0

Cách sử dụng View Helper Url trong zf3

1. Tạo URLs từ Route

 • Mục đich của việc tạo đường dẫn bằng helper url là: xác định được chính xác routes tương ứng mà nó phù hợp với yêu cầu HTTP và mục đích sử dụng.
 • Hoặc nó sẽ trả về tập hợp các tham số chứa controlleraction của routes đó.
 • Một tác vụ ngược lại, cho phép tạo URL theo tham số. Tính năng này có thể được sử dụng trong các action của controllerđể tạo URL,.
 • Ví dụ: để chuyển hướng người dùng đến một trang khác. Nó cũng có thể được sử dụng bên trong các mẫu xem để tạo generating hyperlinks.

2. Tạo URLs trong View Templates

 • Các trang web của bạn thường chứa các generating hyperlinks đến các trang khác.
 • Các liên kết này có thể trỏ đến một trang bên trong trang web của bạn hoặc đến một trang trên một trang web khác.
 • Một generating hyperlinks được thể hiện bằng <a> thẻ HTML có thuộc tính href chỉ định URL của trang đích. Dưới đây, một ví dụ về một generating hyperlinks trỏ đến một trang bên ngoài được trình bày:
<a href="http://example.com/path/to/page">A link to another site page</a>
 • Khi bạn tạo một generating hyperlinks đến một tài nguyên bên trong trang web của mình, bạn thường sử dụng URL tương đối (không có tên máy chủ):
<a href="/path/to/internal/page">A link to internal page</a>
 • Để tạo URL trong các view templates của bạn (file .phtml), bạn có thể sử dụng view helper URL để tạo ra 1 routes bằng name của routes:
<!-- A hyperlink to Home page -->
<a href="<?= $this->url('home'); ?>">Home page</a>

<!-- A hyperlink to About page -->
<a href="<?= $this->url('about'); ?>">About page</a>
 • Trong các 2 routes trên, thì chúng ta tạo ra hai URL tương đối. Ở routes thứ 2, chúng ta sử dụng helper Url và truyền vào "home" làm tham số. Ở routes thứ 2, chúng ta truyền vào tên routes "about" làm params cho view helper Url.
 • PhpRenderer class thực hiện render view như bên dưới.
<!-- A hyperlink to Home page -->
<a href="/">Home page</a>
<!-- A hyperlink to About page -->
<a href="/about">About page</a>

3. Truyền vào Parameters

 • Nếu chúng ta muốn truyền vào parameters, thì nên truyền vào tham số thứ 2 của view helper url:
<!-- A hyperlink to About page -->
<a href="<?= $this->url('application', ['action' => 'about']); ?>" >
 About page 
</a>

<!-- A hyperlink to Barcode image -->
<a href="<?= $this->url('application', ['action' => 'barcode',
 'type' => 'code39', 'text' => 'HELLO-WORLD']); ?>" >
 Barcode image </a>
 • Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng helper view Url để tạo hai URL theo tên routes và tham số. Chúng ta truyền tên routes "application" làm tham số thứ nhất và một mảng các tham số làm tham số thứ hai.
 • Trong routes thứ 2, chúng ta chuyển tham số "action" để nói với routes rằng nó sẽ nhận 2 params là 'type' = 'code9''text' = 'HELLO-WORLD' và nhận 1 routes tương ứng được trả về.
 • Nếu chúng ta chuyển nó thành href trong thẻ <a> thì sẽ thành như bên dưới:
<!-- A hyperlink to About page -->
<a href="/application/about" > About page </a>

<!-- A hyperlink to Barcode image -->
<a href="/application/barcode/code39/HELLO-WORLD" > Barcode image </a>
 • Thử 1 ví dụ khác nhé, chúng ta sẽ tạo 1 URL với kiểu là routes Regex. (sử dụng để gọi tớ 1 page cố đinh: introduction)
<!-- A hyperlink to Introduction page -->
<a href="<?= $this->url('doc', ['page'=>'introduction']); ?>">
 Introduction </a>	
 • Khi render thành html:
<!-- A hyperlink to Introduction page -->
<a href="/doc/introduction.html"> Introduction </a>

4. Tạo Absolute URLs

 • Nếu bạn cần 1 url là 1 link tuyệt đối với hiển thị đầy đủ thông tin của server. Chúng ta sẽ thực hiện truyền 1 thuộc tính đã được hỗ trợ ở view helper url đó là force_canonical với giá trị là true.
 • Ví dụ về cách sử dụng:
<!-- A hyperlink to Home page -->
<a href="<?= $this->url('home', [], ['force_canonical' => true]); ?>" > 
 Home page </a>
 
<!-- A hyperlink to About page -->
<a href="<?php echo $this->url('application', ['action' => 'about'],
 ['force_canonical' => true]); ?>" > About page </a>
 • Khi được render ra HTML thì sẽ có kết quả:
<!-- A hyperlink to Home page -->
<a href="http://localhost/" > Home page </a>
 
<!-- A hyperlink to About page -->
<a href="http://localhost/application/index/about" > About page </a>

5. Tạo 1 Specifying Query Part

 • Nếu bạn muốn URL của mình có một phần query, bạn có thể chỉ định tùy chọn query trong tham số option thứ ba của view helper Url.
 • Ví dụ: giả sử bạn có action "search" trong một controller và bạn muốn truyền chuỗi truy vấn tìm kiếm và số lượng kết quả đầu ra trên mỗi trang.
 • URL cho hành động này sẽ như thế này: "http: // localhost / search? Q = topic & Count = 10". Để tạo một URL như vậy, chúng ta có thể sử dụng kiểu bên dưới đây:
<a href="<?= $this->url('search', [], ['force_canonical' => true, 
     'query'=>['q'=>'topic', 'count'=>10]]); ?>" > 
 Search </a>
 • Trong đoạn code trên, chúng ta đã sử dụng option query, đó là mảng chứa các cặp 'tên' =>'giá trị' của các tham số truy vấn.

6.Tạo URLs trong Controllers

 • Bạn có thể tạo URL bên trong các phương thức action của controller bằng cách sử dụng plugin controller Url.
 • Để tạo URL, bạn gọi phương thức fromRoute() của controller plugin Url, như trong ví dụ dưới đây:
// An example action method
public function someAction() 
{
  // Generate a URL pointing to the Home page ('/')
  $url1 = $this->url()->fromRoute('home');
 
  // Generate an absolute URL pointing to the About page
  // ('http://localhost/application/about')
  $url2 = $this->url()->fromRoute('application', 
       ['action'=>'about'], ['force_canonical'=>true]);
}

7. URL Encoding

 • Bạn có thể tạo URL với mã an toàn encoding để đảm bảo an toàn trong quá trình truyền vào những kí tự nhạy cảm ví dụ '/' hoặc dấu cách.
 • Bạn có thể tham khảo ví dụ bên dưới. URL sẽ tự động chuyển thành dạng an toàn:
<!-- A hyperlink to Introduction page -->
<a href="<?= $this->url('doc', ['page'=>'chapter1/introduction']); ?>">
 Introduction </a>	
 • Khi chuyển thành thẻ html, kết quả là:
<!-- A hyperlink to Introduction page -->
<a href="/doc/chapter1%2Fintroduction.html"> Introduction </a>
 • Phần từ '/' đã bị chuyển thành %2F đó là cơ chế an toàn khi bạn sử dụng URL encoding.
 • Nhưng đáng tiếc là url không được nhận bởi Regex route của zendframeword.

Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.