0

Client validation

I. Client validation?

Nhằm hợp lệ dữ liệu trước khi được submit lên server

Nó không require bất cứ một script nào từ phía server

Làm giảm lỗi trước khi dữ liệu được gửi lên server-side

II. Client side validation gem

1. Feature

 • Tự động apply validate cho phía client dựa vào model

 • Trong trường hợp mà rule validate ở phía server-side không áp dụng được với phía client, nó sẽ không attempt cho client và quay trở lại validate ở server-side

 • Tương thích với nhiều trình duyệt

 • tương thích với ActiveModel::Validations

 • Validate cho nested field

 • Hỗ trợ custom validate

 • Client side callback

 • Hệ thống Plugin hỗ trợ FormBuilders, ORMs...

2. Install

Trước khi dùng client side validation gem hãy chắc chắn là bạn đã cài jquery-rails gem

Cài gem

gem client_side_validations

Trên màn hình terminal run lệnh:

rails g client_side_validations:install

Sẽ sinh ra

$ rails g client_side_validations:install

create config/initializers/client_side_validations.rb

create public/javascripts/rails.validations.js

Thêm đoạn code sau vào ```

/app/views/layouts/application.html.erb

Trong file config/initializers/client_side_validations.rb

Mặc định code trong file sẽ bị comment sử dụng cho Formtastic và Formbuilder và override method field_error_proc, muôn dùng nó đối với form bình thường bạn phải uncomment nó

ActionView::Base.field_error_proc = Proc.new do |html_tag, instance|
  unless html_tag =~ /^<label/
  %{ `#{html_tag}<label
  for="#{instance.send(:tag_id)}"># {instance.error_message.first}</label>}.html_safe
else%{#{html_tag}}.html_safe
  end
end

Phương thức này sẽ append vào label một messge lỗi đối với bất kỳ trường nào lỗi

Điều chú ý tiếp theo là cần phải add opption vào form. validate: true

3. Custom validate

Giả sử ta cần validate email theo cách riêng có thể làm như sau:

 • Tạo ra một file
/lib/email_format_validator.rb
class EmailFormatValidator < ActiveModel::EachValidator
  def validate_each(object, attribute, value)
  unless value =~ /^([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})$/i

  object.errors[attribute] << (options[:message] || "is not formatted properly")
      end
    end
end

Để rõ hơn về phương thức này hãy tham khảo trang sau: http://asciicasts.com/episodes/211-validations-in-rails-3

Đối với rails 3 không tự động load /lib vào application.rb cần phải load như sau

/config/application.rb

require File.expand_path('../boot', __FILE__)

require 'rails/all'

Bundler.require(:default, Rails.env) if defined?(Bundler)

module Validator

  class Application < Rails::Application

    config.autoload_paths << "#{config.root}/lib" # Configure the default encoding used in templates for Ruby 1.9. config.encoding = "utf-8" # Configure sensitive    parameters which will be filtered from the log file. config.filter_parameters += [:password]
  end
end
 • Việc hiển thị lỗi được cấu hình trong locale /config/locales/en.yml
en:
errors:
messages:
email_format: "is not formatted properly."
- Trong model cần gọi custom validate email_format: true ( đã tạo ở trên /lib/email_format_validator.rb)
validates :email, :email_format => true

Như vậy là đủ để khi submit form bên server sẽ xử lý việc validate, nhưng để khi nhập email không hợp lệ và tab sang text field khác cần phải thông báo lỗi, việc này là do một gem gửi đi một ajax request lên server, cấu hình như sau:

/public/javascripts/rails.validations.custom.js


clientSideValidations.validators.local["email_format"] = function (element, options) {

if(!/^([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})$/i.test(element.val())) {

return options.message;

}

}

Để thêm javascript validate vào ứng dụng cần phải thêm một đoạn code ruby sau:

/app/views/layouts/application.html.erb

III. Tham khảo

Nguồn tham khảo:

http://railscasts.com/episodes/263-client-side-validations?view=asciicast

http://asciicasts.com/episodes/211-validations-in-rails-3

https://github.com/bcardarella/client_side_validations


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.