+7

Config I18next cho Storybook trong dự án Gatsbyjs

Cấu hình I18next cho Storybook trong dự án Gatsbyjs

Cài đặt

npm i -D storybook-react-i18next
yarn add -D storybook-react-i18next

Bạn phải cài đặt thêm i18next và react-i18next nếu dự án của bạn chưa có

npm i -S i18next react-i18next
yarn add i18next react-i18next

Cách sử dụng

1. Trong file main.js của storybook bạn cần thêm addon này vào mảng addon của bạn:

{
 addons: [
  // other addons...
  'storybook-react-i18next',
 ]
}

2. Tạo file i18next.js cho storybook

Nội dung file sẽ như sau:

import i18n from 'i18next'

const ns = ['common']
const supportedLngs = ['en', 'vn']

i18n.use(initReactI18next).init({
   //debug: true,
   lng: 'vn',
   fallbackLng: 'vn',
   interpolation: {
    escapeValue: false,
   },
   defaultNS: 'common',
   ns,
   supportedLngs,
})

// link đến thư mục chứa file ngôn ngữ của dự án
i18n.addResources('en', 'common', require(`../src/locales/en.json`))
i18n.addResources('vn', 'common', require(`../src/locales/vn.json`))

export { i18n }

3. Trong file preview.js của bạn.

import {i18n} from './i18next.js';

export const parameters = {
 i18n,
 locale: 'en',
 locales: {
  en: 'English',
  vn: 'Vietnamese',
 },
};

Tada!!! Config complete Chú ý nhé: Sau khi bạn chạy storybook thì bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ trong thanh công cụ của storybook. Cảm ơn các bạn đã đọc nhé !!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.