+1

Friendly-URLs

Chúng ta thường thấy các trang web từ Rails xây dựng url dựa trên primary key-cột id từ database. Bây giờ hãy tưởng tượng chúng ta có một model Person và các associated. Chúng ta có 1 record người dùng với tên Bob Martin và có id là 6. Theo mặc định, url show record trên sẽ là

/people/6

Nhưng đối với các mục đích về SEO hay thậm chí là thẩm mĩ, chúng ta sẽ muốn có tên của Bob trong url. Số 6 ở cuối url được gọi là "slug". Chúng ta hãy xem xét 1 vài cách để implement url trên tốt hơn

Simple Approach

Phương pháp đơn gianr nhất là override method to_param trong Persol model. Bất cứ khi nào cúng ta gọi route helper như sau:

person_path(@person)

Rails sẽ gọi đến method to_param để chuyển object đến 1 slug cho url. Trong model của chúng ta nếu không define 1 method to_param thì Rails sẽ mặc định sử dụng method trong ActiveRecord::Base và trả về id Để sử dụng to_param, điều quan trọng là sử dụng các đối tượng ActiveRecord thay cho id. Đừng bao giờ sử dụng:

person_path(@person.id) # Bad!

Thay vào đó, hãy sử dụng:

person_path(@person)

Slug Generation with to_param

Trong model, chúng ta có thẻ override to_param bao gồm 1 parameterized version của person's name:

class Person < ActiveRecord::Base
 def to_param
  [id, name.parameterize].join("-")
 end
end

Phương pháp trên sẽ biến bất kì 1 chuỗi nào thành kí tự hợp lệ cho url. Trong ví dụ của chúng ta, kết quả trả về sẽ là

/people/6-bob-martin

Object Lookup

Chúng ta cần làm gì để thay đổi finder của chúng ta? Không gì cả 😃)

Khi chúng ta gọi Person.find(x), tham số x được chuyển đổi sang một số nguyên để thực hiện việc tra cứu SQL. Chúng ta có thể thử kiểm tra kết quả với 1 vài string gồm cả số và chữ:

"1".to_i
# => 1
"1-with-words".to_i
# => 1
"1-2345".to_i
# => 1
"6-bob-martin".to_i
# => 6

Method to_i sẽ ngừng việc interpreting string ngay khi nó bắt gặp 1 kí tự không phải chữ số. Do đó method to_param sẽ luôn thực hiện các tra cứu dựa trên id và loại bỏ phần còn lại của slug.

Benefits / Limitations

Lợi ích đầu tiên chúng ta có thể thấy là việc cải thiện SEO và làm cho url của chúng ta dễ đọc hơn

Một hạn chế của phương pháp này là người dùng không thể thap tác với các url 1 cách có ý nghĩa.

Một hạn chế khác là id vẫn tồn tại trong url. Nếu bạn muốn che giấu, hay làm id trở nên khó hiểu hoặc không có ý nghĩa thì sẽ không nhận được hỗ trợ từ phương pháp này

Using a Non-ID Field

Đôi khi bạn muốn có được từ ID tất cả các thuộc tính khác trong cơ sở dữ liệu để tra cứu. Hãy tưởng tượng chúng ta có một object Tag và nó có một cột name. Nó có thể có giá trị là ruby hoặc rails.

Link Generation

Chúng ta có thể override to_param để tạo links:

class Tag < ActiveRecord::Base
 validates_uniqueness_of :name

 def to_param
  name
 end
end

Và bây giờ khi chúng ta gọi tag_path(@tag), chúng ta sẽ được /tags/ruby

Object Lookup

Việc tra cứu sẽ khó khăn hơn, mặc dù khi có 1 request đến url này nó sẽ được lưu trữ trong param[:id] bởi router.

1 controller bình thường sẽ gọi ra Tag.find ("ruby"), và nó sẽ fail chặt 😃)

Chúng ta có 1 vài lựa chọn ở đây:

Option 1: Query Name from Controller

Chúng ta có thể thay đổi controller để sử dụng Tag.find_by_name(params[:id]). Nó sẽ đảm bảo code của chúng ta chạy được, nhưng lại làm xấu thiết kế hướng đối tượng. Chúng ta đang phá vỡ tính đóng gói của class Tag.

Option 2: Custom Finder

Chúng ta có thể custom trong model Tag:

class Tag < ActiveRecord::Base
 validates_uniqueness_of :name

 def to_param
  name
 end

 def self.find_by_param(input)
  find_by_name(input)
 end
end

Option 3: Overriding Find

Chúng ta sẽ override find method:

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 def self.find(input)
  find_by_name(input)
 end
end

Nó sẽ làm việc với column name của model Tag, nhưng sẽ thất bại với id. Làm thế nào để xử lí với cả 2?

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 def self.find(input)
  if input.is_a?(Integer)
   super
  else
   find_by_name(input)
  end
 end
end

Ok, giờ thì nó đã làm việc. Nhưng khi phải viết is_a, bạn nên suy nghĩ xem có cách nào tốt hơn. Và ở đây chúng ta có thể dựa trên 1 vài nguyên tắc để làm nó tốt hơn:

Databases cung cấp id 1 cho bản ghi đầu tiên Ruby converts strings bắt đầu với 1 kí tự thành 0

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 def self.find(input)
  if input.to_i != 0
   super
  else
   find_by_name(input)
  end
 end
end

Hoặc:

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 def self.find(input)
  input.to_i == 0 ? find_by_name(input) : super
 end
end

Có vẻ đã ổn, nhưng có 1 lỗi có thể xảy ra: nếu 1 cái tên bắt đầu bằng 1 số, nó sẽ được hiểu như 1 id. Hãy thêm xác nhận để biết rằng 1 cái tên không thể bắt đầu bằng 1 số

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 validates_format_of :name, without: /^\d/
 def self.find(input)
  input.to_i == 0 ? find_by_name(input) : super
 end
end

Using the FriendlyID Gem

Add gem vào Gemfile:

gem "friendly_id", "~> 4.0.0"

Gõ bundle trong terminal để cài đặt

Simple Usage

Thêm vào model

class Tag < ActiveRecord::Base
 extend FriendlyId
 friendly_id :name
end

Dedicated Slug

class Tag < ActiveRecord::Base
 extend FriendlyId
 friendly_id :name, use: :slugged
end

Usage

Chúng ta có thể thấy trong action sau:

t = Tag.create(name: "Ruby on Rails")
=> #<Tag id: 16, name: "Ruby on Rails", created_at: "2011-09-11 15:42:53", updated_at: "2011-09-11 15:42:53", slug: "ruby-on-rails">
Tag.find 16
=> #<Tag id: 16, name: "Ruby on Rails", created_at: "2011-09-11 15:42:53", updated_at: "2011-09-11 15:42:53", slug: "ruby-on-rails">
Tag.find "ruby-on-rails"
=> #<Tag id: 16, name: "Ruby on Rails", created_at: "2011-09-11 15:42:53", updated_at: "2011-09-11 15:42:53", slug: "ruby-on-rails">
t.to_param
=> "ruby-on-rails"

Bài viết dịch từ http://tutorials.jumpstartlab.com/topics/controllers/friendly-urls.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.