+1

Computed Properties

Kiểm thử trong Computed

Bạn có thể tìm thấy file test được mô tả ở trên trang này.

Việc kiểm tra tính chất của computed được tính toán đơn giản, vì chúng chỉ là các hàm JavaScript thông thường.

Chúng ta có thể xem xét kiểm tra bằng hai cách khác nhau tính chất của computed. Một component <NumberRenderer>, nó biểu hiện các số lẻ hoặc chẵn, dựa trên một thuộc tính numbers computed.

Viết các Test

Component <NumberRenderer> sẽ nhận được môt prop là even, thuộc kiểu boolean. Nếu eventrue, component sẽ hiển thị 2, 4, 6 và 8. Nếu false, nó sẽ hiển thị 1, 3, 5, 7 và 9. Danh sách các giá trị sẽ được tính toán trong một thuộc tính computed được gọi là numbers.

Kiểm tra giá trị được render

File kiểm tra của chúng ta:

import { shallowMount } from "@vue/test-utils"
import NumberRenderer from "@/components/NumberRenderer.vue"

describe("NumberRenderer", () => {
 it("renders even numbers", () => {
  const wrapper = shallowMount(NumberRenderer, {
   propsData: {
    even: true
   }
  })

  expect(wrapper.text()).toBe("2, 4, 6, 8")
 })
})

Trước khi chạy thử Test, chúng ta sẽ tạo thêm <NumberRenderer>:

<template>
 <div>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: "NumberRenderer",

 props: {
  even: {
   type: Boolean,
   required: true
  }
 }
}
</script>

Bây giờ sẽ chạy triển khai test và để các thông báo lỗi sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Hãy gõ yarn test:unit trên terminal:

● NumberRenderer › renders even numbers

 expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

 Expected: "2, 4, 6, 8"
 Received: ""

Việc thực hiện code trên component và làm sao để test case chạy thành công. Hãy bắt đầu bằng việc computed numbers:

computed: {
 numbers() {
  const evens = []

  for (let i = 1; i < 10; i++) {
   if (i % 2 === 0) {
    evens.push(i)
   }
  }

  return evens
 }
}

Và cập nhật template để sử dụng thuộc tính mới:

<template>
 <div>
  {{ numbers }}
 </div>
</template>

yarn test:unit bây giờ cho kết quả:

FAIL tests/unit/NumberRenderer.spec.js
● NumberRenderer › renders even numbers

 expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

 Expected: "2, 4, 6, 8"
 Received: "[
  2,
  4,
  6,
  8
 ]"

Con số thì đúng, nhưng chúng ta muốn hiển thị danh sách được định dạng khác. Hãy cập nhật giá trị trả về return:

return evens.join(", ")

Bây giờ yarn test:unit được pass!

Kiểm thử với call

Bây giờ chúng ta sẽ thêm một test case cho trường hợp even: fasle. Một cách khác để kiểm tra một thuộc tính được tính toán mà không thực sự hiển thị component.

Đầu tiên:

it("renders odd numbers", () => {
 const localThis = { even: false }

 expect(NumberRenderer.computed.numbers.call(localThis)).toBe("1, 3, 5, 7, 9")
})

Thay vì render component và đưa ra xác nhận rằng wrapper.text(), chúng ta sẽ sử dụng call để cung cấp this context thay thế numbers. Chúng ta sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không sử dụng call sau khi kiểm tra test để pass.

Chạy kiểm thử hiện tại:

FAIL tests/unit/NumberRenderer.spec.js
● NumberRenderer › renders odd numbers

 expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

 Expected: "1, 3, 5, 7, 9"
 Received: "2, 4, 6, 8"

Cập nhật numbers:

numbers() {
 const evens = []
 const odds = []

 for (let i = 1; i < 10; i++) {
  if (i % 2 === 0) {
   evens.push(i)
  } else {
   odds.push(i)
  }
 }

 return this.even === true ? evens.join(", ") : odds.join(", ")
}

Bây giờ cả hai đều pass! Nhưng nếu chúng ta không sử dụng call trong thử nghiệm thứ hai thì sao? Hãy cập nhật lại và kiểm tra điều đó:

it("renders odd numbers", () => {
 const localThis = { even: false }

 expect(NumberRenderer.computed.numbers()).toBe("1, 3, 5, 7, 9")
})

Bây giờ test sẽ fail:

FAIL tests/unit/NumberRenderer.spec.js
● NumberRenderer › renders odd numbers

 expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

 Expected: "1, 3, 5, 7, 9"
 Received: "2, 4, 6, 8"

vue tự động liên kết props với this. Tuy nhiên chúng ta không render component với mount, vì vậy Vue không ràng buộc bất cứ điều gì trong this. Nếu bạn sử dụng console.log(this), bạn có thể thấy context chỉ đơn giản là đối tượng computed:

{ numbers: [Function: numbers] }

Vì vậy chúng ta cần sử dụng call, cho phép chúng ta liên kết một đối tượng this thay thế, trong trường hợp của chúng ta, một đối tượng có thuộc tính có tên là even.

Sử dụng call hay sử dụng shallowMount?

Cả hai kĩ thuật này đều hữu dụng để kiểm tra các thuộc tính computed. Call có thể hữu ích khi:

 • Bạn đang kiểm tra một component thực hiện một số thao tác tốn thời gian trong lifecycle mà bạn muốn tránh thực hiện trong kiểm thử đơn vị computed của mình.
 • Bạn muốn bỏ đi một số giá trên this. Sử dụng call và pass trong một context tùy chỉnh cụ thể.

Tất nhiên, bạn cũng muốn đảm bảo các giá trị được hiển thị chính xác, vì vậy hãy chọn đúng kỹ thuật khi kiểm tra các thuộc tính computed của mình và kiểm tra tất cả trường hợp khi cần thiết.

Kết luận

 • Thuộc tính computed có thể được sử dụng shallowMount để thực hiện các xác nhận trên markup
 • Với tính chất phức tạp trong thuộc tính của computed có thể kiểm tra độc lập bằng cách sử dụng call

Reference

Dịch từ: https://lmiller1990.github.io/vue-testing-handbook/computed-properties.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.