+4

Docker cho người mới bắt đầu

Docker là gì?

Docker là một nền tảng mà nguồn mở cho việc phát triển và chạy ứng dụng. Với Docker, chúng ta có thể dễ dàng đóng gói và chạy ứng dụng trong một môi trường cô lập gọi là container.

 • Cụ thể là: Giả sử bạn mớ mua một cái máy tính mới cần chạy lại project Laravel cũ của mình để có thể code tiếp. Thông thường bạn sẽ phải cài php, mysql, apache, npm, ... Tưởng chừng việc cài đặt chúng thật đơn giản nhưng khi tiến hành cài đặt môi trường thì bạn lại gặp lỗi tùm lum, fix hết lỗi này lại đến lỗi khác. Nhưng với Docker, chỉ cần vài bước đơn giản là bạn có thể tạo ra được một môi trường ảo hóa chứa đầy đủ những thứ cần thiết để có thể chạy project đó rồi. Hơn nữa giả sử có một người khác muốn code project đó với bạn thì chỉ cần đưa cho họ Dockerfile là họ có thể dễ dàng tạo được môi trường chạy ứng dụng để code rồi.

Docker vs Hypervisor (máy ảo)

Đọc qua cách mình giải thích ở trên chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng Docker là máy ảo. Nhưng không hẳn là như vậy, DockerHypervisor có một điểm khác biệt rất lớn đó là các container của Docker sử dụng chính hệ điều hành của host để chạy còn máy ảo thì chạy một hệ điều hành riêng biệt. Chính điểm khác biệt này làm cho Docker trở nhẹ nhàng và nhanh hơn rất nhiều so với máy áo.

Các container chạy cần bao nhiêu tài nguyên thì được cung cấp bấy nhiêu. Trong khi máy ảo khi cài đặt ta phải cung cấp tài nguyên ở cứng và ram từ máy thật cho máy ảo. Giả sử ta cung cấp 4GB ram cho máy ảo mà máy ảo chỉ dùng 1GB ram => lãng phí.

Hypervisor Docker

Docker Image và Docker Container

Docker Image là khuân mẫu hay khung xương để tạo ra container. Thông thường một image sẽ dựa trên các image có sẵn với một số tùy chỉnh. Ví dụ bạn có thể xây dựng một image dựa trên ubuntu image để chạy Apache web server.

Docker Container là một instance của image. Ta có thể create, start, stop, move, hoặc xóa một container bằng Docker API hoặc CLI.

Hiểu theo lập trình hướng đối tượng thì imageclass còn container chính là các instance được tạo nên từ class đó.

Docker File

1. Dockerfile

Dockerfile là một file dạng text, không có đuôi mở rộng chứa tập hợp các câu lệnh giúp thiết lập cấu trúc cho image. Sử dụng docker build để build ra docker Image .

2. Cách viết Dockerfile

Ta có một Dockerfile đơn giản sau:

FROM: xác định xem ta sử dụng image gốc nào. Cụ thể ở đây là image node:12-alpine

WORKDIR: Xác định thư mục làm việc cho RUN, CMD, ENTRYPOINT và ADD

COPY : copy file, thư mục từ host vào image (chính là WORKDIR)

RUN: thực thị câu lệnh trong quá trình build image. Cài đặt yarn.

CMD: thực thi câu lệnh trong quá trình chạy container (Mỗi Dockerfile chỉ có một câu lệnh CMD), ở đây ta thực hiện chạy file index.js.

Giả sử khi khởi động container ta muốn chạy nhiều ứng dụng một lúc thì như thế nào? Rất đơn giản lúc này ta cần dùng đến ENTRYPOINT => ENTRYPOINT: dùng để thực thi một số câu lệnh trong quá trình khởi động container, những lệnh này được viết trong file có đuôi .sh

Một số câu lệnh khác như:
EXPOSE: chỉ định port mà container sẽ lắng nghe khi chạy

ADD: copy file, thêm file vào file system của image.

ENV: tạo biến môi trường. VD: `ENV MY_NAME="Kim So Hyun"

MOUNT: mount thư mục máy host vào container

Docker Hub

1. Docker hub là gì

Docker hub là nơi lưu trữ và chia sẻ các image của Docker.

2. Cách tạo một Docker Image trên Docker Hub

Bước 1: Tạo một tài khoản trên Docker hub và tiến hành đăng nhập

Bước 2: Tạo một repository trên Docker hub
 1. Chọn tạo repository trên Docker Hub sau khi đăng nhập
 2. Chọn user sau đó đặt trên cho repo. Ở đây của mình là: anhdacono/my-private-repo
 3. Chọn Private
 4. Chọn Create

Bước 3: Tải và cài đặt docker
 1. Để tải và cài đặt Docker bạn có thể xem ở đây
 2. Sau khi đã cài đặt xong bạn mở terminal và chạy lênh:
docker login
// Điền tên tài khoản và mật khẩu
// Đăng nhập thành công terminal hiện ra thông báo
Login Succeeded
Bước 4: Build và đẩy một Docker Image lên Docker Hub
 1. Tạo dockerfile
 cat > Dockerfile
 FROM busybox
 CMD echo "Hello world! This is my first Docker image."
 1. Tiến hành build docker image:
docker build - < Dockerfile -t anhdacono/my-private-repo(username các bạn có thể tùy chỉnh)
 1. Test xem docker image build thành công hay chưa:
docker run anhdacono/my-private-repo
// Kết quả như dưới là thành công
Hello world! This is my first Docker image.
 1. Đẩy docker image lên docker hub
docker push anhdacono/my-private-repo

Kết qủa như hình là thành công:

Tổng kết

Như vậy qua tìm hiểu ta đã biết:

 • Docker là gì?
 • Docker image và docker comtainer khác nhau như thế nào?
 • Tìm hiểu về Dockerfile và cách viết ra mộ Dockerfile đơn giản
 • Dockerhub là gì? và cách để tạo một Docker image trên Docker Hub

Tài liệu tham khảo

https://docs.docker.com/get-started/

https://viblo.asia/p/docker-chua-biet-gi-den-biet-dung-phan-1-lich-su-ByEZkWrEZQ0


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí