0

Những vấn đề cơ bản trong đồ thị

Share
  • 97 0
 Published at Mar 1st, 2022 10:30 a.m. 97 0 0 6
  • 97 0
  1. Tổng quan về đồ thị
  2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính
  3. Các giải thuật tìm kiếm trên đồ thị
  4. Vấn đề tìm Chu trình trên đồ thị
  5. Đồ thị Euler và chu trình Euler
  6. Đồ thị Hamilton và chu trình Hamilton
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.