+3

Sử dụng media library trong Laravel

1. Giới thiệu:

 • Laravel medialibrary là một packet có thể giúp xử lý media trong Laravel. Nó có thể sắp xếp các tệp của bạn trên nhiều hệ thống, tạo hình thu nhỏ, tối ưu hóa hình ảnh và hơn thế nữa.
 • Hiện tại medialibrary mới ra phiên bản chính mới, v9, bổ sung rất nhiều tính năng tuyệt vời như hình ảnh đáp ứng, các thành phần vue để hỗ trợ tải lên, ...

2. Media collections:

 • Media collections đã tồn tại ra mắt rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng đều cung cấp phần cơ bản là:

 • Chúng cho phép bạn đưa các loại file khác nhau vào collection của riêng chúng.

 • Ví dụ:

 $newsItem = News::find(1);
 $newsItem->addMedia($pathToImage)->toMediaCollection('images'); 
 $newsItem->addMedia($pathToAnotherImage)->toMediaCollection('images');
 $newsItem->addMedia($pathToPdfFile)->toMediaCollection('downloads');
 $newsItem->addMedia($pathToAnExcelFile)->toMediaCollection('downloads');
 • Cách lấy tất các media của model:
// will return media instances for all files in the images collection
$newsItem->getMedia('images');

// will returns media instance for all files in the downloads collection
$newsItem->getMedia('downloads');

3. New functionalities:

 • Trong v7, media collections có thể không chỉ là một cái tên để nhóm các file. Bằng cách xác định media collections trong model của mình, bạn có thể thêm một số action nhất định vào collection.
 • Để bắt đầu với media collections, hãy thêm một chức năng có tên registerMediaCollections vào model đã chuẩn bị của bạn. Bên trong chức năng đó, bạn có thể sử dụng addMediaCollection để bắt đầu một media collection.
// in your model

public function registerMediaCollections()
{
  $this->addMediaCollection('my-collection')
    //add options
    ...

  // you can define as much collections as needed
  $this->addMediaCollection('my-other-collection')
    //add options
    ...
}
 • Kết quả:
$yourModel->addMedia('beautiful.jpg')->toMediaCollection('only-jpegs-please');
 • Thao tác này sẽ trả về một ngoại lệ: Spatie\MediaLibrary\Exceptions\FileCannotBeAdded\FileUnacceptableForCollection.
$yourModel->addMedia('ugly.ppt')->toMediaCollection('only-jpegs-please');

4. Using a specific disk:

 • Bạn có thể đảm bảo rằng các file được thêm vàocolection sẽ được tự động thêm vào một disk nhất định.
// in your model

public function registerMediaCollections()
{
  $this
    ->addMediaCollection('big-files')
    ->useDisk('s3');
}
 • Khi thêm file vào colection của tôi, tệp đó sẽ được lưu trữ trên disk s3.
$yourModel->addMedia($pathToFile)->toMediaCollection('big-files');
 • Bạn vẫn có thể chỉ định tên disk theo cách thủ công khi thêm media. Trong ví dụ này, file sẽ được lưu trữ trên disk thay thế thay vì s3.
$yourModel->addMedia($pathToFile)->toMediaCollection('big-files', 'alternative-disk');

5. Single file collections:

 • Nếu bạn muốn một collection chỉ chứa một file, bạn có thể sử dụng singleFile trên collection. Một trường hợp sử dụng tốt cho điều này sẽ là collection hình đại diện trên mô hình user. Trong hầu hết các trường hợp, bạn muốn user chỉ có một hình đại diện.
// in your model

public function registerMediaCollections()
{
  $this->addMediaCollection('avatar')
      ->singleFile();
}
 • Lần đầu tiên bạn thêmfile vào collection, file đó sẽ được lưu trữ như bình thường.
$yourModel->add($pathToImage)->toMediaCollection('avatar');
$yourModel->getMedia('avatar')->count(); // returns 1
$yourModel->getFirstUrl('avatar'); // will return an url to the `$pathToImage` file
 • Khi thêm file khác vào một tập hợp file, file đầu tiên sẽ bị xóa.
// this will remove other files in the collection
$yourModel->add($anotherPathToImage)->toMediaCollection('avatar');
$yourModel->getMedia('avatar')->count(); // returns 1
$yourModel->getFirstUrl('avatar'); // will return an url to the `$anotherPathToImage` file

6. Registering media conversions:

 • Trước tiên, bạn nên đọc phần chuyển đổi hình ảnh trước khi đọc các đoạn sau.
 • Thông thường các chuyển đổi hình ảnh được đăng ký bên trong chức năng registerMediaConversions trên model của bạn. Tuy nhiên, chuyển đổi hình ảnh cũng có thể được đăng ký bên trong media collection.
public function registerMediaCollections()
{
  $this
    ->addMediaCollection('my-collection')
    ->registerMediaConversions(function (Media $media) {
      $this
        ->addMediaConversion('thumb')
        ->width(100)
        ->height(100);
    });
}
 • Khi thêm một hình ảnh vào collection của tôi, một hình thu nhỏ vừa với kích thước 100x100 sẽ được tạo.
$yourModel->add($pathToImage)->toMediaCollection('my-collection');

$yourModel->getFirstMediaUrl('thumb') // returns an url to a 100x100 version of the added image.
 • Hãy xem phần xác định chuyển đổi để tìm hiểu tất cả các chức năng bạn có thể sử dụng cho addMediaConversion.

7. Nguồn tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.