Nguyễn Văn Minh

@minhnv

Report

[C#] Xây dựng thuật toán RSA

Nguyễn Văn Minh
Answered Oct 3rd, 2018 2:02 PM

Mình chưa rõ bạn định dùng RSA để mã hóa giải mã thông điệp hay xác thực chữ ký. Tuy nhiên các ngôn ngữ mình biết (mình không biết C# :v) đều hỗ trợ thư viện, package làm việc với RSA. Bạn thử dùng phương thức ImportParameters của đối tượng RSA để import khóa vào mã hóa và giải mã xem