+5

Cassandra Database

Share
  • 283 8
 Published at Mar 17th, 2022 3:36 a.m. 283 8 0 2
  • 283 8

Đây là bài viết trong một series mình giới thiệu về CSDL Cassandra, nhằm hướng tới các bạn làm Devops/SRE có thể hiểu, cài đặt, cấu hình và quản trị được CSDL này. Cùng với đó là các bài lab thực tế với các usecase cụ thể

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.