+3

Tối ưu MySql từ cơ bản đến nâng cao

Share
  • 671 3
 Published at Feb 23rd, 2019 1:50 a.m. 671 3 0 1
  • 671 3

Mình đã từng làm việc rất nhiều với các ứng dụng sử dụng DBMS MySql. Hầu hết các ứng dụng khi phát sinh lượng dữ liệu lớn đều dẫn tới việc phải tối ưu lại các truy vấn dữ liệu để cải thiện hiệu suất, tốc độ. Serie này sẽ bao gồm các bài viết về việc tối ưu các truy vấn SQL.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.