0

Series: MLOps for beginner

Share
  • 140 1
 Published at Sep 22nd, 2023 12:21 p.m. 140 1 0 2
  • 140 1

MLOps là một thuật ngữ kết hợp giữa Machine Learning (ML) và Operations (Ops), đề cập đến các phương pháp và quy trình để quản lý, triển khai, và duy trì mô hình máy học trong một môi trường sản xuất hoặc thực tế. MLOps giúp cầu nối khoảng cách giữa nhóm phát triển mô hình máy học và nhóm quản lý hệ thống hoặc hệ thống sản xuất.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.