+3

Rendering a component

Hai cách để biểu diễn (render)

vue-test-utils cung cấp 2 cách để render, hoăc mount một component - mountshallowMount. Một component được mounted bằng một trong hai phương thức trả về một wrapper, là một đối tượng chứa Vue component, kèm theo đó là một số phương thức để kiểm thử.

Chúng ta bắt đầu với hai components đơn giản:

const Child = Vue.component("Child", {
  name: "Child",

  template: "<div>Child component</div>"
})

const Parent = Vue.component("Parent", {
  name: "Parent",

  template: "<div><child /></div>"
})

Cúng ta bắt đầù rendering Child và gọi phương thức htmlvue-test-utils cung cấp để kiểm tra markup.

const shallowWrapper = shallowMount(Child)
const mountWrapper = mount(Child)

console.log(shallowWrapper.html())
console.log(mountWrapper.html())

Cả hai mountWrapper.html()shallowWrapper.html() sẽ cho kết quả như sau:

<div>Child component</div>

Không có sự khác biệt, vậy chúng ta sẽ thử làm cách kiểm tra tương tự đối với Parent?

const shallowWrapper = shallowMount(Parent)
const mountWrapper = mount(Parent)

console.log(shallowWrapper.html())
console.log(mountWrapper.html())

mountWrapper.html() bây giờ là:

<div><div>Child component</div></div>

ParentChild đều render giống nhau. Mặt khác, shallowWrapper.html() ra được kết quả như sau:

<div><vuecomponent-stub></vuecomponent-stub></div>

<Child /> được thay thế bởi <vuecomponent-stub />. shallowMount render các thành phần html thông thường, nhưng thay thế các thành phần components của Vue bằng stub.

Stub là một loại đối tượng "giả" đại diện cho một đối tượng thực sự.

Hãy tưởng tượng bạn muốn kiếm tra App.vue của mình, trông giống như thế này:

<template>
  <div>
    <h1>My Vue App</h1>
    <fetch-data />
  </div>
</template>

Và chúng ta muốn kiểm thử <h1>My Vue App</h1> sẽ được rendered chính xác. Chúng ta cũng có component <fetch-data>, sẽ gọi request API bên ngoài trong mounted của lifecycle hook.

Nếu chúng ta sử dụng mount, mặc dù tất cả những gì chúng ta muốn làm là kiểm tra so sánh văn bản được rendered, <fetch-data /> sẽ gọi request API. Điều này sẽ làm cho quá trình kiểm thử của chúng ta bị chậm và dễ dàng bị fail do quá nhiều thứ khó kiểm soát. Vì vậy, chúng ta sử dụng stub để tạo như là một đối tượng thực sự. Bằng cách sử dụng shallowMount, <fetch-data /> sẽ được thay thế bằng một <vuecomponent-stub />, và lệnh gọi request API sẽ không cần sử dụng đến nó.

Reference

Dịch từ: https://lmiller1990.github.io/vue-testing-handbook/rendering-a-component.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.