+1

Array.reduce và for-loop trong Javascript

Mỗi developer chuyên về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng sẽ cho bạn biết có một công cụ mạnh mẽ mà ngôn ngữ cung cấp mà họ hiếm khi sử dụng và muốn họ biết nhiều hơn về nó. Đối với tôi, đó là Array.prototype.reduce. Tôi khá thích các phương thức Array khác như map, filterfind, nhưng reduce là một phương thức mà tôi biết là mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ thực sự được sử dụng nhiều.

Mãi cho đến khi tôi tái cấu trúc một số mã Trình gỡ lỗi Firefox DevTools mà tôi đã tìm thấy một trường hợp sử dụng tuyệt vời để sử dụng reduce - một trong những dự định tôi sẽ sử dụng trong tương lai.

Array.reduce

Các phương thức như forEachmap được tạo ra để tránh side-effects, và giảm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, reduce có thể trả về một Object khác ngoài Array. Lấy trường hợp này làm ví dụ:

const sources = [
 {
  id: "server1.conn13.child1/39",
  url: "https://davidwalsh.name/"
 },
 {
  id: "server1.conn13.child1/37",
  url: "https://davidwalsh.name/util.js"
 }
];

// Return an object of sources with the keys being "id"
const sourcesMap = sources.reduce((map, source) => {
 map[source.id] = source
 return map;
}, {});

Trong ví dụ trên, tôi lấy một mảng các đối tượng Source và trả về một đối tượng bằng chữ với mỗi id của Source làm khóa:

{
 "server1.conn13.child1/39": {
  "id": "server1.conn13.child1/39",
  "url": "https://davidwalsh.name/"
 },
 "server1.conn13.child1/37": {
  "id": "server1.conn13.child1/37",
  "url": "https://davidwalsh.name/util.js"
 }
}

Lưu ý rằng {}, là đối số cuối cùng reduce, là đối tượng bắt đầu / mặc định được trả về. Nếu không có mục nào trong mảng, {} sẽ được trả về. Cũng đánh giá cao rằng một phương thức mảng trả về một đối tượng bằng chữ và không phải là một mảng được sửa đổi!

Thật điên rồ khi tôi không sử dụng reduce nhiều hơn, nhưng đó chỉ là cuộc sống trong ngành của chúng tôi - tất cả chúng ta đều có một vài API mà chúng ta chưa sử dụng nhiều. Bạn thường thấy tính năng nào của JavaScript nhưng không được sử dụng?

For-loop

For-loop có lẽ là một trong những khái niệm đầu tiên các bạn gặp trong lập trình. Vậy tại sao chúng ta lại cần reduce khi đã có for-loop là 1 cách tiếp cận đơn giản hơn Ví dụ sau đây sử dụng 2 cách tiếp cận đã nêu ra để cho bạn hiểu hơn được vấn đề

Sử dụng reduce

var array = [4,5,6,7,8];
var singleVal = 0;
var singleVal = array.reduce(function(previousVal, currentVal) {
 return previousVal + currentVal;
}, 0);

Sử dụng for-loop

var array = [4,5,6,7,8];
var singleVal = 0;
for(var i = 0; i < array.length; i++){
 var singleVal = singleVal += array[i];
}

Reduce sẽ chậm hơn cách tiếp cận for-loop thông thường vì:

 1. Chúng có một callback lại để thực hiện .
 2. Có nhiều trường hợp các hàm được truyền vào còn phải thực hiện việc validate các tham số nên dẫn đến các chi phí thêm.

Vậy tại sao chúng vẫn cần reduce

 1. Tính dễ đọc
 2. Dễ để code
 3. Nếu chúng ta có khả năng tối ưu tốt hàm reduce vẫn có performane tương đương với for-loop

Tùy vào mức độ tối ưu, mức độ cần triển khai của bài toán chúng ta sẽ quyết định nên dùng reduce hay không. Chúc các bạn sẽ có lựa chọn tốt nhất cho mình.

Link tham khảo: https://davidwalsh.name/using-array-reduce


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.