Published at Sep 15th, 2021 3:58 a.m. 140 2 0 5
 • 140 2
 1. Selenium là gì?
 2. Cài đặt Java
 3. Cài đặt IDE (Intellij)
 4. Một chương trình ví dụ về Java
 5. Một chương trình sử dụng nền tảng Selenium
 6. Ứng dụng nền tảng TestNG kết hợp cùng với Selenium
 7. Sử dụng Maven để quản lí thư viện trong Automation Testing
 8. Selenium Grid là gì
 9. Sử dụng Jenkins CI để quản lí quy trình kiểm thử tự động
 10. Ứng dụng Dockers để tạo môi trường chạy Tests
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.