+6

Chuẩn bị cho mình một địa chỉ contract đẹp đi, biết đâu lại thành kỳ lân ?!

Sau create thì là create2

Phương thức create2 được bổ sung vào Ethereum virtual machine vào cuối tháng 2 năm 2019. Nó được giới thiệu là phương thức thứ 2 được dùng để deploy smart contract lên địa chỉ mà người dùng mong muốn bằng cách tùy chỉnh tham số đầu vào, do đó việc sử dụng nó có đôi chút phức tạp.

So sánh thuật toán tính địa chỉ của create và create2

create

Create là phương thức deploy mặc định của solidity khi ta gọi như sau:

// file Test.sol
pragma solidity ^0.5.2;

contract Test {
  address public testOwner;
  uint256 public a;
  string public b;

  modifier onlyTestOwner() {
    require(msg.sender == testOwner, "FORBIDEN");
    _;
  }

  constructor() public {
    testOwner = msg.sender;
  }

  function updateA(uint256 _a) public onlyTestOwner {
    a = _a;
  }

  function updateB(string memory _b) public onlyTestOwner {
    b = _b;
  }

  function changeOwner(address _newOwner) public onlyTestOwner {
    testOwner = _newOwner;
  }
}

// file Deployer.sol
pragma solidity ^0.5.12;

import "./Test.sol";

contract Deployer {
  address public deployerOwner;
  address public testContractAddress;

  modifier onlyDeployerOwner() {
    require(msg.sender == deployerOwner);
    _;
  }

  constructor() public {
    deployerOwner = msg.sender;
  }

  function deploy() public onlyDeployerOwner {
    testContractAddress = address(new Test());
  }

  function changeTestContractOwner(address _newOnwer)
    public
    onlyDeployerOwner
  {
    return Test(testContractAddress).changeOwner(_newOnwer);
  }
}

Ví dụ khi ta muốn deploy contract Test từ contract Deployer thì mặc định Deployer sẽ gọi đến phương thức create() để tính toán địa chỉ sắp deploy của Test và đồng thời deploy Test lên.

Cách tính địa chỉ của create nôm na sẽ là kết quả băm của:

 • Địa chỉ đang thực hiện deploy contract, trong trường hợp này là địa chỉ của Deployer
 • Số contract mà địa chỉ kia đã deploy hay được gọi là nonce, trong trường hợp này là số contract mà Deployer đã deploy.

Code sẽ như sau:

keccak256(rlp.encode(deployingAddress, nonce))[12:]

create2

có 2 file như sau:

// file Deployer.sol
pragma solidity ^0.5.12;
import "./Test.sol";

contract Deployer {
  bytes testContractBytecode = hex"608060405234801561001057600080fd5b50336000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550610427806100606000396000f3fe608060405234801561001057600080fd5b50600436106100575760003560e01c806306fdde031461005c5780638da5cb5b146100df578063a6f9dae114610129578063f446c1d01461016d578063fa1dda021461018b575b600080fd5b6100646101b9565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156100a4578082015181840152602081019050610089565b50505050905090810190601f1680156100d15780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b6100e76101f6565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b61016b6004803603602081101561013f57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919050505061021b565b005b610175610320565b6040518082815260200191505060405180910390f35b6101b7600480360360208110156101a157600080fd5b8101908080359060200190929190505050610326565b005b60606040518060400160405280600d81526020017f5445535420434f4e545241435400000000000000000000000000000000000000815250905090565b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681565b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff163373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146102dd576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260088152602001807f464f52424944454e00000000000000000000000000000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b60015481565b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff163373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146103e8576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260088152602001807f464f52424944454e00000000000000000000000000000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b806001819055505056fea265627a7a723158201efcec2c524eb043a0507b85327f756627943740356a5423e83f13c382b3cb6564736f6c63430005100032";
  address public result;
  address public owner;

  modifier onlyDeployerOwner() {
    require(owner == msg.sender, "FORBIDEN");
    _;
  }

