Published at Oct 18th, 2023 2:44 a.m. 117 0 0 2
  • 117 0

Chuỗi bài viết này tập trung vào các kỹ năng bổ trợ quan trọng trong lập trình và giải quyết các bài toán phức tạp. Bắt đầu với kỹ thuật Hai con trỏ, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng hai con trỏ để giải quyết các bài toán với phức tạp thời gian chạy.

Tiếp theo, kỹ thuật Rời rạc hóa sẽ được giới thiệu, cung cấp cách biến đổi dữ liệu liên tục thành dạng rời rạc để dễ dàng xử lý.

Chuỗi bài viết cũng sẽ giới thiệu về truy vấn cập nhật đoạn và thao tác xử lý bit, hai kỹ năng quan trọng trong việc làm việc với dữ liệu đặc biệt và tối ưu hóa thời gian chạy của chương trình.

Bài viết về Duyệt phân đôi tập hợp sẽ giải thích cách chia nhỏ tập hợp để giải quyết các bài toán có quy mô lớn một cách hiệu quả.

Cuối cùng, hình học tính toán sẽ được giới thiệu, mở ra một thế giới của các kỹ thuật và phương pháp tính toán trong không gian hai chiều.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.