+1

GatsbyJs + Redux Toolkit Saga + React Bootstrap + Storybook

GatsbyJs + Redux Toolkit Saga + React Bootstrap + Storybook

I. Tạo và cài đặt các thư viện cần thiết

1. Init Gatsbyjs npm init gatsby Bây giờ mình chạy thử

cd name-project/
npm run develop

Ứng dụng gatsby của bạn sẽ chạy trên cổng 8000 http://localhost:8000/ 2. Thêm storybook

npx sb init
npm install -D dotenv-webpack
npm install -D html-webpack-plugin

npm run storybook

Ứng dụng của bạn sẽ chạy trên http://localhost:6006/?path=/story/example-introduction--page

3. Thêm React Bootstrap npm install react-bootstrap@next bootstrap@5.1.0

4. Thêm Redux toolkit Saga npm install @reduxjs/toolkit react-redux redux-saga

II. Config store

 1. Bạn phải tạo file gatsby-browser.js vào trong dự án
import React from 'react';
import { Provider } from 'react-redux';
import store from './src/store/index';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js'

export const wrapRootElement = ({ element }) => {
 return <Provider store={store}>{element}</Provider>;
};

Tạo file gatsby-ssr.js

import React from 'react';
import { Provider } from 'react-redux';
import store from './src/store/index';

export const wrapRootElement = ({ element }) => {
 return <Provider store={store}>{element}</Provider>;
};

Tạo thêm file gatsby-node.js để có thể link đến thư mục của bạn khi SSR

const path = require('path');

exports.onCreateWebpackConfig = ({ actions }) => {
 actions.setWebpackConfig({
  resolve: {
   modules: [path.resolve(__dirname, 'src'), 'node_modules']
  }
 });
};

 1. Bạn cần tạo thư mục store

Cấu trúc sẽ tùy vào dự án của bạn. Trong ví dụ này mình sẽ cấu trúc store theo từng feature. Nội dung các file trong store sẽ như sau store/index.js

import { configureStore, Action, getDefaultMiddleware } from '@reduxjs/toolkit';
import createSagaMiddleware from 'redux-saga';

import rootReducers from './reducers';
import rootSaga from './sagas';

const sagaMiddleware = createSagaMiddleware();
const middleware = [...getDefaultMiddleware({ thunk: false }), sagaMiddleware];
const store = configureStore({
 reducer: rootReducers,
 middleware,
});

sagaMiddleware.run(rootSaga);
export default store

store/reducers.js

import { combineReducers } from "redux";
import count from "./features/count";

export default combineReducers({
 count,
});

store/features/count.js

import { createSlice } from "@reduxjs/toolkit";

const initialState = {
 count: 0,
};

// Slice
const countSlice = createSlice({
 name: "count",
 initialState,
 reducers: {
  setCount: (state, action) => {
   const { payload } = action;
   state.count = payload;
  },
 },
});

// Selectors
export const countSelector = (state) => state.count;

// Actions
export const { setCount } = countSlice.actions;

// Reducers
export default countSlice.reducer;

store/sagas/index.js

import { takeEvery } from 'redux-saga/effects';
import { sagaActions } from './typeSagas';
import { increaseCount } from './count';

export default function* rootSaga() {
 yield takeEvery(sagaActions.INCREASE, increaseCount);
}

store/sagas/count.js

import { put } from "redux-saga/effects";
import { setCount } from "../features/count";

export function* increaseCount(payload) {
 try {
  let result = payload.count + 1;
  yield put(setCount(result));
 } catch (e) {
  console.log(e);
 }
}

store/sagas/typeSagas.js

export const sagaActions = {
 INCREASE: 'INCREASE'
};

Done config cho store. Các bạn kiểm tra với chrome devtool thì sẽ thấy store đã được khởi tạo.

Ok giờ thì sẽ sửa lại file pages/index.js nhé

import * as React from "react";
import { Badge, Button } from "react-bootstrap";
import { useSelector, useDispatch } from "react-redux";
import { countSelector } from "store/features/count";
import { sagaActions } from "../store/sagas/typeSagas";

const pageStyles = {
 color: "#232129",
 padding: 96,
 fontFamily: "-apple-system, Roboto, sans-serif, serif",
};
const headingStyles = {
 marginTop: 0,
 marginBottom: 64,
 maxWidth: "100%",
};
const headingAccentStyles = {
 color: "#663399",
};

const IndexPage = () => {
 const { count } = useSelector(countSelector);
 const dispatch = useDispatch();
 return (
  <main style={pageStyles}>
   <title>Home Page</title>
   <h1 style={headingStyles}>
    Congratulations
    <br />
    <span style={headingAccentStyles}>— you just made a Gatsby site! </span>
    <Badge bg="success">{count}</Badge>
    <span role="img" aria-label="Party popper emojis">
     🎉🎉🎉
    </span>
   </h1>
   <Button onClick={() => dispatch({ type: sagaActions.INCREASE, count })}>
    INCREASE
   </Button>
  </main>
 );
};

export default IndexPage;

Kết quả sẽ là thế này nhé

Bước cuối cùng chúng ta sẽ đi tích hợp store cho storybook nhé Trong file storybook/preview.js các bạn cần tạo store cho storebook

import React from 'react'
import { createStore } from 'redux'
import { Provider } from 'react-redux'
import reducer from '../src/store/reducers'


export const parameters = {
 actions: { argTypesRegex: "^on[A-Z].*" },
 controls: {
  matchers: {
   color: /(background|color)$/i,
   date: /Date$/,
  },
 },
}

// config store for storybook
const storeInit = createStore(reducer)
export const decorators = [
 (Story) => (
  <Provider store={storeInit}>
   <Story />
  </Provider>
 ),
]

Có vẻ hơi dài nên sử dụng Storybook và cấu hình các bạn vào xem trong source nhé Link source demo https://github.com/vinctuyen/Gatsby-Redux-toolkit-Redux-saga-Storybook Thanks for reading.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.