+3

[Elasticsearch] Mapping - A Closer Look - Part 2

Bài viết này sẽ tiếp tục đi sâu vào mapping trong Elasticsearch.

1. Put Mapping

PUT mapping API cho phép add thêm fields vào các existing index hoặc thay đổi setting của một search only field:

PUT my_index
{
 "mappings": {
  "doc": { 
   "properties": { 
    "title":  { "type": "text" }, 
   }
  }
 }
}

PUT my_index_2
{
 "mappings": {
  "doc": { 
   "properties": { 
    "contact":   { "type": "text" }, 
   }
  }
 }
}

PUT my_index/_mapping/_doc 
{
 "properties": {
  "email": {
   "type": "keyword"
  }
 }
}

# Update both mappings
PUT /my_index,my_index_2/_mapping/_doc 
{
 "properties": {
  "owner_name": {
   "type": "text"
  }
 }
}

 • Note: Những fields đã được index sẽ không thể thay đổi được mapping. PUT mapping API chỉ support việc thêm các fields mới vào index.

2. Fields (Multi-fields)

1 fields trong Elasticsearch có thể được index theo nhiều cách nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau: 1 string field có thể được mapping thành 1 text-field nhằm phục vụ full-text search, đồng thời mapping như 1 keyword field để phục vụ cho sorting & aggregations

Ví dụ:

PUT my_index
{
 "mappings": {
  "_doc": {
   "properties": {
    "city": {
     "type": "text",
     "fields": {
      "raw": { 
       "type": "keyword"
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

PUT my_index/_doc/1
{
 "city": "New York"
}

PUT my_index/_doc/2
{
 "city": "York"
}

GET my_index/_search
{
 "query": {
  "match": {
   "city": "york" 
  }
 },
 "sort": {
  "city.raw": "asc" 
 },
 "aggs": {
  "Cities": {
   "terms": {
    "field": "city.raw" 
   }
  }
 }
}
 • Note:
 1. multi-fields sẽ không làm ảnh hưởng hay thay đổi tới _source fields

3. Preventing Mapping Explosion

Trong thực tế, khi ta define quá nhiều fields trong 1 index có thể dẫn tới mapping explosion, gây ra 1 số lỗi như out of memory, và các trường hợp này rất khó để recoverd. Đặc biệt với Dynamic Mapping (sẽ được giải thích ở các mục sau), mỗi khi ta insert 1 document vào index, mà mỗi document lại bao gồm 1 field mới. Và các fields mới này sẽ được auto thêm vào mapping. Vì vậy trong các trường hợp số lượng data lớn, chúng ta nên thêm 1 vài các setting sau để hạn chế tối đa các khả năng xảy ra Mapping Explosion:

 • Giới hạn số lượng các field/prop: index.mapping.total_fields.limit. Default: 1000.
 • Giới hạn depth của 1 field/prop(inner object): index.mapping.depth.limit. Default: 20.

Ví dụ: 1 field được defined ở root level => depth = 1. Field con bên trong nó: depth = 2...

 • Giới hạn nested-field: index.mapping.nested_fields.limit. Default: 50.

Nested-field limit & Depth limit ???

2 khái niệm này khá giống nhau. Nhưng hãy lưu ý 1 điều: depth limit được tính theo số lượng inner object. Mình sẽ lấy 1 vài ví dụ để các bạn có thể hiểu được sự khác nhau giữa 2 khái niệm này:

Nested-field limit giới hạn cho các nested-object, còn depth limit giới hạn các inner object. Vậy 2 object này khác nhau ở điểm j?

Các inner object thực tế không phải là các component độc lập với nhau, mà chúng sẽ được flatten lại với nhau(Elastic Doc). Còn nested-object sẽ được giữ nguyên như lúc bạn post lên.

vd:

 1. Json inner object: Giả sử ta có data:
{
 "name" : "Zach",
 "car" : [
  {
   "make" : "Saturn",
   "model" : "SL"
  },
  {
   "make" : "Subaru",
   "model" : "Imprezza"
  }
 ]
}
{
 "name" : "Bob",
 "car" : [
  {
   "make" : "Saturn",
   "model" : "Imprezza"
  }
 ]
}

Khi insert vào Elasticsearch, chúng sẽ được flatten lại:

{
 "name" : "Zach",
 "car.make" : ["Saturn", "Subaru"]
 "car.model" : ["SL", "Imprezza"]
}

Chúng ta có thể thấy, các object được merged lại với nhau.

 1. Nested Object:

Với nested object, chúng sẽ được giữ nguyên, ko bị flat:

{
 "name" : "Zach",
 "car" : [
  {
   "make" : "Saturn",
   "model" : "SL"
  },
  {
   "make" : "Subaru",
   "model" : "Imprezza"
  }
 ]
}

Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể xem tại Stackoverflow hoặc elastic-blog. Link này tuy đã outdate, nhưng cũng sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn đúng về nested-object và json-object.

Source


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.