  constructor() public {
    owner = msg.sender;
  }

  function deploy(bytes32 salt) public onlyDeployerOwner {
    bytes memory bytecode = testContractBytecode;
    address addr;

    assembly {
      addr := create2(0, add(bytecode, 0x20), mload(bytecode), salt)
    }

    result = addr;
  }

  function changeTestOwner(address _newOwner) public onlyDeployerOwner {
    Test(result).changeOwner(_newOwner);
  }
}
// file Test.sol
pragma solidity ^0.5.12;

contract Test {
  address public owner;
  uint256 public A;

  modifier onlyTestOwner() {
    require(msg.sender == owner, "FORBIDEN");
    _;
  }

  constructor() public {
    owner = msg.sender;
  }

  function name() external view returns (string memory) {
    return "TEST CONTRACT";
  }

  function updateA(uint256 _A) public onlyTestOwner {
    A = _A;
  }

  function changeOwner(address _newOwner) public onlyTestOwner {
    owner = _newOwner;
  }
}

Nhìn vào code thì ta có thể thấy Deployer sẽ gọi phương thức create2 để deploy contrac Test, phương thức create2 cơ bản sẽ tính toán ra địa chỉ của Test bằng cách băm các giá trị:

 • bytecode của chính contract Test, là giá trị của trường bytecode trong file Test.json khi ta compile contract.
 • địa chỉ mà đang deploy contract Test, trong trường hợp này là địa chỉ của Deployer.
 • salt: một giá trị bytes32 tùy ý

Trong 3 giá trị trên thì bytecode và địa chỉ của Deployer là chúng ta không thể tùy chỉnh được, như vậy chỉ có thể tự tính toán salt để ra giá trị địa chỉ như ý chúng ta.

Thuật toán là :

keccak256(0xff ++ deployingAddr ++ salt ++ keccak256(bytecode))[12:]

Dò số

Để có thể dò tìm số salt thì trước tiên ta phải deploy Deployer lên trước, để lấy địa chỉ của nó cho vào tính toán. Code để dò số như sau:

const eth = require('ethereumjs-util');

// ví dụ Deployer đã được deployer lên địa chỉ 0x48599ebbc73d075a3bd3409cdffd9fb910f99611 thì biến bên dưới sẽ là
var deployerAddress = '0xff48599EBbC73d075A3Bd3409cDFfD9FB910F99611';

var Test = require('./build/contracts/Test.json');

/
var bytecodeHash = eth.keccak256(Test.bytecode).toString('hex');

// lặp để tìm salt
for (var i = 0; i < 72057594037927936; i++) {
  // 1. convert về dạng bytes
  var saltToBytes = i.toString(16).padStart(64, '0');

  // 2. nối chuỗi
  var concatString = deployerAddress.concat(saltToBytes).concat(bytecodeHash);

  // 3. băm đúng như thuật toán của create2 
  var hashed = eth.bufferToHex(eth.keccak256(concatString));

  // 4. Kiểm tra đuôi 4 mùa lộc phát không nha, giống đuôi sdt mình nè :D
  if (hashed.substr(26).endsWith('4668')) {
    var address = '0x' + hashed.substr(26);
    console.log('SALTY: ', '0x' + saltToBytes);
    console.log('EXPECTED ADDRESS: ', address);
    break;
  }
}

Chạy vài giây ra kết quả:

SALTY: 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003c77
EXPECTED ADDRESS: 0xf9e978d101b1382cd89a0b39b55d6075a59c4668

có được salt rồi lấy giá trị đấy gọi hàm deploy() của Deployer sẽ ra được contract có địa chỉ là EXPECTED_ADDRESS.

Tổng kết

Phương thức create2 là một phương thức vô cùng hữu ích trong một số trường hợp như contract có nhiều module, bạn không muốn lưu cứng địa chỉ của smart contract A vào smart contract B, để tiện cho việc nâng cấp các module.

Mặt khác nó còn giúp chúng ta dễ dàng cho được địa chỉ đẹp như ý muốn, biết đâu một ngày nào đó project chúng ta thành unicorn thì sao 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.