+2

Finding Elements and Components

Tìm kiếm các yếu tố

vue-test-utils cung cấp một cách để tìm và khẳng định sự hiện diện của các phần tử html hoặc các component Vue khác bằng phương thức find. Việc sử dụng find là khẳng định một component được render chính xác một element hoặc một component con.

Mã nguồn cho các bài test được mô tả trên trang này có thể tìm thấy ở đây.

Tạo các components

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo component <Child><Parent>.

Child:

<template>
 <div>Child</div>
</template>

<script>
export default {
 name: "Child"
}
</script>

Parent:

<template>
 <div>
  <span v-show="showSpan">
   Parent Component
  </span>
  <Child v-if="showChild" />
 </div>
</template>

<script>
import Child from "./Child.vue"

export default {
 name: "Parent",

 components: { Child },

 data() {
  return {
   showSpan: false,
   showChild: false
  }
 }
}
</script>

find vói querySelector syntax

Các yêu tố thông thường có thể dễ dàng được chọn bằng cách sử dụng syntax của document.querySelector. vue-test-utils cũng cung cấp một phương thức isVisible để kiểm tra các phần tử được render có điều kiện v-show hay không. Tạo một Parent.spec.js, và bên trong file chúng ta thêm các đoạn mã sau:

import { mount, shallowMount } from "@vue/test-utils"
import Parent from "@/components/Parent.vue"

describe("Parent", () => {
 it("does not render a span", () => {
  const wrapper = shallowMount(Parent)

  expect(wrapper.find("span").isVisible()).toBe(false)
 })
})

v-show="showSpan" mặc định là false, Chúng tôi hy vọng rằng phương thức <span> của phần tử tìm thấy isVisible sẽ trả về là false. Test sẽ pass khi chạy với yarn test:unit. Tiếp theo, một test khác sẽ thực hiện xung quanh trường hợp showSpan là true.

it("does render a span", () => {
 const wrapper = shallowMount(Parent, {
  data() {
   return { showSpan: true }
  }
 })

 expect(wrapper.find("span").isVisible()).toBe(true)
})

Tất nhiên sẽ pass! Giống như isVisible cho v-show, vue-test-utils cung cấp một phương thức exists được sử dụng khi kiểm tra các yếu tố có điều kiện render khi sử dụng v-if.

TÌm thành phần với nameComponent

Tìm các component con sẽ khác một chút so với tìm các phần tử HTML thông thường. Sẽ có hai cách chính để khẳng định sự hiện diện cảu các Vue component con:

 1. find(Component)
 2. find({ name: "ComponentName" })

Một chút dễ hiểu hơn trong bối cảnh của một ví dụ test. Chúng ta sẽ bắt đầu với cú pháp find(Component). Điều này đòi hỏi chúng ta sẽ import các component và truyền nó vào hàm find.

import Child from "@/components/Child.vue"

it("does not render a Child component", () => {
 const wrapper = shallowMount(Parent)

 expect(wrapper.find(Child).exists()).toBe(false)
})

Việc thực hiện của find khác phức tạp, vì nó hoạt động với querySelector, cũng như một số cú pháp khác. Bạn có thể thấy một phần của nguồn tìm thấy các Vue component con được mô tả ở đây. Về cơ bản, nó kiểm tra name của component đối với từng child được render, sau đó sẽ kiểm tra constructor và một số thuộc tính khác.

Như đã đề cập trong đoạn trước, thuộc tính name là một trong những kiểm tra được thực hiện find khi bạn chạy qua một component. Thay vì chuyển component, bạn có thể chỉ cần truyền một đối tượng với thuộc tính chính xác name. Điều này có nghĩa là bạn không cần đến import component. Hãy kiểm tra trường hợp khi <Child> được render:

it("renders a Child component", () => {
 const wrapper = shallowMount(Parent, {
  data() {
   return { showChild: true }
  }
 })

 expect(wrapper.find({ name: "Child" }).exists()).toBe(true)
})

Nó đá pass! Sử dụng tính chất name có thể sẽ có một chút không trực quan, vì vậy nhập component thực tế là một thay thế. Một tùy chọn khác là chỉ cần thêm một class hoặc id và truy vấn bằng querySelector được trình bày trong hai ví dụ đầu tiền.

findAll

Thường có trường hợp khi bạn muốn khẳng định rằng một số phần tử được render. Một số trường hợp phổ biến là một danh sách các mục được redner với v-for. Đây là một trong <ParentWithManyChildren> nó render các components <Child>.

<template>
 <div>
  <Child v-for="id in [1, 2 ,3]" :key="id" />
 </div>
</template>

<script>
import Child from "./Child.vue"

export default {
 name: "ParentWithManyChildren",

 components: { Child }
}
</script>

Chúng ta có thể viết test kiểm tra bằng cách findAll xác nhận ba components <Child> sẽ được render như thế này:

it("renders many children", () => {
 const wrapper = shallowMount(ParentWithManyChildren)

 expect(wrapper.findAll(Child).length).toBe(3)
})

Chạy yarn test:unit sẽ hiển thị test đã pass. Bạn có thể sử dụng cú pháp querySelector với findAll.

Kết luận

Trang này bao gồm:

 • sử dụng findfindAll với cú pháp querySelector
 • isVisibleexists
 • sử dụng findfindAll với component hoặc name của phần được select

Mã nguồn cho bài kiểm tra được mô tả trên trang này có thể được tìm thấy ở đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.