+1

Tự viết các component React mà không cần dùng tới third-party code

Share
  • 80 0
 Published at Mar 14th, 2018 4:12 PM 80 0 0 1
  • 80 0

Trong những dự án React các component như dropdown, tooltip, modal, collapse...đôi lúc chúng ta có thể tự code bằng React được, không cần phải import 1 package nào từ bên ngoài vào. Component mình tự viết ra chỉ cover các case mình cần, cho riêng biệt dự án của mình làm nên lúc nào số lượng code cũng ít hơn, giúp giảm dung lượng source code và phần nào cải thiện performance...

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.