Published at Jun 24th, 2023 2:06 a.m. 104 4 0 4
  • 104 4

Loạt bài viết về JavaScript của mình khi đang học, nếu có hiểu sai hay còn thiếu xót mong các bạn, anh chị góp ý!

  1. Call Stack và Execution Context trong JavaScript (đã hoàn thành)
  2. Closure trong JavaScript (đã hoàn thành) (đã hoàn thành)
  3. Event loop và callback queue trong JavaScript (đã hoàn thành)
  4. Promise & microtask queue trong JavaScript (đã hoàn thành)
  5. Iterator & Generator (chưa viết)
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.