+1

SQL từ cơ bản đến nâng cao

Share
  • 383 3
 Published at Jun 19th, 2023 6:05 p.m. 383 3 0 2
  • 383 3

SQL cơ bản bao gồm các lệnh cơ bản như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Các lệnh này cho phép người dùng tạo ra các câu truy vấn đơn giản để tương tác với cơ sở dữ liệu.

SQL nâng cao bao gồm những khái niệm như kết hợp bảng (join), con trỏ chuỗi (cursor), chức năng (function), xử lý ngoại lệ (exception handling) và lập trình kỹ thuật số (digital programming). Với những điều này, người dùng có thể tạo ra các câu truy vấn phức tạp hơn để giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.