0

Cơ bản về Hyperledger Sawtooth

Share
  • 56 0
 Published at thg 12 16, 2019 6:37 SA 56 0 0 2
  • 56 0

Như các bạn đã biết Hyperledger Sawtooth là một trong 5 Framework Hyperledger Umbrella thuộc Linux Foundation gồm: Hyperledger Fabric, HyperledgerSawtooth, Hyperledger Iroha, Hyperledger Burror. Hypeledger Sawtooth là một nền tảng blockchain giúp doanh nghiệp có thể xây dựng một network blockchain và ứng dụng sổ cái phân tán cho riêng mình., với triết lý thiết kế là lưu trữ phân tán sổ cái và giữ smart contract an toàn, Hyperledger Sawtoot được xem là rất phù hợp cho môi trường doanh nghiệp.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.