi khai báo xong method read, chúng ta có thể đọc được giá trị @name trong Class Person.
  • Nhưng không thể gán giá trị vào cho @name vì chúng ta chưa có 1 method để thực hiện điều đó.
 • Chúng ta hãy thử định nghĩa để sử dụng được nó nhé:
  class Person
    def read
      @name
    end
    def write=(str)
      @name = str
    end
  end
  person = Person.new
  person.write = "Anh"
  person.write # => "Anh"
 • Thật là hay. Bây giờ chúng ta có thể viết hay đọc được biến @name bằng cách sử dụng 2 method là read và write.
 • Nhưng câu hỏi là: Tại sao chúng ta phải luôn mất thời gian để tạo 2 phương thức này mỗi khi phải sử dụng để lấy dữ liệu hoặc ghi dữ liệu.
 • Do đó ruby hỗ trợ 1 cách dễ dàng hơn để chúng ta thực hiện nó 1 cách nhanh chóng đó là attr_reader, attr_writer, attr_accessor.
  • attr_reader: Giúp ta tạo ra 1 method read giống như chúng ta định nghĩa ở phía trên.
  • attr_writer: Tương tự tạo cho chúng ta method write.
  • attr_accessor: Tạo ra đồng thời 2 method là read và read. Sử dụng khi bạn muốn cả lấy và ghi dữ liệu.
 • Giờ chúng ta sẽ tiến hành thử sử dụng nó nhé 😃.
  class Person
    attr_reader :name # tạo method read(getter)
    attr_writer :name # tạo method write(setter) 
  end
  
  class Person
    attr_accessor :name # tạo 2 method getter và setter
  end
  person = Person.new
  person.name = "Anh"
  person.name # => "Anh"

2. Thực hành ví dụ

 • Tiến hành 1 ví dụ khác để hiểu hơn về nó nhé 😄.
 class Person
    attr_accessor :name # Tạo 2 method getter và setter
    def welcome
      "Hello #{@name}"
    end
  end
  person = Person.new
  person.name = "Anh"
  person.welcome # => "Hello Anh"
 • Giờ chúng ta có thể sử dụng nó 1 cách ok phải không nào 😄.
 • Đây là chia sẻ của mình về getter và setter trong ruby.
 • Bạn có thể tham khảo thêm các nguồn khác và góp ý cho mình thêm nếu có sai sót nhé 😄.
 • Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của mình nhé.!!!

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.