0

Deploy PHP Application với server Ubuntu

Share
  • 87 1
 Published at Jul 15th, 2020 4:01 a.m. 87 1 0 3
  • 87 1

Trong series này, mình muốn chia sẻ một chút kiến thức mình học được để deploy server với 3 cách:

  1. Manually Deployment
  2. Zero-downtime Deployment
  3. Auto Deployment
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.