+1

Các mô hình và thuật toán internet phổ biến

Share
  • 347 1
 Published at Jun 4th, 2018 3:28 PM 347 1 0 2
  • 347 1

Trong loạt series này, mình sẽ trình bày các mô hình, thuật toán internet phổ biến hiện nay cũng như ứng dụng của nó.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.