+5

Các cách gọi hàm trong Ruby

Khi chúng ta làm việc với bất kì một ngôn ngữ nào, có rất rất nhiều lí do để khai báo một hàm/phương thức và rồi sử dụng lại nó. Trong bất kì một ngôn ngữ nào, có tương đối nhiều cách gọi một hàm/phương thức, nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng trong một dự án, chỉ sử dụng một cách gọi hàm/phương thức duy nhất.


Bài viết này sẽ lấy ngôn ngữ Ruby và các cách gọi hàm của Ruby.

Setup

Lấy một ví dụ đơn giản nhất. Có một class User , nó có một attribute là name, và phương thức được gọi là Hello, phương thúc này sẽ in ra màn hình dòng xin chào, bao gồm cả tên user.

class User
 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def hello
  puts "Hello, #{@name}!"
 end

 def method_missing(_)
  hello
 end
end

user = User.new('MayFest')

Call method

1. Cách hiển nhiên

user.hello()

Đơn giản như bao ngôn ngữ khác, đối tượng chấm phương thức là cách gọi hiển nhiên nhất. Riêng ruby thì có thể bỏ thêm vài khoảng trắng trước và sau dấu chấm user . hello(), tất nhiên là nó vẫn sẽ hoạt động.

2. Bỏ dấu ngoặc đơn

user.hello

Dấu ngoặc đơn là một lựa chọn sử dụng có hoặc không trong ruby. Bỏ đi để trông ngắn ngọn hơn, nhưng đôi khi nó là cấn thiết để thể hiện sự chặt chẽ.

3. Sử dụng sendpublic_send

user.send(:hello)
user.public_send(:hello)

Hoặc

user.send("hello")
user.public_send("hello")

Sendpublic_send được định nghĩa trong mọi lớp. Trong trường hợp này, đưa tên của phương thức làm đối số của send hoặc public_send. Sự khác nhau cơ bản giữa sendpublic_send là quyền riêng tư của phương thức. Nếu cố gắng gọi send cho một phương thức private thì sẽ có lỗi xảy ra.

4. Sử dụng method kết hợp call

user.method(:hello).call

Gọi user.method(:hello).call sẽ trả lại một thể hiện của lớp Method. Từ đó có thể tham chiếu đến một đối tượng mới, vì thế, có thể thay đổi biến name, nó biến trả lại sẽ được sử dụng.

method = user.method(:hello)
user.set_instance_variable(:@name, "JuneFest")
method.call() # prints "Hello, JuneFest!"

5. Sử dụng tap

user.tap(&:hello)

Đối số yêu cầu của tap là một block, sẽ được thực thi và trả lại chính nó. Ít thứ để nói về tap nhưng nó sẽ rút ngắn code trong một vài trường hợp nhất định.

6. Sử dụng to_proc

:hello.to_proc.call(user)

Chỉ đơn giản là đưa phương thức về một Proc rồi sử dụng call. Để ý thì thấy rằng nó khá ngược, user lại trở thành đối số của phương thức, nhưng trong một số trường hợp chúng ta cẩn thay đổi cấu trúc hoặc logic của phương thức đối với từng user nhất định. Cấu trúc này sẽ bỏ số lượng lớn dòng code if else.

7. Sử dụng method_missing

class User
 def method_missing(_)
  hello
 end
end

user.i_am_a_lizard_king # prints "Hello, MayFest!"
user.i_can_do_everything # prints "Hello, MayFest!"

method_missing là một phương thức sẽ được thực thi khi đối tượng gọi đến một phương thức chưa được dịnh nghĩa. Nó sẽ rất hiệu quả trong trường hợp nắm bắt một số tính năng có ý gọi. Nó là một thể hiện đặc trưng cho tính linh động của ngôn ngữ Ruby. Nhưng đôi khi nếu gặp lỗi xảy ra ở đây thì sẽ mất kha khá thời gian để tìm và sửa được nó.

8. Sử dụng eval

eval("user.hello")

eval chuyển chuỗi tới trình phân tích cú pháp và trình thông dịch Ruby giống như thể nó là một phần trong mã, và sau đó thực thi mã. Bạn chắc chắn, tuyệt đối tránh sử dụng nó trong mã của mình, đặc biệt nếu bạn cho phép người dùng chuyển một số giá trị vào ứng dụng của mình.

Kết

Trên đây là một số cách gọi phương thức/hàm trong Ruby. Có thể thấy với mỗi hoạt cảnh khác nhau, chúng ta nên sử dụng cách gọi chính xác và ngắn gọn nhất.

Về cơ bản, Ruby là một ngôn ngữ linh hoạt, sẽ có rất nhiều cách gọi với một vấn đề, nhưng nên sử dụng cách đặc trưng nhất sao cho code vừa ngắn gọn lại vừa dễ hiểu.

Source: https://www.notonlycode.org/12-ways-to-call-a-method-in-ruby/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.