0

Clean Code Ruby

Share
  • 79 0
 Published at Nov 8th, 2019 2:47 a.m. 79 0 0 3
  • 79 0

Bài viết này dựa trên các nguyên tắc kỹ thuật trong lập trình từ cuốn sách Clean Code của Robert C. Martin, được điều chỉnh cho Ruby. Đây không phải là một hướng dẫn cách viết bắt buộc. Đó là một hướng dẫn để sản xuất phần mềm có thể đọc, tái sử dụng và có thể tái cấu trúc trong Ruby.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.